πλάγια
πλαγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead astray, turn sideways, exit to the side
  • to pervert morally
 • Forms:
  • ἐπλαγίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • πλαγιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
πλαγίας
πλαγιάσῃ
πλάγιοι
πλάγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • by the side door
   • on the side, private
   • crooked, treacherous
   • deviating from a straight line
   • placed sideways, slanting, aslant, oblique
   • unfavourably and hostilely disposed
   • Metaphorical: not straightforward, crooked, treacherous
  • Substantival:
   • flanks
 • Forms:
  • πλάγια Adj: Acc Plur Neut
  • πλαγίας Adj: Acc Plur Fem
  • πλάγιοι Adj: Nom Plur Masc
  • πλαγίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • πλαγίων Adj: Gen Plur Neut
πλαγιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn sideways
πλαγίῳ
πλαγίων
πλάκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλακείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλέκω
πλάκες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλακῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλανᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλάνα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πλανάω
πλάναι
πλανᾶσαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πλανάω
πλανᾶσθαι
πλανᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
 • Root: πλανάω
πλανάσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πλανάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lead astray, cause to wander
   • to misguide, lead away from the right path
   • to mislead, deceive (someone)
  • Middle:
   • to be well-travelled
   • to wander about aimlessly
   • to make a false judgment
   • to be educated
  • Passive:
   • to go astray, be misled, wander about, be deluded
   • to wander away, be mistaken
   • to be seduced
 • Cognates: ἀποπλανάω
 • Forms:
  • πλανᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • πεπλανήμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐπλανήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλανήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐπλανήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπλανήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπλάνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλάνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλάνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλάνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλανῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • πεπλάνηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεπλάνημαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • πεπλανημένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
  • πεπλανημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεπλανημένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Neut
  • πεπλανημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • πεπλανημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • πεπλάνησθε Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
  • πεπλάνηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • πλανωμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • πλανωμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • πλάνα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • πλανᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • πλανᾶσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • πλανᾶσθε
   • Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • πλανᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πλανάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • πλανηθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • πλανηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πλανηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πλανηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πλανηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πλανηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πλανηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • πλανηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • πλανηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πλανῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • πλανῆσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πλανησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • πλανήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πλανήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πλανήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πλανήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πλανήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πλανήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πλανήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πλανῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • πλανῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • πλανώμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • πλανώμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • πλανωμένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • πλανώμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • πλανώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • πλανωμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • πλανῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πλανῶνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • πλανῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πλανῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλανώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πλανῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πλανάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
πλάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deceit, error, a wandering, roaming, deception, delusion
  • Objectively: fraudulence
  • subjectively: straying from orthodoxy or piety
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλάνηπλάναι
GENπλάνηςπλανῶν
DATπλάνῃπλάναις
ACCπλάνηνπλάνας
VOCπλάνηπλάναι
πλάνῃ
πλανηθείησαν
πλανηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πλανηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανηθῇ
πλανηθῆναι
πλανηθήσεται
πλανηθήσῃ
πλανήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: πλανάω
πλανηθῆτε
πλανηθῶσιν
πλάνην
πλάνης
πλανῆσαι
πλανῆσαν
πλανησάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανήσει
πλανήσεις
πλανήσεως
πλανήσῃ
πλανήσῃς
πλάνησιν
πλάνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • error, deception, a making to wander, a dispersing
  • misleading message
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλάνησιςπλανήσεις
GENπλανήσεωςπλανήσεων
DATπλανήσειπλανήσεσι(ν)
ACCπλάνησινπλανήσεις
πλανήσουσι
πλανήσουσιν
πλανήσωσιν
πλανῆται
πλανήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wanderer, roamer, a rover ("planet")
  • wandering
  • an erratic teacher
 • Forms:
  • πλανῆται Noun: Nom Plur Masc
πλανῆτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wanderer
πλάνοι
πλάνοις
πλάνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: may also be a noun
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • misleading statement, deceptive teaching
   • deceiving, seducing, leading astray
   • act of going astray, error
  • Substantival:
   • deceiver, seducer, impostor, misleader
   • error
 • Forms:
  • πλάνοι Adj: Nom Plur Masc
  • πλάνοις Adj: Dat Plur Neut
πλανῶ
πλανῶμεν
πλανώμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: πλανάω
πλανωμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: πλανάω
πλανώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανώμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: πλανάω
πλανώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανωμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πλανῶνται
πλανῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πλανάω
πλανῶσιν
πλάξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flat stone, tablet, writing board
  • plate, a moulding-board, flat surface
  • table
 • Forms:
  • πλάκας Noun: Acc Plur Fem
  • πλάκες Noun: Nom Plur Fem
  • πλακῶν Noun: Gen Plur Fem
  • πλαξί Noun: Dat Plur Fem
  • πλαξίν Noun: Dat Plur Fem
πλαξί
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλαξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: πλάξ
πλάσαι
πλάσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλάσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλάσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλασέως
πλᾶσθεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πλάσσω
πλασθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πλάσσω
πλασθῆναι
πλασθήσονται
πλάσιν
πλάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: formation, molding, creation
 • Forms:
  • πλάσιν Noun: Acc Sing Fem
  • πλασέως Noun: Gen Sing Fem
πλάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thing formed
  • something moulded, an image, figure
  • the feature or characteristic of what is formed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπλάσμαπλάσματα
GENπλάσματοςπλασμάτων
DATπλάσματιπλάσμασι(ν)
ACCπλάσμαπλάσματα
πλάσματος
πλάσσει
πλάσσοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πλάσσω
πλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to form, mould, shape, fabricate, make
   • to cause something to happen; to bring about
  • Middle:
   • to devise
 • Cognates: ἀναπλάσσω, ἐμπλάσσω, καταπλάσσω, πλάσσω
 • Forms:
  • πεπλακότα
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἔπλασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔπλασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔπλασε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπλασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • πεπλασμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • πλάσαι Verb: Aor Act Infin
  • πλάσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • πλάσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • πλάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πλᾶσθεν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • πλασθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πλασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πλασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πλάσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πλάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πλάσσων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πλάσσω
πλάστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who fashions
πλάστιγγι
πλαστίγγων
πλάστιγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the scale of a balance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπλάστιγξπλάστιγγες
GENπλάστιγγοςπλαστίγγων
DATπλάστιγγιπλάστιγξι(ν)
ACCπλάστιγγαπλάστιγγας
VOCπλάστιγξπλάστιγγες
πλαστοῖς
πλαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • made up, fabricated, moulded
  • feigned, fictitious, false
 • Forms:
  • πλαστοῖς Adj: Dat Plur Masc
πλάτανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plane tree
 • Forms:
  • πλατάνου Noun: Gen Sing Fem
πλατάνου
πλάτει
πλατεῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wide road, street
  • a wide "plat" or "place", i.e., open square
 • Forms:
  • πλατείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πλατείας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • πλατειῶν Noun: Gen Plur Fem
πλατείᾳ
πλατεῖαι
πλατείαις
πλατεῖαν
πλατείας
πλατεῖς
πλατειῶν
πλατέος
πλάτη
πλάτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • wide, breadth, width
  • a flat tablet
  • the capacity to take in a great amount
 • Forms:
  • πλάτη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πλάτους Noun: Gen Sing Neut
πλάτους
πλατύ
πλατύναι
πλατυνθῇ
πλατυνθήσεται
πλατύνθητε
πλάτυνον
πλατύνου
πλατύνουσι
πλατύνουσιν
πλατύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to widen, enlarge, make broad
   • to expand, increase
   • to provide an abundant space
  • Middle:
   • to brag
 • Cognates: διαπλατύνω, ἐμπλατύνω, πλατύνω
 • Forms:
  • ἐπλάτυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπλάτυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπλάτυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλατύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπλατύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πεπλάτυνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • πλατύναι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πλάτυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πλατύνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • πλατύνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πλατύνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πλατυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πλατυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πλατύνθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
πλατύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • spacious, broad, wide, spread out "flat" ("plot")
  • extensive
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπλατύςπλατεῖαπλατύ
GENπλατέοςπλατείαςπλατέος
DATπλάτειπλατείᾳπλάτει
ACCπλατύνπλατεῖανπλατύ
Plural
 MascFemNeut
NOMπλατεῖςπλατεῖαιπλατέα
GENπλατέωνπλατειωνπλατέων
DATπλατέσιπλατείαιςπλατέσι
ACCπλατεῖςπλατείαςπλατέα
πλατυσμόν
πλατυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extension, enlargement, expansion
  • broad space, extent
  • widening, enlarging, dilatation, distension; metaph. boasting, bragging
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπλατυσμόςπλατυσμοί
GENπλατυσμοῦπλατυσμῶν
DATπλατυσμῷπλατυσμοῖς
ACCπλατυσμόνπλατυσμούς
VOCπλατυσμέπλατυσμοί
πλατυσμῷ