φλέβας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φλέψ
φλεβῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φλέψ
φλέγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φλέγω
φλεγμαίνουσα
φλεγμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be heated
  • to be inflamed, inflame
  • to fester, swell up
  • to become purulent
 • Forms:
  • ἐφλέγμανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φλεγμαίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
φλεγμονάς
φλεγμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fiery heat, inflammation, heat, passion, excess
 • Forms:
  • φλεγμονάς Noun: Acc Plur Fem
φλεγόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: φλέγω
φλεγομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: φλέγω
φλέγον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: φλέγω
φλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to set on fire
   • to burn, consume
   • to burn, singe, consume
  • Passive:
   • to be burned, burn
   • to be roasted
   • to be set on fire
 • Cognates: διαφλέγω, ἐκφλέγω, καταφλέγω, συμφλέγω
 • Forms:
  • φλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φλεγόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • φλεγομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • φλέγον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • φλέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
top
φλέξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: φλέγω
φλέψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a vein, blood-vessel
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMφλέψφλέβες
  GENφλεβόςφλεβῶν
  DATφλεβίφλεψί
  ACCφλέβαφλέβας
  VOCφλέψφλέβες
φλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the door frame, door posts, jambs, lintel
 • Forms:
  • φλιαί Noun: Nom Plur Fem
  • φλιάν Noun: Acc Sing Fem
  • φλιάς Noun: Acc Plur Fem
  • φλιᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • φλιῶν Noun: Gen Plur Fem
φλιαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φλιά
φλιάν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φλιά
φλιᾶς 
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φλιά
φλιάς 
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φλιά
φλιῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φλιά
φλόγα
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Root: φλόξ
φλόγες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φλόξ
φλογί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φλόξ
φλογιεῖ
φλογιζομένη
φλογιζόμενον
top
φλογίζον
φλογίζουσα
φλογιζούσης
φλογίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set on fire, burn, burn up, consume
 • Cognates: φλογίζω, καταφλογίζω, συμφλογίζω
 • Forms:
  • ἐφλόγισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφλογίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • φλογιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φλογιζομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • φλογιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • φλογίζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • φλογίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • φλογιζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
φλογίνῃ
φλογίνην
φλόγινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: flaming, burning
 • Forms:
  • φλογίνῃ Adj: Dat Sing Fem
  • φλογίνην Adj: Acc Sing Fem
φλογός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φλόξ
φλοιόν
φλοιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tree bark
 • Forms:
  • φλοιόν Noun: Acc Sing Masc
φλόξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flame, flaming, a blaze, blade (of fire), by extension a blade of a knife
 • Forms:
  • φλόγα
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Nom Sing Fem
  • φλόγες Noun: Nom Plur Fem
  • φλογί Noun: Dat Sing Fem
  • φλογός Noun: Gen Sing Fem
φλυαρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to talk nonsense, bring unjustified charges against
 • Forms:
  • φλυαρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
top
φλύαροι
φλύαρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • silly talk, foolery, nonsense
  • silly talker, tattler, babbler, a garrulous person, i.e., prater
 • Forms:
  • φλύαροι Noun: Nom Plur Fem
  • φλυάρου Noun: Gen Sing Masc
φλυάρου
φλυαρῶν
φλυκτίδες
φλυκτίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blister, pustule, a breaking forth, appearing
 • Forms:
  • φλυκτίδες Noun: Nom Plur Fem