πλυθῆναι
πλυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλύνω
πλυνάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: πλύνω
πλυνάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: πλύνω
πλυνεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλύνω
πλύνειν
πλυνεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πλύνω
πλυνεῖσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: πλύνω
πλύνῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πλύνω
πλῦνόν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πλύνω
πλύνοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλύνω
πλυνόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πλύνω
πλυνοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
πλύνω
 • Present
 • πλύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • πλυνόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • πλύνειν Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • ἔπλυνεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔπλυνον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • πλυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πλυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πλυνεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • πλυνοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • πλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἔπλυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπλύναντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • πλυνάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • πλυνάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • πλύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πλῦνόν Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πλυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect