πλάγια
πλαγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead astray, turn sideways, exit to the side
  • to pervert morally
 • Forms:
  • ἐπλαγίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • πλαγιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
πλαγίας
πλαγιάσῃ
πλάγιοι
πλάγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • by the side door
   • on the side, private
   • crooked, treacherous
   • deviating from a straight line
   • placed sideways, slanting, aslant, oblique, obliquely
   • unfavourably and hostilely disposed
   • Metaphorical: not straightforward, crooked, treacherous
  • Substantival:
   • flanks
 • Forms:
  • πλάγια Adj: Acc Plur Neut
  • πλαγίας Adj: Acc Plur Fem
  • πλάγιοι Adj: Nom Plur Masc
  • πλαγίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • πλαγίων Adj: Gen Plur MFN
πλαγιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn sideways
πλαγίῳ
πλαγίων
πλάκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλακείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλέκω
πλάκες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλακῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλανᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλάνα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πλανάω
πλάναι
πλανᾶσαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πλανάω
πλανᾶσθαι
πλανᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: πλανάω
πλανάσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lead astray, cause to wander
   • to misguide, lead away from the right path
   • to mislead, deceive (someone)
  • Middle:
   • to be well-travelled
   • to wander about aimlessly
   • to make a false judgment
   • to be educated
  • Passive:
   • to go astray, be misled, wander about, be deluded
   • to wander away, be mistaken
   • to be seduced
 • Cognates: ἀποπλανάω
 • Forms:
 • Present
 • πλανᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • πλανωμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • πλανωμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • πλανῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • πλανῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • πλανώμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • πλανώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • πλανωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • πλανώμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • πλανώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • πλανωμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • πλανῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • πλανῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πλανῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • πλανῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • πλανώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • πλανῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πλανάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • πλάνα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • πλανᾶσθε
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • πλανᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πλανάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • πλανᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • πλανᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Imperfect
 • ἐπλανῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • πλανηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • πλανηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • πλανήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πλανήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πλανήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐπλανήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπλανήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐπλανήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπλανήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπλάνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • πλανηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • πλανήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πλανήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πλανήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • πλανηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • πλανῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • πλανῆσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πλανησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • πλανηθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • πλανηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • πλανηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • πλανηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • πλανηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπλάνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπλάνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπλάνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • πεπλανήμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • πεπλάνηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πεπλάνημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • πεπλανημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • πεπλανημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • πεπλανημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Neut
 • πεπλανημένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • πεπλανημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • πεπλάνησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • πεπλάνηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
πλάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deceit, error, a wandering, roaming, deception, delusion
  • Objectively: fraudulence
  • subjectively: straying from orthodoxy or piety
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλάνηπλάναι
GENπλάνηςπλανῶν
DATπλάνῃπλάναις
ACCπλάνηνπλάνας
VOCπλάνηπλάναι
πλάνῃ
πλανηθείησαν
πλανηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πλανηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανηθῇ
πλανηθῆναι
πλανηθήσεται
πλανηθήσῃ
πλανήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πλανάω
πλανηθῆτε
πλανηθῶσιν
πλάνην
πλάνης
πλανῆσαι
πλανῆσαν
πλανησάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανήσει
πλανήσεις
πλανήσεως
πλανήσῃ
πλανήσῃς
πλάνησιν
πλάνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • error, deception, a making to wander, a dispersing
  • misleading message
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλάνησιςπλανήσεις
GENπλανήσεωςπλανήσεων
DATπλανήσειπλανήσεσι(ν)
ACCπλάνησινπλανήσεις
πλανήσουσι(ν)
πλανήσωσιν
πλανῆται
πλανήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wanderer, roamer, a rover ("planet")
  • wandering
  • an erratic teacher
 • Forms:
  • πλανῆται Noun: Nom Plur Masc
πλανῆτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wanderer
πλάνοι
πλάνοις
πλάνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: may also be a noun
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • misleading statement, deceptive teaching
   • deceiving, seducing, leading astray
   • act of going astray, error
  • Substantival:
   • deceiver, seducer, impostor, misleader
   • error
 • Forms:
  • πλάνοι Adj: Nom Plur Masc
  • πλάνοις Adj: Dat Plur Neut
πλανῶ
πλανῶμεν
πλανώμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πλανάω
πλανωμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: πλανάω
πλανώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πλανάω
πλανώμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πλανάω
πλανώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πλανῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πλανάω
πλανῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανῶσιν
πλάξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flat stone, tablet, writing board
  • plate, a moulding-board, flat surface
  • table
 • Forms:
 
 SingularPlural
NOMπλάξπλάκες
GENπλακόςπλακῶν
DATπλακίπλαξί(ν)
ACCπλάκαπλάκας
πλαξί
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλαξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλάσαι
πλάσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλάσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλάσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλασέως
πλᾶσθεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πλάσσω
πλασθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλάσσω
πλασθῆναι
πλασθήσονται
πλάσιν
πλάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: formation, molding, creation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλάσιςπλάσεις
GENπλασέωςπλασέων
DATπλάσειπλασέσι(ν)
ACCπλάσι(ν)πλάσεις
πλάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thing formed
  • something moulded, an image, figure
  • the feature or characteristic of what is formed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπλάσμαπλάσματα
GENπλάσματοςπλασμάτων
DATπλάσματιπλάσμασι(ν)
ACCπλάσμαπλάσματα
πλάσματος
πλάσσει
πλάσσοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλάσσω
πλάσσω
 • Present
 • πλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πλάσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • πλάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • πεπλακότα Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • πλασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • πεπλακότα
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἔπλασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔπλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔπλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔπλασε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔπλασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπλάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • πλάσαι Verb: Aor Act Infin
 • πλάσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • πλάσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • πλάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • πλᾶσθεν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • πλασθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • πλασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect
 • πεπλασμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
πλάσσων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλάστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who fashions
πλάστιγγι
πλαστίγγων
πλάστιγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the scale of a balance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλάστιγξπλάστιγγες
GENπλάστιγγοςπλαστίγγων
DATπλάστιγγιπλάστιγξι(ν)
ACCπλάστιγγαπλάστιγγας
VOCπλάστιγξπλάστιγγες
πλαστοῖς
πλαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • made up, fabricated, moulded
  • feigned, fictitious, false
 • Forms:
  • πλαστοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
πλάτανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plane tree
 • Forms:
  • πλατάνου Noun: Gen Sing Fem
πλατάνου
πλάτει
πλατεῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wide road, street
  • a wide "plat" or "place", i.e., open square
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλατεῖαπλατεῖαι
GENπλατείαςπλατειῶν, πλατείων
DATπλατείᾳπλατείαις
ACCπλατεῖανπλατείας
πλατείᾳ
πλατεῖαι
πλατείαις
πλατεῖαν
πλατείας
πλατεῖς
πλατειῶν
πλατέος
πλάτη
πλάτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • wide, breadth, width
  • a flat tablet
  • the capacity to take in a great amount
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπλάτοςπλάτη
GENπλάτουςπλάτων, πλατῶν, πλατέων
DATπλάτειπλάτεσι(ν)
ACCπλάτοςπλάτη
πλάτους
πλατύ
πλατύναι
πλατυνθῇ
πλατυνθήσεται
πλατύνθητε
πλάτυνον
πλατύνου
πλατύνουσι(ν)
πλατύνω
 • Present
 • πλατύναι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πλατύνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • πλατύνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πλατύνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐπλάτυνεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • πλατυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐπλάτυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπλάτυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπλατύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπλατύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • πλάτυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πλατυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • πλατύνθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Perfect
 • πεπλάτυνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
πλατύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • spacious, broad, wide, spread out "flat" ("plot")
  • wide street
  • open area in front of a building
  • extensive, vast
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπλατύςπλατεῖαπλατύ
GENπλατέοςπλατείαςπλατέος
DATπλάτειπλατείᾳπλάτει
ACCπλατύνπλατεῖανπλατύ
Plural
 MascFemNeut
NOMπλατεῖςπλατεῖαιπλατέα
GENπλατέωνπλατειωνπλατέων
DATπλατέσιπλατείαιςπλατέσι
ACCπλατεῖςπλατείαςπλατέα
πλατυσμόν
πλατυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extension, enlargement, expansion
  • broad space, extent
  • widening, enlarging, dilatation, distension; metaph. boasting, bragging
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπλατυσμόςπλατυσμοί
GENπλατυσμοῦπλατυσμῶν
DATπλατυσμῷπλατυσμοῖς
ACCπλατυσμόνπλατυσμούς
VOCπλατυσμέπλατυσμοί
πλατυσμῷ