πλοῖα
πλοιάρια
πλοιάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: boat, little (small) ship, skiff
 • Forms:
  • πλοιάρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πλοιαρίῳ Noun: Dat Sing Neut
πλοιαρίῳ
πλοίοις
πλοῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: boat, ship, vessel, sailing vessel, shipping
 • Forms:
  • πλοῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πλοίοις Noun: Dat Plur Neut
  • πλοίου Noun: Gen Sing Neut
  • πλοίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • πλοίων Noun: Gen Plur Neut
πλοίου
πλοίῳ
πλοίων
πλόκαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lock of hair, braid of hair
 • Forms:
  • πλοκάμους Noun: Acc Plur Masc
πλοκάμους
πλοκή
Feminine
 SingularPlural
NOMπλοκήπλοκαί
GENπλοκῆςπλοκῶν
DATπλοκῇπλοκαῖς
ACCπλοκήνπλοκάς
VOCπλοκήπλοκαί
πλοκήν
πλοκῆς
πλόκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut (Cant. 7:6)
 • Meaning:
  • curl of hair, lock of hair
  • braided hair, curled hair
  • necklace, chain
  • embroidery
  • twined
 • Cognates: ἐμπλόκιον
πλοός
πλοῦν
πλοῦς
 • Parse: Noun: Nom/Gen Sing Masc
 • Meaning: act of sailing, voyage, navigation, course
 • Forms:
  • πλοῦν Noun: Acc Sing Masc
  • πλοός Noun: Gen Sing Masc
πλουσία
πλούσιαι
πλουσίας
πλουσιοι
πλούσιοις
πλούσιον
πλούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rich, wealthy
  • having a lot of possessions
  • Figurative: abounding with, generous
 • Forms:
  • πλουσία Adj: Nom Sing Fem
  • πλουσίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • πλούσιαι Adj: Nom Plur Fem
  • πλουσίας Adj: Acc Plur Fem
  • πλουσιοι Adj: Nom Plur Masc
  • πλούσιοις Adj: Dat Plur Masc
  • πλούσιον Adj: Acc Sing Masc
  • πλουσίου Adj: Gen Sing Masc
  • πλουσίους Adj: Acc Plur Masc
  • πλουσίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • πλουσίων Adj: Gen Plur Masc
  • πλουσιώτερον Adj: Nom Sing Neut compar
  • πλουσιωτέρῳ Adj: Dat Sing Masc
πλουσίου
πλουσίους
πλουσίῳ
πλουσίων
πλουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: abundantly, richly, copiously
πλουσιώτερον
πλουσιωτέρῳ
πλουτεῖ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: πλοῦτος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πλουτέω
πλουτεῖν
πλουτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be rich
  • Aorist: to become rich
  • Perfect: to have become rich
  • to have riches
 • Forms:
  • ἐπλούτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • πλουτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλουτεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπλούτεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλουτήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπλούτησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπλούτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεπλουτήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • πλουτήσεις
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πλουτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πλουτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • πλουτήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πλουτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πλουτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλουτήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πλουτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • πλουτοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πλούτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πλουτῆσαι
πλουτήσαντες
πλουτήσει
πλουτήσεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πλουτέω
πλουτήσῃ
πλουτήσῃς
πλουτήσητε
πλουτιεῖν
πλουτίζει
πλουτίζεται
πλουτιζόμενοι
πλουτίζοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πλουτίζω
πλουτίζονται
πλουτίζοντες
πλουτίζουσι
πλουτίζουσιν
πλουτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make rich, enrich, make wealthy
  • Passive:
   • to grow rich
 • Forms:
  • πλουτίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πλουτίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλούτισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλούτισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλούτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλουτίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • πλουτίζοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πλουτιεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πλουτίσαι Verb: Aor Act Infin
  • πλουτισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πλουτισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πλουτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πλουτιζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • πλουτίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλουτίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πλουτίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πλουτίσαι
πλουτισθῇ
πλουτισθήσεται
πλοῦτον
πλοῦτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • riches, material wealth
  • wealth (as fullness), i.e., (literally) money, possessions, or (figuratively) abundance, richness, (esp.), valuable bestowal
 • Forms:
  • πλοῦτον Noun: Acc Sing Masc
  • πλούτου Noun: Gen Sing Masc
  • πλούτῳ Noun: Dat Sing Masc
  • πλουτεῖ Noun: Dat Sing Masc
πλούτου
πλουτοῦντας
πλουτοῦντες
πλούτῳ
πλούτων