ὁρᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὅρα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὁραθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὁραθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: ὁράω
ὁραθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὁραῖον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὁραῖος
ὁραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a boundary
 • Forms:
  • ὁραῖον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ὅραμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: vision, a sight, spectacle, dream, sight
 • Forms:
  • ὁράμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ὁράματα Noun: Acc Plur Neut
  • ὁράματι Noun: Dat Sing Neut
  • ὁράματος Noun: Gen Sing Neut
  • ὁραμάτων Noun: Gen Plur Neut
ὁράμασιν
ὁράματα
ὁράματι
ὁράματος
ὁραμάτων
ὁρᾶν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ὁράω
top
ὁρᾷς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὁράσει
ὁράσεις
ὁράσεσιν
ὁράσεως
ὅρασιν
ὅρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the organ of sight, eye
  • appearance
  • spectacle
  • sight, vision
 • Cognates: ὅρασις, παρόρασις, ὑπερόρασις
 • Forms:
  • ὁράσει Noun: Dat Sing Fem
  • ὁράσεις Noun: Acc Plur Fem
  • ὁράσεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • ὁράσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ὅρασιν Noun: Acc Sing Fem
ὁρατά
ὁρᾶτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὁράω
ὁρατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beholder, someone who observes, observer
 • Forms:
  • ὁρατῶν Noun: Gen Plur Masc
ὁρατικόν
ὁρατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: observant, able to see
 • Forms:
  • ὁρατικόν Adj: Acc Sing Masc
ὁρατοί
top
ὁρατόν
ὁρατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: visible, in plain view, seen
 • Cognates: ἀόρατος, ὁρατός
 • Forms:
  • ὁρατῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ὁρατά Adj: Nom Plur Neut
  • ὁρατοί Adj: Nom Plur Masc
  • ὁρατόν Adj: Acc Sing Masc
  • ὁρατῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ὁρατῷ
ὁρατῶν
ὁράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to see (with the eyes), behold, catch sight of, notice
   • to see a vision
   • to experience, witness
   • to notice, recognize, understand
   • to be on guard
  • Passive:
   • to become visible, appear
 • Cognates: ἀφοράω, διοράω, ἐφοράω, εἰσοράω, ἐνοράω, ἐποράω, καθοράω, ὁράω, παροράω, προοράω, προσοράω, συνοράω, ὑφοράω, ὑπεροράω
 • Forms:
  • ὁρατῶν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἑωρακότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc/Neut
  • ἑωράκειν
   • Verb: Perf Act Infin
   • Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
  • εἴδατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • εἶδε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἶδεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἶδας Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • εἴδαμεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • εἶδαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἴδησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἴδοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἑόρακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἑόρακαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἑόρακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἑόρακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἑόραται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἑοράκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἑοράκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἑώρα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἑώρακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἑωράκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἑώρακαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἑώρακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἑωράκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἑωράκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἑωράκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἑώρακε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἑωράκει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • ἑώρακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἑωρακέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἑωρακότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἑωρακότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἑωρακότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἑωρακώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἑώραται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἑώρων Verb: Imp act Ind 3rd Plur
  • ἰδέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἰδέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἴδοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἴδοιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
  • ἴδοιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • ἴδοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • ἴδοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • ἰδόντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἰδόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἰδόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ὁρᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὅρα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὁρᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ὁραθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὁραθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὁραθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὁρᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ὁρᾶτε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ὁρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ὁρῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ὁρώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ὁρωμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
  • ὁρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὁρῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ὁρῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ὁρῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὁρῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ὁρώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ὁρῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ὁρῶσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ὁρῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ὁρῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὁρωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • ὀφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ὀφθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ὀφθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • ὀφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • ὀφθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ὀφθέντι Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
  • ὀφθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • ὀφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὀφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὀφθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ὀφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ὀφθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ὄφθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ὀφθήτω Verb: Aor Pass imp 3rd Sing
  • ὀφθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • ὀφθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ὀφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὄψει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ὄψεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • ὄψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ὄψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὄψησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ὄψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ὀψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ὄψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ὦπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ὡράθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὤφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὤφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ὤφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
top
ὀργαί
ὀργαῖς
ὄργανα
ὀργανικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • serving as instruments, instrumental
  • instrument
 • Forms:
  • ὀργανικῶν Adj: Gen Plur Fem
ὀργανικῶν
ὀργάνοις
ὄργανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • part of the body, limb, organ
  • a tool
  • instrument, engine, machine, contrivance, device for making or doing (something)
  • engine of war
  • musical instrument
 • Forms:
  • ὄργανα Noun: Acc Plur Neut
  • ὀργάνοις Noun: Dat Plur Neut
  • ὀργάνου Noun: Gen Sing Neut
  • ὀργάνῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ὀργάνων Noun: Gen Plur Neut
ὀργάνου
ὀργάνῳ
ὀργάνων
ὀργάς
ὀργή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: anger, indignation, vengeance, wrath, rage
 • Forms:
  • ὀργαί Noun: Nom Plur Fem
  • ὀργαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ὀργάς Noun: Acc Plur Fem
  • ὀργῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ὀργήν Noun: Acc Sing Fem
  • ὀργῆς Noun: Gen Sing Fem
top
ὀργῇ
ὀργήν
ὀργῆς
ὀργίζεσθε
 • Parse: Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ὀργίζω
ὀργιζέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ὀργίζω
ὀργίζεται
ὀργίζῃ
ὀργίζομαι
ὀργιζόμενος
ὀργίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ὀργίζω
ὀργίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to provoke to anger
   • to make angry
   • to irritate
   • to enrage
  • Passive:
   • to be angry (with)
   • to be exasperated
 • Cognates: ἀποργίζομαι, διοργίζω, ἐπιοργίζω, ἐποργίζομαι, ὀργίζω, παροργίζω
 • Forms:
  • ὀργίζεσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • ὀργιζέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ὀργίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὀργίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ὀργίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ὀργιζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ὀργίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ὀργισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ὀργισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὀργίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὀργισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὀργισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ὀργισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀργισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ὀργισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ὀργισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ὠργίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὠργίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ὠργίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ὠργίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
top
ὀργίλον
ὀργίλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irascible, soon angry, quick-tempered, inclined to anger, short-tempered
 • Forms:
  • ὀργίλον Adj: Acc Sing Masc
  • ὀργίλου Adj: Gen Sing Fem
  • ὀργίλῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ὀργίλων Adj: Gen Plur Masc
ὀργίλου
ὀργίλῳ
ὀργίλων
ὀργίλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: angrily, prone to anger, irascibly
ὀργισθείς
ὀργισθῇ
ὀργισθῆναι
ὀργισθῇς
ὀργισθήσεται
ὀργισθήσῃ
ὀργισθήσομαι
top
ὀργισθήτω
ὀργυιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a fathom, a stretch of the arms (about 1.85 metres)
 • Forms:
  • ὀργυιάς Noun: Acc Plur Fem
ὀργυιάς
ὀρθά
ὀρθαί
ὀρθαῖς
ὀρθάς
ὀρθή
ὀρθῇ
ὀρθήν
ὄρθιον
ὄρθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: high, upright
 • Forms:
  • ὄρθιον Adj: Acc Sing Masc
ὀρθοί
ὀρθόν
ὀρθοποδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to walk uprightly, walk straight, act rightly
 • Forms:
  • ὀρθοποδοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὀρθοποδοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
top
ὀρθοποδοῦσι
ὀρθοποδοῦσιν
ὀρθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • straight, upright (e.g., the wheat stands straight)
  • correct, true, sound
  • righteous
 • Forms:
  • ὀρθότατα
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ὀρθήν Adj: Acc Sing Fem
  • ὀρθῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ὀρθή Adj: Nom Sing Fem
  • ὀρθά Adj: Acc Plur Neut
  • ὀρθαί Adj: Nom Plur Fem
  • ὀρθαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • ὀρθάς Adj: Acc Plur Fem
  • ὀρθοί Adj: Nom Plur Masc
  • ὀρθόν Adj: Acc Sing Neut
  • ὀρθοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ὀρθούς Adj: Acc Plur Masc
  • ὀρθῶν Adj: Gen Plur Masc
ὀρθότατα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὀρθός
ὀρθοτομεῖ
ὀρθοτομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cut in a straight line
  • to teach correctly
  • to rightly divide
 • Forms:
  • ὀρθοτομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀρθοτομῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ὀρθοτομοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
ὀρθοτομῇ
ὀρθοτομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: orthodox
 • Forms:
  • ὀρθοτομίας Noun: Gen Sing Fem
ὀρθοτομίας
ὀρθοτομοῦντα
ὀρθοῦ
ὀρθούς
ὀρθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to set upright, erect, arise, straighten
  • Passive:
   • to be lifted up
   • to be erected (of sheaves)
   • to be upright (of works)
   • to straighten oneself
   • to be established
 • Cognates: ἀνορθόω, διορθόω, ἐπανορθόω, ἐπιδιορθόω, κατορθόω, ὀρθόω, ὑπορθόω
 • Forms:
  • ὀρθωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὀρθωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀρθώσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὠρθώθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὠρθωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ὤρθωται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
top
ὀρθρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rise early, be awake early (i.e., before dawn)
 • Forms:
  • ὤρθρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ὄρθριαι
ὀρθριεῖς
ὀρθριεῖτε
ὄρθριζε
ὀρθρίζει
ὀρθρίζειν
ὀρθρίζοντες
ὀρθρίζουσιν
ὀρθρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to arise early, approach quickly
 • Forms:
  • ὀρθριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὀρθριεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ὄρθριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὀρθρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀρθρίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ὀρθρίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὀρθρίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὀρθρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὀρθριοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὀρθρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὀρθρίσαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ὀρθρίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὀρθρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ὀρθρίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὄρθρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὀρθρίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ὤρθριζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὤρθριζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὤρθριζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ὠρθρίκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • ὤρθρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὤρθρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤρθρισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ὀρθρίζων
ὀρθριναί
top
ὀρθρινή
ὀρθρινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: morning, early (in the day)
 • Forms:
  • ὀρθριναί Adj: Nom Plur Fem
  • ὀρθρινή Adj: Nom Sing Fem
  • ὀρθρινῶν Adj: Gen Plur Neut
ὀρθρινῶν
ὄρθριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: early in the morning, in the dawn, up at day-break
 • Forms:
  • ὄρθριαι Adj: Nom Plur Fem
ὀρθριοῦσι
ὀρθρίσαι
ὀρθρίσαντες
ὀρθρίσας
ὀρθρίσατε
ὀρθρίσεις
ὄρθρισον
ὀρθρίσωμεν
ὄρθροις
ὄρθρον
top
ὄρθρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dawn, early in the morning
  • persistently
 • Forms:
  • ὄρθροις Noun: Dat Plur Masc
  • ὄρθρον Noun: Acc Sing Masc
  • ὄρθρου Noun: Gen Sing Masc
ὄρθρου
ὀρθωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὀρθόω
ὀρθωθήσεται
ὀρθῶν
ὀρθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: correctly, plain, rightly, justly
ὀρθώσει
ὀρέγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὀρέγω
ὀρέγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ὀρέγω
ὀρεγόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ὀρέγω
ὀρέγονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὀρέγω
ὀρέγω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to covet after, desire
 • Forms:
  • ὀρέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὀρέγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ὀρεγόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ὀρέγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὤρεξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὄρει
top
ὀρεινή
ὀρεινῇ
ὀρεινήν
ὀρεινῆς
ὀρεινόν
ὀρεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: mountainous, hilly
  • Substantival: hill country, mountainous country
 • Forms:
  • ὀρεινή Adj: Nom Sing Fem
  • ὀρεινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ὀρεινήν Adj: Acc Sing Fem
  • ὀρεινόν Adj: Acc Sing Masc
  • ὀρεινῆς Adj: Gen Sing Fem
ὀρέξει
ὀρέξεων
ὀρέξεως
ὄρεξιν
ὄρεξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lust, longing, desire, appetite
 • Forms:
  • ὀρέξει Noun: Dat Sing Fem
  • ὀρέξεων Noun: Gen Plur Fem
  • ὀρέξεως Noun: Gen Sing Fem
  • ὄρεξιν Noun: Acc Sing Fem
ὄρεσι
ὄρεσιν
top
ὀρέων
ὄρη
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Neut
  • Noun: Nom Plur Neut
 • Root: ὄρος
ὅρια
ὁριεῖ
ὁρίζει
ὁρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to act as a boundary
   • to separate from, divide from
   • to determine, appoint, designate, declare
   • to set limits to, set a boundary, define, explain
   • to determine, appoint, fix, set
  • Middle:
   • to establish, ordain
   • to swear (an oath)
 • Cognates: ἀφορίζω, ἀποδιορίζω, διορίζω, ἐξορίζω, παρορίζω, πορίζω, προορίζω
 • Forms:
  • ὁριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὁρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὁρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὁρισάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ὁρισάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ὁρίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὁρίσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • ὁρισθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • ὁρισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ὥρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὡρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὥρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὥρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὡρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὡρισμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • ὡρισμένης Verb: perf Mid/Pass part Gen sing fem
  • ὡρισμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • ὡρισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ὡρισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ὡρίσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
ὁρίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁρίζω
ὁρίοις
ὅριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a boundary, border, frontier, coast, territory
 • Forms:
  • ὅρια Noun: Acc Plur Neut
  • ὁρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • ὁρίου Noun: Gen Sing Neut
  • ὁρίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ὁρίων Noun: Gen Plur Neut
top
ὁρίου
ὁρισάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ὁρίζω
ὁρισάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁρίζω
ὁρίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁρίζω
ὁρίσηται
ὁρισθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ὁρίζω
ὁρισθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ὁρίζω
ὁρισμοί
ὁρισμόν
ὁρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a marking out by boundaries, limitation, fixed course
  • determination
  • decree
  • obligation
  • oath
 • Cognates: ἀφορισμός, ὁρισμός
 • Forms:
  • ὁρισμοί Noun: Nom Plur Masc
  • ὁρισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ὁρισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ὁρισμούς Noun: Acc Plur Masc
  • ὁρισμῷ Noun: Dat Sing Masc
ὁρισμοῦ
ὁρισμούς
ὁρισμῷ
ὁρίῳ
ὁρίων
top
ὁρκιεῖ
ὁρκίζειν
ὁρκίζομεν
ὁρκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make (someone) swear
  • to adjure, implore, charge
  • to bind by an oath to do (something)
 • Cognates: ἐνορκίζω, ἐξορκίζω, ὁρκίζω
 • Forms:
  • ὁρκιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὁρκίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ὁρκίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ὁρκίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὁρκισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ὥρκισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὡρκίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ὥρκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὥρκισε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὥρκισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ὅρκια
ὅρκιον
ὁρκίσας
ὁρκισμόν
ὁρκισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: swearing, taking of an oath
 • Forms:
  • ὁρκισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ὁρκισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
ὁρκισμοῦ
ὁρκισθείς
ὅρκοις
top
ὅρκον
ὅρκος
ὅρκου
ὅρκους
ὁρκόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind by an oath, make one swear
 • Forms:
  • ὠρκωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing; FutPerf Act Infin
ὅρκῳ
ὁρκωμοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oath-taking, swearing, taking an oath, asseveration on oath
 • Cognates: ὁρκωμοσία, συνωμοσία
 • Forms:
  • ὁρκωμοσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ὁρκωμοσίας Noun: Gen Sing Fem
ὁρκωμοσίαν
ὁρκωμοσίας
ὅρκων
ὁρμάς
ὁρμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set in motion, impel, rush, move
 • Cognates: ἀφορμάω, ἐξορμάω, παρορμάω, συνεξορμάω
 • Forms:
  • ὁρμησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Neut
  • ὁρμήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὁρμήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὁρμώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ὁρμῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὥρμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὥρμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὥρμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὥρμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὥρμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὡρμῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
top
ὁρμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • impulse (of mind), purpose, will
  • violence
  • onrush, rushing
  • gush, flow (of water)
  • assault, attack
  • rage, fury
 • Cognates: ἀφορμή, ὁρμή
 • Forms:
  • ὁρμῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ὁρμάς Noun: Acc Plur Fem
  • ὁρμήν Noun: Acc Sing Fem
  • ὁρμῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ὅρμων Noun: Gen Plur Fem
ὁρμῇ
ὅρμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sudden onrush, violent rush, struggle, an attack, assault, violence
  • impulsive aggression
  • fury
  • rush, torrent (of water)
  • swoop (of eagle)
 • Forms:
  • ὁρμήματα Noun: Nom Plur Neut
  • ὁρμήματι Noun: Dat Sing Neut
ὁρμήματα
ὁρμήματι
ὁρμήν
ὁρμῆς
ὁρμησάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Neut
 • Root: ὁρμάω
ὁρμήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁρμάω
ὁρμήσουσιν
ὁρμίσκοι
ὁρμίσκοις
ὁρμίσκον
top
ὁρμίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pendant, necklace
 • Forms:
  • ὁρμίσκοι Noun: Nom Plur Masc
  • ὁρμίσκοις Noun: Dat Plur Masc
  • ὁρμίσκον Noun: Acc Sing Masc
  • ὁρμίσκῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ὁρμίσκων Noun: Gen Plur Masc
ὁρμίσκῳ
ὁρμίσκων
ὅρμον
ὅρμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mooring, haven, harbour
 • Forms:
  • ὅρμον Noun: Acc Sing Masc
ὁρμώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁρμάω
ὅρμων
ὁρμῶσιν
ὄρνεα
ὀρνέοις
ὄρνεον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bird, fowl
 • Forms:
  • ὄρνεα Noun: Nom Plur Neut
  • ὀρνέοις Noun: Dat Plur Neut
  • ὀρνέου Noun: Gen Sing Neut
  • ὀρνέῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ὀρνέων Noun: Gen Plur Neut
ὀρνέου
ὀρνέῳ
top
ὀρνέων
ὀρνίθια
ὀρνίθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small bird
 • Forms:
  • ὀρνίθια Noun: Acc Plur Neut
  • ὀρνιθίου Noun: Gen Sing Neut
  • ὀρνιθίῳ Noun: Dat Sing Neut
ὀρνιθίου
ὀρνιθίῳ
ὀρνιθοσκοπέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to observe birds, interpret their flight and cries (to predict omens)
 • Cognates: μωμοσκοπέομαι
 • Forms:
  • ὀρνιθοσκοπήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
ὀρνιθοσκοπήσεσθε
ὀρνίθων
ὄρνιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bird
 • Forms:
  • ὄρνιξι Noun: Dat Sing Masc/Fem
ὄρνιξι
ὄρνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a bird, hen
 • Forms:
  • ὀρνίθων Noun: Gen Plur Masc
ὄρνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stir, stir up
 • Forms:
  • ὤρνυτο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὦρσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὦρτο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
top
ὁροθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boundary, fixed boundary
 • Forms:
  • ὁροθεσίας Noun: Acc Plur Fem
ὁροθεσίας
ὅρον
ὄρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mountain
 • Forms:
  • ὄρει Noun: Dat Sing Neut
  • ὄρεσι Noun: Dat Plur Neut
  • ὄρεσιν Noun: Dat Plur Neut
  • ὀρέων Noun: Gen Plur Neut
  • ὄρη
   • Noun: Acc Plur Neut
   • Noun: Nom Plur Neut
  • ὄρους Noun: Gen Sing Neut
ὅρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: boundary, limit (of time), appointment
 • Forms:
  • ὅρον Noun: Acc Sing Masc
ὄρους
ὀρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dart, rush forward, charge ahead
 • Forms:
  • ὤρουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὤρουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀρόφοις
ὀροφοιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roam the mountains
 • Forms:
  • ὀροφοιτοῦντα Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
ὀροφοίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mountain-roaming
ὀροφοιτοῦντα
top
ὄροφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: reeds (used to thatch house), roof
 • Forms:
  • ὀρόφοις Noun: Dat Plur Masc
ὀρόφωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ceiling, canopy, roof
 • Forms:
  • ὀροφώματα Noun: Acc Plur Neut
ὀροφώματα
ὀρτυγομήτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: quail, a bird which migrates with the quails
 • Forms:
  • ὀρτυγομήτραν Noun: Acc Sing Fem
ὀρτυγομήτραν
ὄρυγα
ὀρυγῇ
ὄρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a pickaxe
  • gazelle, antelope (with a sharp horn like a pickaxe)
 • Forms:
  • ὄρυγα Noun: Acc Sing Masc
ὀρύξας
ὀρύξεις
ὄρυξον
ὀρύσσει
ὀρύσσοντες
top
ὀρύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dig up (something), excavate
  • to dig out, prepare by digging (something)
  • to dig (a hole)
 • Cognates: ἀνορύσσω, διορύσσω, ἐξορύσσω, κατορύσσω, ὀρύσσω
 • Forms:
  • ὀρυγῇ Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὀρύξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὀρύξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὄρυξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὀρύσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀρύσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὀρύσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὠρύγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὤρυξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ὤρυξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὠρύξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ὤρυξε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤρυξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ὀρύσσων
ὀρφανά
ὀρφανεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: orphanhood, bereavement, lack of, loss of children
 • Forms:
  • ὀρφανείαν Noun: Acc Sing Fem
ὀρφανείαν
ὀρφανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: orphanhood, bereavement, lack of, loss of children
 • Forms:
  • ὀρφανίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ὀρφανίᾳ
ὀρφανοί
ὀρφανοῖς
ὀρφανόν
ὀρφανός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: orphan, bereaved, comfortless, parentless, fatherless
 • Forms:
  • ὀρφανά Adj: Nom Plur Neut
  • ὀρφανοί Adj: Nom Plur Masc
  • ὀρφανοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ὀρφανόν Adj: Acc Sing Masc
  • ὀρφανοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ὀρφανούς Adj: Acc Plur Masc
  • ὀρφανῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ὀρφανῶν Adj: Gen Plur Masc
top
ὀρφανοῦ
ὀρφανούς
ὀρφανῷ
ὀρφανῶν
ὀρχέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to dance
 • Cognates: κατορχέομαι
 • Forms:
  • ὀρχησαμένης Verb: Aor Mid Deponent part Gen Sing Fem
  • ὀρχήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ὀρχήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ὀρχήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ὀρχούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ὀρχουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ὠρχήσασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ὠρχήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ὠρχοῦντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
ὀρχησαμένης
ὀρχήσασθαι
ὀρχήσομαι
ὀρχήσονται
ὀρχούμενον
ὀρχουμένων
ὁρῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ὁρῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ὁράω
ὁρωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὁράω
top
ὁρώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὁρωμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: ὁράω
ὁρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὁρῶντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὁρῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ὁράω
ὁρῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὁράω
ὁρῶντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὁρώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ὁράω
ὁρῶσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ὁράω
ὁρῶσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ὁράω
ὁρῶσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ὁράω
ὁρῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω