νίζω
 • Meaning: to wash (the hands, feet, i.e., a part of the body)
νίκα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to conquer, be victor
 • Root: νικάω
νικᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: νικάω
νικᾶν
νικᾷν
 • Parse: Noun: Gen/Dat Dual Fem
 • Meaning: victory
 • Root: νίκη
νικάω
 • Meaning:
  • to conquer, be victor, prevail, win a victory
  • to conquer, overcome, vanquish, subdue
  • to succeed in an endeavour
 • Forms:
Present Verbs
 • νικῶσι Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • νικᾶν Verb: Pres Act Infin
 • νίκα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • νικᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • νικῶ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Present Participles
 • νικῶσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • νικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • νικῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • νικῶντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • νικωμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • νικώμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • νικῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
Imperfect
 • ἐνίκα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • νικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • νικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist Verbs
 • νικήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνικήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνικήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐνίκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνίκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνίκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνίκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • νικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • νικήσασιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • νικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • νικήσης Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • νικήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • νικήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Aorist Participles
 • νικήσασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • νικήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • νικηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • νικήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • νικήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • νικήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
Perfect
 • νενίκηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • νενικήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • νενικῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
νίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • victory
  • conquest
  • success
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνίκηνῖκαι
GENνίκηςνικῶν
DATνίκῃνίκαις
ACCνίκηννίκας
VOCνίκηνικᾶι
νικηθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: νικάω
νίκην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: νίκη
νίκης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: νίκη
νικῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: νικάω
νικήσαντας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • to conquer, prevail
 • Root:νικάω
νικήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: νικάω
νικήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: νικάω
νικήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: νικάω
νικήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: νικάω
νικήσασαν
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • Root: νικάω
νικήσασιν
 • Parse:
  • Part: Aor Act Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: νικάω
νικήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: νικάω
νικήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: νικάω
νικήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: νικάω
νικήσης
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: νικάω
νικήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: νικάω
νικήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: νικάω
νικήσωσι, νικήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: νικάω
νικητήρια
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • belonging to a conqueror
 • Root:νικητήριος
νικητήριος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Belonging to a conqueror
νικητής
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • winner
 • Forms:
  • νικητοῦ Noun: Gen Sing Masc
νικητοῦ
νικηφορέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to carry off as a prize; to win
νικηφόροι
 • Parse #1: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: bringing victory
 • Root: νικηφόρος
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to carry off as a prize
 • Root: νικηφορέω
νικηφόρος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • bringing victory
νικηφόρους
νῖκος
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • victory
  • a conquest (concretely)
  • triumph (by implication)
  • end, ultimate
  • the winner's prize
  • εἰς νῖκος = for ever
 • Forms:
  • νίκους Noun: Gen Sing Neut
νίκους
νικῶ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: νικάω
νικώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: νικάω
νικωμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: νικάω
νικῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: νικάω
νικῶντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: νικάω
νικῶντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Root: νικάω
νικῶντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: νικάω
νικῶσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: νικάω
νίπτειν
νίπτεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: νίπτω
νίπτεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: νίπτω
νιπτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: basin, an ewer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνιπτήρνιπτῆρες
GENνιπτῆροςνιπτήρων
DATνιπτῆρινιπτῆρσι(ν)
ACCνιπτῆρανιπτῆρας
νιπτῆρα
νίπτονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νίπτω
νίπτω
 • Meaning:
  • to wash, cleanse (esp. the hands or the feet or the face)
  • Ceremonially: to perform ablution
 • Forms:
Present
 • νίπτειν Verb: Pres Act Infin
 • νίπτεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • νίπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • νίπτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • νίπτωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐνίπτοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • νιφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • νίψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • νίψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • νίψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • ἔνιψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνιψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐνίψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐνίψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔνιψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔνιψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • νίψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • νίψασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • νίψασθε Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • νιψάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
 • νίψης Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • νίψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • νίψωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
Aorist Participles
 • νιψάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
Perfect
 • νένιπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
νίπτωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: νίπτω
Νισω
 • Parse: Hebrew noun
 • Meaning: a name of a month
 • Note: In 1Kings 6:37 MT (6:1c LXX), Hebrew is where LXX is νισω
νίτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: carbonate of soda, washing powder, material used for making soap
 • Forms:
  • νίτρῳ Noun: Dat Sing Neut
νίτρῳ
νιφετοί
νιφετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: snow-storm, snowfall, sleet
 • Forms:
νιφήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νίπτω
νίψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: νίπτω
νιψάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: νίπτω
νίψασθαι
νίψασθε
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: νίπτω
νιψάτωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: νίπτω
νίψεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: νίπτω
νίψης
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: νίπτω
νίψομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: νίπτω
νίψονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: νίπτω
νίψω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: νίπτω
νίψωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: νίπτω