ὁρᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὅρα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὁραθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὁραθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: ὁράω
ὁραθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὁραθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ὁραῖον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὁραῖος
ὁραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a boundary
 • Forms:
ὅραμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: vision, a sight, spectacle, dream, sight
 • Forms:
ὁράμασι, ὁράμασιν
ὁράματα
ὁράματι
ὁράματος
ὁραμάτων
ὁρᾶν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ὁράω
ὁρᾶς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὁρᾷς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὁράσει
ὁράσεις
ὁράσεσιν
ὁράσεως
ὅρασιν
ὅρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the organ of sight, eye
  • outward appearance
  • act of appearing
  • spectacle
  • sight, vision
  • prophetic vision
ὁρατά
ὁρᾶτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὁράω
ὁρατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beholder, someone who observes, observer
ὁρατικόν
ὁρατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: observant, able to see
 • Forms:
  • ὁρατικόν Adj: Acc Sing Masc
ὁρατοί
ὁρατόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὁρατός
ὁρατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: visible, in plain view, seen
 • Forms:
  • ὁρατῶν Adj: Gen Plur MFN
  • ὁρατά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ὁρατοί Adj: Nom Plur Masc
  • ὁρατόν Adj: Acc Sing Masc
  • ὁρατῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ὁρατῷ
ὁρατῶν
ὁράω
 • Active Meaning:
  • to see (with the eyes), watch, behold, catch sight of, notice
  • to see a vision
  • to observe, look at
  • to consider (i.e., look at mentally)
  • to arrive at a conclusion by observation
  • to experience, witness
  • to notice, recognize, understand
  • to realize, comprehend
  • to see to it that something is provided
  • to be on guard; to watch out
  • Negative command:

   Ὅρα μή
   Stop doing that
   Lit.:See to it that you don't do that (Rev. 19:10; 22:9)

 • Passive Meaning:
  • to become visible, appear
 • Forms:
Present Verbs
Pres Act Ind
 SingularPlural
1stὁράω, ὁρῶὁρῶμεν
2ndὁρᾷςὁρᾶτε
3rdὁρᾷὁρῶσιν
Infinὁρᾶν
 • ὅρα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὁρᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὁρατῶν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
Present Active Participles
 • ὁρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ὁρῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ὁρῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ὁρῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὁρῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὁρώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ὁρῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὁρῶσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ὁρῶσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἑώρα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἑώρων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἑώρων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὄψει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ὄψεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ὄψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ὄψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὄψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ὀψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ὄψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ὀφθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ὀφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ὁραθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὀφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὀφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist Active Verbs
 • ἑώραorκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἑώρακα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἑόρακα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • εἶδας Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἶδε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἴδαμεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • εἴδατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἶδαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἴδησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἴδοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἰδέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἰδέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἴδοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἴδοιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
 • ἴδοιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἴδοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • ἴδοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
Aorist Middle or Passive Verbs
 • ὁραθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ὁραθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὄψησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ὡράθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ὤφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὤφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ὤφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ὄφθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ὀφθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ὀφθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ὀφθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ὀφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ὀφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὀφθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
Aorist Participles
 • ὀφθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ὀφθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • ὀφθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • ὀφθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • ὀφθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ὀφθέντι Part: Aor Pass Dat Sing Masc
 • ὀφθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ἰδόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἰδόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἰδόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
Perfect Active Verbs
 • ἑωράκειν Verb: Perf Act Infin
 • ἑωρακέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἑόρακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἑώρακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἑόρακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἑώρακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἑώρακε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἑόρακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἑωράκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἑοράκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἑωράκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἑόρακαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἑοράκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἑώρακαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἑωράκασι(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
Perfect Mid/Pass Verbs
 • ἑόραται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἑώραται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὦπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
Perfect Participles
 • ἑωρακότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἑωρακότι Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • ἑωρακότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἑωρακότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἑωρακώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
Pluperfect
 • ἑωράκειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ἑωράκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
ὀργαί
ὀργαῖς
ὄργανα
ὀργανικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • serving as instruments, instrumental
  • instrument
 • Forms:
  • ὀργανικῶν Adj: Gen Plur MFN
ὀργανικῶν
ὀργάνοις
ὄργανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • part of the body, limb, organ
  • a tool
  • instrument, engine, machine, contrivance, device for making or doing (something)
  • engine of war
  • musical instrument
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄργανονὄργανα
GENὀργάνουὀργάνων
DATὀργάνῳὀργάνοις
ACCὄργανονὄργανα
ὀργάνου
ὀργάνῳ
ὀργάνων
ὀργάς
ὀργή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wrath, anger, indignation, vengeance, rage
 • Note: "anger" is a feeling, while "wrath" is an action
 • Forms:
ὀργῇ
ὀργήν
ὀργῆς
ὀργίζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ὀργίζω
ὀργιζέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ὀργίζω
ὀργίζεται
ὀργίζῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ὀργίζω
ὀργίζομαι
ὀργιζόμενος
ὀργίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ὀργίζω
ὀργίζω
 • Active Meaning:
  • to provoke to anger
  • to make angry
  • to irritate
  • to enrage
 • Passive Meaning:
  • to be wrathful (with)
  • to act in anger (wrath)
  • to get angry (with)
  • to be angry (with)
  • to be exasperated
 • Note: "anger" is a feeling, while "wrath" is an action
 • Forms:
Present
 • ὀργίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ὀργιζέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ὀργίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὀργίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ὀργίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ὀργίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ὀργιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ὀργίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • ὀργισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὀργισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ὀργισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
Aorist
 • ὀργισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ὀργισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ὀργίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὀργισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὀργισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ὠργίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὠργίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ὠργίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ὠργίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ὀργισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
ὀργίλον
ὀργίλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irascible, soon angry, quick-tempered, inclined to anger, short-tempered
 • Forms:
  • ὀργίλον Adj: Acc Sing Masc
  • ὀργίλου Adj: Gen Sing Fem
  • ὀργίλῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ὀργίλων Adj: Gen Plur MFN
ὀργίλου
ὀργίλους
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc
 • Meaning: inclined to anger, irascible
 • Root: ὀργίλος
ὀργίλῳ
ὀργίλων
ὀργίλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: angrily, prone to anger, irascibly
ὀργισθείς
ὀργισθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Meaning: to make angry, provoke
 • Root: ὀργίζω
ὀργισθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to provoke to anger
 • Root: ὀργίζω
ὀργισθῇ
ὀργισθῆναι
ὀργισθῇς
ὀργισθήσεται
ὀργισθήσῃ
ὀργισθήσομαι
ὀργισθήτω
ὀργυιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a fathom, a stretch of the arms (about 1.85 metres)
 • Forms:
ὀργυιάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὀργυιά
ὀρέγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὀρέγω
ὀρέγομαι
ὀρεγόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ὀρέγω
ὀρέγονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὀρέγω
ὀρέγου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to reach, stretch
 • Root: ὀρέγω
ὀρέγω
 • Meaning:
  • to reach, stretch, stretch out
  • to yearn, covet after, desire, long for, yearn for
 • Forms:
  • ὀρέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὀρέγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ὀρεγόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ὀρέγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὤρεξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὄρει
ὀρεινή
ὀρεινῇ
ὀρεινήν
ὀρεινῆς
ὀρεινόν
ὀρεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • mountainous, hilly
 • Substantival Meaning:
  • hill country, mountainous country
 • Forms:
  • ὀρεινή Adj: Nom Sing Fem
  • ὀρεινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ὀρεινήν Adj: Acc Sing Fem
  • ὀρεινόν Adj: Acc Sing Masc
  • ὀρεινῆς Adj: Gen Sing Fem
ὀρεινῶν
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Meaning: hilly, mountainous
 • Root: ὀρεινός
ὀρέξαι
ὀρέξει
ὀρέξεων
ὀρέξεως
ὄρεξιν
ὄρεξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lust, longing, desire, yearning, appetite
  • the item for which one yearns
 • Forms:
ὄρεσι, ὄρεσιν
ὀρέων
ὄρη
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὄρος
ὀρθά
ὀρθαί
ὀρθαῖς
ὀρθάς
ὀρθή
ὀρθῇ
ὀρθήν
ὄρθιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὄρθιος
ὄρθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: high, upright, standing erect
 • Forms:
  • ὄρθιον Adj: Acc Sing Masc
ὀρθοί
ὀρθόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀρθός
ὀρθοποδέω
 • Meaning:
  • to walk uprightly, walk straight, act rightly
  • to be straightforward, forthright
 • Forms:
  • ὀρθοποδοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὀρθοποδοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ὀρθοποδοῦσι, ὀρθοποδοῦσιν
ὀρθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see ὀρθότατος
 • Meaning:
  • standing erect
  • straight, upright (e.g., the wheat stands straight)
  • straight, without curves or bends
  • correct, true, sound
  • honest in character, with integrity
  • righteous, morally correct
 • Note: Opposite to κυρτός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὀρθόςὀρθήὀρθόν
GENὀρθοῦὀρθῆςὀρθοῦ
DATὀρθῷὀρθῇὀρθῷ
ACCὀρθόνὀρθήνὀρθόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὀρθοίὀρθαίὀρθά
GENὀρθῶνὀρθῶνὀρθῶν
DATὀρθοῖςὀρθαῖςὀρθοῖς
ACCὀρθούςὀρθάςὀρθά
ὀρθότατα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὀρθός
ὀρθότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ὀρθός
 • Meaning: most upright, most honest, most righteous
ὀρθοτομεῖ
ὀρθοτομέω
 • Meaning:
  • to cut in a straight line
  • to teach correctly
  • to rightly divide
 • Forms:
  • ὀρθοτομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀρθοτομῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ὀρθοτομοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
ὀρθοτομῇ
ὀρθοτομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: orthodox
 • Forms:
ὀρθοτομίας
ὀρθοτομοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀρθοτομέω
ὀρθοῦ
ὀρθούς
ὀρθόω
 • Active Meaning:
  • to set upright, erect, arise, straighten
  • to make straight (morally)
  • to consider morally right
 • Passive Meaning:
  • to be lifted up
  • to be erected (of sheaves)
  • to be upright (of works)
  • to straighten oneself
  • to be established
 • Forms:
  • ὤρθωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὀρθωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὀρθωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀρθώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὠρθώθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὠρθωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ὤρθωται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ὀρθρεύω
 • Meaning:
  • to get out of bed after a night's sleep
  • to rise early, be awake early (i.e., before dawn)
 • Forms:
  • ὤρθρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ὄρθριαι
ὀρθριεῖς
ὀρθριεῖτε
ὄρθριζε
ὀρθρίζει
ὀρθρίζειν
ὀρθρίζοντες
ὀρθρίζουσιν
ὀρθρίζω
 • Meaning:
  • to arise early (in the morning)
  • to seek and turn in eager anticipation (to someone or something)
  • to approach quickly
  • to act eagerly
 • Forms:
Present
 • ὄρθριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὀρθρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὀρθρίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ὀρθρίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὀρθρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὀρθρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὤρθριζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὤρθριζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὤρθριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὀρθριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ὀρθριεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ὀρθριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ὀρθρίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ὀρθρίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὀρθρίσαντες Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
 • ὀρθρίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὀρθρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὄρθρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὀρθρίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὤρθρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὤρθρισε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ὠρθρίκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
ὀρθρίζων
ὀρθριναί
ὀρθρινή
ὀρθρινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • morning
  • early (in the day)
  • early morning
 • Forms:
  • ὀρθριναί Adj: Nom Plur Fem
  • ὀρθρινή Adj: Nom Sing Fem
  • ὀρθρινῶν Adj: Gen Plur MFN
ὀρθρινῶν
ὄρθριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • early in the morning, in the dawn, up at day-break
  • acting in the morning
 • Forms:
ὀρθριοῦσι, ὀρθριοῦσιν
ὀρθρίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὀρθρίζω
ὀρθρίσαντες
ὀρθρίσας
ὀρθρίσατε
ὀρθρίσεις
ὄρθρισον
ὀρθρίσωμεν
ὄρθροις
ὄρθρον
ὄρθρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dawn, early in the morning (while it is still dark)
  • with eagerness
  • persistently
ὄρθρου
ὀρθωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὀρθόω
ὀρθωθήσεται
ὀρθῶν
ὀρθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: correctly, plain, rightly, justly
ὀρθῶσαι
ὀρθώσει
ὅρια
ὁριεῖ
ὁρίζει
ὁρίζειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to divide
 • Root: ὁρίζω
ὁρίζουσι, ὁρίζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to divide
 • Root: ὁρίζω
ὁρίζω
 • Active Meaning:
  • to act as a boundary
  • to separate from, divide from
  • to obligate, designate, declare
  • to set limits to, set a boundary, define, explain
  • to determine, appoint, fix, set
 • Middle Meaning:
  • to obligate oneself
  • to establish, ordain
  • to determine clearly (what and how something should to be done)
  • to swear (an oath)
 • Forms:
Present
 • ὁρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὁρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ὁριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist Verbs
 • ὁρίσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ὥρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὡρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ὥρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὥρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὡρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὡρίσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Aorist Participles
 • ὁρισάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ὁρισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ὁρίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὁρισθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ὁρισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • ὡρισμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ὡρισμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ὡρισμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ὡρισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ὡρισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ὡρισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ὁρίζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ὁρίζω
ὁρίοις
ὅριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • limit, boundary
  • a boundary, border, frontier, coast, territory
  • area adjoining a main population centre
  • area surrounded by a border
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὅριονὅρια
GENὁρίουὁρίων
DATὁρίῳὁρίοις
ACCὅριονὅρια
ὁρίου
ὁρισάμενοι
ὁρισάμενος
ὁρίσας
ὁρίσηται
ὁρισθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: ὁρίζω
ὁρισθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὁρίζω
ὁρισμοί
ὁρισμόν
ὁρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • appointment, obligation
  • a marking out by boundaries, limitation, fixed course
  • act of confining (of something within a certain area)
  • act of curtailing (a condition or activity)
  • clear determination
  • decree
  • oath
 • Forms:
ὁρισμοῦ
ὁρισμούς
ὁρισμῷ
ὁρίῳ
ὁρίων
ὁρκιεῖ
ὁρκίζειν
ὁρκίζομεν
ὁρκίζω
 • Meaning:
  • to make (someone) swear
  • to adjure, implore, charge
  • to bind by an oath to do (something)
 • Forms:
  • ὁρκιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὁρκίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ὁρκίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ὁρκίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ὁρκισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ὥρκισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ὡρκίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ὥρκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὥρκισε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ὅρκια
ὅρκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: oath, vow, pledge
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὅρκιονὅρκια
GENὁρκίουὁρκίων
DATὁρκίῳὁρκίοις
ACCὅρκιονὅρκια
ὁρκίσας
ὁρκισμόν
ὁρκισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of making an oath
  • swearing, taking of an oath
  • oath
 • Forms:
ὁρκισμοῦ
ὁρκισθείς
ὅρκοις
ὅρκον
ὅρκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: oath, pledge, a limit, restraint
ὅρκου
ὅρκους
ὁρκόω
 • Meaning: to bind by an oath, make one swear
 • Forms:
  • ὥρκωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὥρκωσε(ν) Verb: FutPerf Act Infin
ὅρκῳ
ὁρκωμοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • oath-taking, swearing, taking an oath, asseveration on oath
  • oath
 • Forms:
ὁρκωμοσίαν
ὁρκωμοσίας
ὅρκων
ὁρμαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Meaning: impulse, purpose, violence
 • Root: ὁρμή
ὁρμάς
ὁρμᾶται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Meaning: to set in motion, urge on
 • Root: ὁρμάω
ὁρμάω
 • Meaning:
  • to set in motion, impel, rush, move
  • to charge forward
  • to set a plan into action
 • Forms:
  • ὁρμησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
  • ὁρμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ὁρμήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὁρμώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ὁρμῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὥρμησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ὥρμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὥρμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὥρμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὡρμῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
ὁρμέω
 • Parse:
 • Meaning: to be moored, be anchored
ὁρμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • impulse (of mind), purpose, will, inclination
  • violence
  • onrush, rushing
  • gush, flow (of water)
  • overwhelming overzealous demand
  • assault, attack, rushing forward movement (of the military)
  • rage, fury
 • Forms:
ὁρμῇ
ὅρμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sudden onrush, violent rush, struggle, an attack, assault, violence
  • impulsive aggression, impulsiveness, effrontery
  • fury
  • rush, torrent (of water)
  • swoop (of eagle)
 • Forms:
ὁρμήματα
ὁρμήματι
ὡρμημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to set in motion
 • Root: ὁρμάω
 • Meaning: to be moored
 • Root: ὁρμέω
ὁρμήν
ὁρμῆς
ὁρμησάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ὁρμάω
ὁρμήσας
ὁρμήσουσι, ὁρμήσουσιν
ὁρμίσκοι
ὁρμίσκοις
ὁρμίσκον
ὁρμίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pendant, necklace
  • signet-cord
ὁρμίσκῳ
ὁρμίσκων
ὅρμον
ὅρμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mooring, haven, harbour
  • surrounding wall
ὁρμώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ὁρμάω
ὁρμῶν
ὅρμων
ὁρμῶσι, ὁρμῶσιν
ὄρνεα
ὄρνεις
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: bird, fowl
 • Root: ὄρνις
ὀρνέοις
ὄρνεον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bird, fowl
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄρνεονὄρνεα
GENὀρνέουὀρνέων
DATὀρνέῳὀρνέοις
ACCὄρνεονὄρνεα
ὀρνέου
ὀρνέῳ
ὀρνέων
ὄρνιθα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Meaning: bird, hen
 • Root: ὄρνις
ὄρνιθες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: bird, hen
 • Root: ὄρνις
ὄρνιθι
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Fem
 • Meaning: bird, hen
 • Root: ὄρνις
ὀρνίθια
ὀρνίθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small bird
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀρνίθιονὀρνίθια
GENὀρνιθίουὀρνιθίων
DATὀρνιθίῳὀρνιθίοις
ACCὀρνίθιονὀρνίθια
ὀρνιθίου
ὀρνιθίῳ
ὀρνιθοθήρα
ὀρνιθοθήρας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bird-catcher, fowler
ὀρνιθοθήρης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bird-catcher, fowler
ὄρνιθος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Meaning: bird, hen
 • Root: ὄρνις
ὀρνιθοσκοπέομαι
 • Meaning:
  • to practice ornithomancy, bird divination
  • to observe birds, interpret their flight and cries (to predict omens)
 • Forms:
  • ὀρνιθοσκοπήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
ὀρνιθοσκοπήσεσθε
ὀρνίθων
ὄρνιν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Meaning: bird, hen
 • Root: ὄρνις
ὄρνιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bird
 • Forms:
  • ὄρνιξι Noun: Dat Sing Masc/Fem
ὄρνιξι
ὄρνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: a bird, hen
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMὄρνιςὄρνιθες
GENὄρνιθοςὀρνίθων
DATὄρνιθιὄρνισι(ν)
ACCὄρνιν, ὄρνιθαὄρνις, ὄρνιθας
VOCὄρνιςὄρνιθες
ὄρνισι, ὄρνισιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc/Fem
 • Meaning: bird, hen
 • Root: ὄρνις
ὄρνυμι
 • Meaning: to stir, stir up
 • Forms:
  • ὤρνυτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὦρσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὦρτο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ὁροθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boundary, fixed boundary
 • Forms:
ὁροθεσίας
ὅρον
ὄρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mountain, hill
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄροςὄρη
GENὄρουςὄρέων
DATὄρειὄρεσι(ν)
ACCὄροςὄρη
ὅρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • limit of time, period of time designated for something to take place
  • appointment, a point of time
  • boundary
 • Forms:
  • ὅρον Noun: Acc Sing Masc
ὄρους
ὀρούω
 • Meaning: to dart, rush forward, charge ahead
 • Forms:
  • ὤρουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὤρουσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀρόφοις
ὀροφοιτάω, ὀροφοιτέω
 • Meaning: to roam the mountains
 • Forms:
  • ὀροφοιτοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
ὀροφοίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mountain-roaming
ὀροφοιτοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀροφοιτάω
ὄροφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reeds (used to thatch house)
  • roof
ὀρόφωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ceiling, canopy, roof
 • Forms:
ὀροφώματα
ὀρτυγομήτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: quail, a bird which migrates with the quails
 • Forms:
ὀρτυγομήτραν
ὄρυγα
ὀρυγῇ
ὄρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a pickaxe
  • gazelle, antelope (with a sharp horn like a pickaxe)
 • Forms:
  • ὄρυγα Noun: Acc Sing Masc
ὀρύξαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to dig
 • Root: ὀρύσσω
ὀρύξας
ὀρύξεις
ὄρυξον
ὀρύσσει
ὀρύσσοντες
ὀρύσσω
 • Meaning:
  • to dig up (something), excavate the ground
  • to gouge
  • to perforate, pierce, puncture
  • to dig out, prepare by digging (something)
  • to dig (a hole)
 • Forms:
Present
 • ὀρύσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὀρύσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὀρύσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ὀρύξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ὀρυγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ὀρύξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὄρυξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὠρύγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὤρυξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὤρυξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὠρύξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ὤρυξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ὀρύσσων
ὀρφανά
ὀρφανεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: state of being an orphan, orphanhood, bereavement, lack of, loss of children
 • Forms:
ὀρφανείαν
ὀρφανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: orphanhood, bereavement, lack of, loss of children
 • Forms:
ὀρφανίᾳ
ὀρφανίαν
ὀρφανοί
ὀρφανοῖς
ὀρφανόν
ὀρφανός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • bereaved, comfortless, parentless, fatherless
 • Substantival Meaning:
  • orphan, child (who is without one or both parents)
 • Forms:
ὀρφανοῦ
ὀρφανούς
ὀρφανῷ
ὀρφανῶν
ὀρχεῖσθαι
ὀρχέομαι
 • Meaning: to dance
 • Forms:
  • ὀρχησαμένης Part: Aor Mid Gen Sing Fem
  • ὀρχήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ὀρχήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ὀρχήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ὀρχούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ὀρχουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ὠρχήσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ὠρχήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὠρχοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ὀρχουμένη
ὀρχουμένης
ὀρχουμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Fem
 • Meaning: to dance
 • Root: ὀρχέομαι
ὀρχησάμενος
ὀρχήσασθαι
ὀρχησαμένης
ὀρχήσομαι
ὀρχήσονται
ὀρχήσωμαι
ὀρχούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ὀρχέομαι
ὀρχουμένων
ὁρῶ
ὁρῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ὁράω
ὁρωμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὁράω
ὁρώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὁρωμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ὁράω
ὁρῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ὁράω
ὁρῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὁράω
ὁρῶντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ὁράω
ὁρῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ὁράω
ὁρῶντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning: to see
 • Root: ὁράω
ὁρῶντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὁράω
ὁρώντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ὁράω
ὁρῶσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: ὁράω
ὁρῶσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: ὁράω
ὁρῶσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: ὁράω
ὁρῶσι, ὁρῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω