ἐκχέαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκχέω
ἔκχεε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκχεεῖ
ἐκχέει
ἐκχέειν
ἐκχεεῖς
ἐκχεεῖτε
ἐκχέετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐκχέω
ἐκχεῖσθαι
ἐκχεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἔκχεον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέοντα
ἐκχέοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκχεόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέουσα
ἐκχέουσαι
ἐκχεούσης
ἐκχεοῦσι, ἐκχεοῦσιν
ἐκχέουσι, ἐκχέουσιν
ἐκχέω
 • Active Meaning:
  • to pour out
  • to shed (blood) (i.e., commit murder)
  • to spill out
  • to bring forth
  • to pour out soil to make a mound
  • to send out in large numbers
  • to lose balance
  • to pull out
 • Passive Meaning:
  • to come forth
  • to be poured out, poured forth, rushed forth
  • to give up, abandon oneself
 • Forms:
Present
 • ἐκχέει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκχέουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκχέειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκχεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκχεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκχέῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἐκχέῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκχέητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐκχέωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἔκχεε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκχέετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκχέοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐκχέοντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • ἐκχεόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐκχέουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐκχέουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ἐκχεούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ἐκχέων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐκχυννόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκχυνόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
 • ἐξεχεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεχύνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεχύννετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐκχεῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκχεεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκχεεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκχεεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκχεοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκχυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκχυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκχυθέν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκχυθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκχέαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκχέατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἔκχεον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκχυθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐκχυθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • ἐκχυθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐξέχεα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέχεαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέχεας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέχεε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέχεε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεχύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐξεχύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐκκέχυμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκκέχυκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐκκεχυμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκκεχύμενον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκκεχύμενον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐκκεχυμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἐκκέχυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκχεῶ
ἐκχέων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέωσι, ἐκχέωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκχέω
ἐκχολάω
 • Meaning: to be angry, be infuriated, be incensed
 • Forms:
  • ἐξεχόλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκχυθέν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκχυθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἐκχέω
ἐκχυθέντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκχυθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκχυθήσεται
ἐκχυθήσονται
ἐκχυννόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκχυνόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκχύσεως
ἔκχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • outflow, outpouring
  • act of pouring out
  • something that was poured out
ἐκχώρει
ἐκχωρείτω
ἐκχωρείτωσαν
ἐκχωρέω
 • Meaning: to depart, go out, go away, retire, move, remove
 • Forms:
Present
 • ἐκχώρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκχωρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐκχωρείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκχωρείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
Imperfect
Future
Aorist
 • ἐκχωρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκχώρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξεχώρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεχώρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκχωρήσατε
ἐκχώρησον
ἐκχωρίζω
 • Meaning:
  • to cut off, separate
  • to set apart
 • Forms:
  • ἐξεχώρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκχωρῶ