φυγάδα
φυγάδας
φυγαδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: banishment, exile; banished group
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυγαδείαφυγαδείαι
φυγαδεῖαι
GENφυγαδείαςφυγαδειῶν
DATφυγαδείᾳφυγαδείαις
ACCφυγαδείανφυγαδείας
φυγαδείαι
φυγαδεῖον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: place of refuge
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυγαδεῖονφυγαδεῖα
GENφυγαδείουφυγαδείων
DATφυγαδείῳφυγαδείοις
ACCφυγαδεῖονφυγαδεῖα
φυγάδες
φυγαδευθείς
φυγαδεύοντες
φυγαδεύσαντας
φυγαδευτήρια
φυγαδευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (city of) refuge, place of refuge
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυγαδευτήριονφυγαδευτήρια
GENφυγαδευτηρίουφυγαδευτηρίων
DATφυγαδευτηρίῳφυγαδευτηρίοις
ACCφυγαδευτήριονφυγαδευτήρια
φυγαδευτηρίου
φυγαδευτηρίῳ
φυγαδευτηρίων
φυγαδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive out of a country, banish
  • to be a fugitive, live in exile
  • to take refuge
  • to become a fugitive, banish from the country
  • to escape as a fugitive
  • to flee away
 • Forms:
  • ἐφυγάδευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφυγαδευκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • πεφυγαδευκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • φυγαδευθείς Verb: Aor Pass part Nom Sing Masc
  • φυγαδεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φυγαδεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • φυγαδεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φυγαδεύων
φυγάδια
φυγάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a place of refuge
  • hide out
  • asylum
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυγάδιονφυγάδια
GENφυγαδίουφυγαδίων
DATφυγαδίῳφυγαδίοις
ACCφυγάδιονφυγάδια
φυγάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fugitive, someone who flees
 • Note: Also see φυγάς flight, escape
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMφυγάςφυγάδες
GENφυγάδοςφυγάδων
DATφυγάδιφυγάσι
ACCφυγάδαφυγάδας
φυγάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φυγή
φύγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φυγεῖν
φυγέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φυγή
Feminine
 SingularPlural
NOMφυγήφυγαί
GENφυγῆςφυγῶν
DATφυγῇφυγαῖς
ACCφυγήνφυγάς
VOCφυγήφυγαί
φυγῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φυγή
φύγῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φυγήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυγή
φυγῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φυγή
φύγῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φύγητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: φεύγω
φυγόντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φεύγω
φυγόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φεύγω
φύγω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: φεύγω
φύγωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φεύγω
φυγών
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φεύγω
φύγωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φύω
φυέν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: φύω
φύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φύω
φυή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stump (of roots)
  • height, original form
  • stately shape
  • growth, stature, esp. fine growth, noble stature
  • something that grows out of something else
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυήφυαί
GENφυῆςφυῶν
DATφυῇφυαῖς
ACCφυήνφυάς
VOCφυήφυαί
φυή
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φύος
φυήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυή
φυήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
φύκει
φῦκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • orchil, rouge, red
  • sea-weed, sea-grass
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφῦκοςN/A
GENφύκεοςN/A
DATφύκειN/A
ACCφῦκοςN/A
φύλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • precept, commandment
  • protection
  • observance, obligation, commandment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύλαγμαφυλάγματα
GENφυλάγματοςφυλαγμάτων
DATφυλάγματιφυλάγμασι(ν)
ACCφύλαγμαφυλάγματα
φυλάγματα
φυλαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φυλή
φυλαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φυλή
φύλακα
φυλακαῖς
φυλακάς
φύλακας
φύλακες
φυλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of keeping guard (i.e., the duty of a jailer)
  • the state of being kept under guard, custody
  • guard, sentinel, watchman
  • guardpost, guard station
  • place of guarding, prison, prison, cage
  • a watch of the night, a division of the night
  • the act of keeping (the law) or conforming (to a standard)
  • task, responsibility
  • precaution, preservation
 • Cognates: φυλακή, προφυλακή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυλακήφυλακαί
GENφυλακῆςφυλακῶν
DATφυλακῇφυλακαῖς
ACCφυλακήνφυλακάς
VOCφυλακήφυλακαί
φυλακῇ
φυλακήν
φυλακῆς
φύλακι
φυλακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to throw into prison, imprison, incarcerate
   • to keep confined and guarded
  • Passive:
   • to be imprisoned, keep imprisoned
 • Forms:
  • ἐφυλακίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • φυλακισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • φυλακίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φυλακίζων
φυλακισθῆναι
φυλάκισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: woman custodian, woman jailer, woman keeper
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυλάκισσαφυλάκισσαι
GENφυλάκισσαςφυλακισσῶν
DATφυλακίσσῃφυλακίσσαις
ACCφυλάκισσανφυλάκισσας
φυλάκισσαν
φύλακος
φυλακτήρια
φυλακτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • phylactery (for wearing slips of Scripture texts)
  • a safeguard, means of protection
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυλακτήριονφυλακτήρια
GENφυλακτηρίουφυλακτηρίων
DATφυλακτηρίῳφυλακτηρίοις
ACCφυλακτήριονφυλακτήρια
φύλαξ
Masculine
 SingularPlural
NOMφύλαξφύλακες
GENφύλακοςφυλάκων
DATφύλακιφύλαξι
ACCφύλακαφύλακας
VOCφύλαξφύλακες
φυλάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φυλάσσω
φύλαξαι
φυλάξαις
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 2nd Sing; Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φυλάσσω
φυλάξαντες
φυλάξαντος
φυλάξασθαι
φυλάξασθε
φυλαξάσθω
φυλάξατε
φυλάξει
φυλάξεις
φυλάξεσθε
φυλάξεται
φυλάξετε
φυλάξῃ
φυλάξῃς
φυλάξησθε
φυλάξηται
φυλάξητε
φυλάξομαι
φύλαξον
φυλάξονται
φυλάξουσιν
φυλάξω
φυλάξωμαι
φυλάξωνται
φυλάξωσι
φυλάξωσιν
φυλάρχην
φυλάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief of a tribe, commander
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφυλάρχηςφυλάρχαι
GENφυλάρχουφυλαρχῶν
DATφυλάρχῃφυλάρχαις
ACCφυλάρχηνφυλάρχας
φυλάρχοις
φύλαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chief of a tribe
  • chief priest
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφύλαρχοςφύλαρχοι
GENφυλάρχουφυλάρχων
DATφυλάρχῳφυλάρχοις
ACCφύλαρχονφυλάρχους
VOCφύλαρχεφύλαρχοι
φυλάρχους
φυλάρχων
φυλάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φυλή
φύλασσε
φυλάσσει
φυλάσσειν
φυλάσσεις
φυλάσσεσθαι
φυλάσσεσθε
φυλάσσεται
φυλάσσετε
φυλασσέτω
φυλάσσῃ
φυλάσσῃς
φυλάσσησθε
φυλάσσομαι
φυλάσσομεν
φυλασσόμενα
φυλασσόμενοι
φυλασσόμενον
φυλασσόμενος
φυλασσομένους
φυλάσσον
φυλάσσοντα
φυλάσσονται
φυλάσσοντας
φυλάσσοντες
φυλάσσοντι
φυλάσσοντος
φυλασσόντων
φυλάσσου
φυλάσσουσαν
φυλάσσουσι
φυλάσσουσιν
φυλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φυλάττω
 • Meaning:
  • Active:
   • to watch, guard, defend
   • to guard (someone), prevent (from escaping)
   • to guard, protect, watch over (someone)
   • to stand guard
   • to keep (something from being broken)
   • to observe, follow
   • to keep, maintain
  • Middle:
   • to guard against, protect
   • to look out for, observe
   • to avoid, beware of
   • to keep watch, guard
   • to preserve, maintain
   • to cherish
   • to be careful, give heed
 • Cognates: διαφυλάσσω, προφυλάσσω
 • Forms:
  • φυλάσσῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • φυλαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • φυλάξαις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing; Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πεφυλακότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • φυλάξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • φυλάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • φυλάττεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres/Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐφύλαξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφυλάξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐφυλαξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐφύλαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφυλάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐφύλαξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐφυλάξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐφυλάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐφυλάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐφύλαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφύλαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφύλασσεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐφυλάσσετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • ἐφύλασσον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐφυλάττετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • ἐφυλάττομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐφύλαττον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐφυλάχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • πεφυλαγμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • πεφυλαγμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • μένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεφύλακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεφύλακται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • πεφύλαξαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • φυλάξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • φυλάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • φυλάττεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres/Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • φυλάξαι Verb: Aor Act Infin; Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • φύλαξαι Verb: Aor Act Mid Imperative 2nd Sing
  • φυλάξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • φυλάξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • φυλάξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • φυλαξάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • φυλάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • φυλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φυλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • φυλάξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • φυλάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • φυλάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • φυλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • φυλάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • φυλάξησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • φυλάξηται Verb: Aor Mid Sing 3rd Sing
  • φυλάξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • φυλάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • φύλαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φυλάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • φυλάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φυλάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • φυλάξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • φυλάξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • φυλάξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • φύλασσε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • φυλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυλάσσειν Verb: Pres Act Infin
  • φυλάσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φυλάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • φυλάσσεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • φυλάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φυλάσσετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • φυλασσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • φυλάσσῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυλάσσησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • φυλάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • φυλάσσομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • φυλασσόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • φυλασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • φυλασσόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • φυλασσόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • φυλασσομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • φυλάσσον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • φυλάσσοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • φυλάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φυλάσσοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φυλάσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φυλάσσοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • φυλάσσοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • φυλασσόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • φυλάσσου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • φυλάσσουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • φυλάσσουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • φυλάσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φυλασσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • φυλάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φυλάσσωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • φυλάσσωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • φυλάττειν Verb: Pres Act Infin
  • φυλάττοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φυλαχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • φυλαχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • φυλαχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • φυλαχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
φυλασσώμεθα
φυλάσσων
φυλάσσωνται
φυλάσσωσιν
φυλάττειν
φυλάττεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres/Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φυλάσσω
φυλάττοντας
φυλάττω
φυλαχθῆναι
φυλαχθήσεται
φυλαχθήσονται
φυλαχθήτω
φυλαχθῶσιν
φυλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tribe, family, kindred, clan, race
  • nation, people, community of people
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυλήφυλαί
GENφυλῆςφυλῶν
DATφυλῇφυλαῖς
ACCφυλήνφυλάς
VOCφυλήφυλαί
φυλῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φυλή
φυλήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυλή
φυλῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φυλή
φύλλα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φύλλον
φυλλίζω
φύλλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: foliage, leaf, sprout
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύλλονφύλλα
GENφύλλουφύλλων
DATφύλλῳφύλλοις
ACCφύλλονφύλλα
φυλλοροεῖ
φυλλοροέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shed leaves, lose foliage
 • Forms:
  • φυλλοροεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
φύλλου
φῦλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: race, people, nation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφῦλονφῦλα
GENφύλουφύλων
DATφύλῳφύλοις
ACCφῦλονφῦλα
φυλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φυλή
φυόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Voc Plur Neut
 • Root: φύω
φυόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: φύω
φύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
φύος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stature, height
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύοςφύη
GENφύουςφυῶν
φύεων
DATφύειφύεσιν
ACCφύοςφύη
φύουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: φύω
φύουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: φύω
φύραμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: batter, lump, a mass of dough
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύραμαφυράματα
GENφυράματοςφυραμάτων
DATφυράματιφυράμασι(ν)
ACCφύραμαφυράματα
φυράμασιν
φυράματα
φυράματος
φυράσεως
φύρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mixing, mixture, kneading
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφύρασιςφυράσεις
GENφυράσεωςφυράσεων
DATφυράσειφυράσεσι(ν)
ACCφύρασι(ν)φυράσεις
φύρασον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φυράω
φυράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mix (flour), make dough, make batter, make a paste
  • to knead
 • Forms:
  • ἐφύρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφυραμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • πεφυραμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • πεφυραμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • πεφυραμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • φύρασον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
φύρδην
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mixed up, in utter confusion, with confusion
φύρεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φύρω
φυρμόν
φυρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mixture, confused mass, disorder
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφυρμόςφυρμοί
GENφυρμοῦφυρμῶν
DATφυρμῷφυρμοῖς
ACCφυρμόνφυρμούς
VOCφυρμέφυρμοί
φυρμῷ
φύρονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φύρω
φύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wet, moisten
   • to drench
   • to soak
   • to mix (something) dry with (something) wet (to spoil what was dry)
  • Passive:
   • to be steeped
   • to be soaked with
   • to be weltering in
   • to be steeped with
 • Cognates: ἐκφύρω, ἐμφύρω, συμφύρω, συναναφύρω
 • Forms:
  • πέφυρμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • πεφυρμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • πεφυρμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • πεφυρμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • πεφυρμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • πεφυρμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • φύρεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • φύρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
φυσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to puff, blow up, blow on, breathe, distend, inflate, belch forth
 • Cognates: ἀποφυσάω, ἐκφυσάω, ἐμφυσάω
 • Forms:
  • φυσήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • φυσῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φυσῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
φύσει
φύσεις
φύσεως
φυσήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φυσάω
φυσητήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bellows, an instrument for blowing, blowpipe
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφυσητήρφυσητῆρες
GENφυσητῆροςφυσητήρων
DATφυσητῆριφυσητῆρσι(ν)
ACCφυσητῆραφυσητῆρας
φυσικά
φυσικήν
φυσικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: natural; "physical", i.e., (by implication) instinctive
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφυσικόςφυσικάφυσικόν
GENφυσικοῦφυσικᾶςφυσικοῦ
DATφυσικῷφυσικᾷφυσικῷ
ACCφυσικόνφυσικάν
φυσικήν
φυσικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφυσικοίφυσικαίφυσικά
GENφυσικῶν
DATφυσικοῖςφυσικαῖςφυσικοῖς
ACCφυσικούςφυσικάςφυσικά
φυσικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: naturally; "physically", i.e., (by implication) instinctively
φύσιν
φυσιοῖ
φυσιουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: φυσιόω
φυσιούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦσθε
φυσιούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦται
φυσιούτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φυσιόω
φυσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to puff up, inflate
   • to flatter
   • to make proud
  • Passive:
   • to be conceited
 • Cognates: ἐμφυσιόω
 • Forms:
  • ἐφυσιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πεφυσιωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • πεφυσιωμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • φυσιούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • φυσιοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυσιουμένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • φυσιούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • φυσιοῦσθε Verb: Pres Pass Subj 2nd Plur
  • φυσιοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • φυσιοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • φυσιούτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
φύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • natural endowment, natural condition
  • natural characteristics, natural disposition
  • nature (regular natural order)
  • natural being, product of nature, creature
  • something that grows out of something else
  • the existing physical world
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφύσιςφύσεις
GENφύσεωςφύσεων
DATφύσειφύσεσι(ν)
ACCφύσι(ν)φύσεις
φυσιώσεις
φυσίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pride, conceit, swelling, inflation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυσίωσιςφυσιώσεις
GENφυσιώσεωςφυσιώσεων
DATφυσιώσειφυσιώσεσι(ν)
ACCφυσίωσι(ν)φυσιώσεις
φυσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φυσάω
φυσῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φυσάω
φυτά
φυτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • plant, shrub, vegetable
  • planting
  • plantation, plot of farming land
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυτείαφυτεῖαι
GENφυτείαςφυτειῶν
DATφυτείᾳφυτείαις
ACCφυτείανφυτείας
φυτείαν
φυτείας
φυτεύει
φυτεύειν
φυτεύθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φυτεύω
φυτευθῶσι
φύτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: plant, tree, something planted, planting
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύτευμαφυτεύματα
GENφυτεύματοςφυτευμάτων
DATφυτεύματιφυτεύμασι(ν)
ACCφύτευμαφυτεύματα
φυτεύοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φυτεύω
φυτεύουσιν
φυτεῦσαι
φυτεύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φυτεύω
φυτεύσασα
φυτεύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φυτεύω
φυτεύσεις
φυτεύσῃς
φύτευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φυτεύω
φυτεύσουσιν
φυτεύσω
φυτεύσωμεν
φυτεύσωσιν
φυτεύω
 • Present
 • φυτεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φυτεύειν Verb: Pres Act Infin
 • φυτεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • φυτεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φυτεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐφύτευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • φυτεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • φυτεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐφύτευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφύτευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφύτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφυτεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐφύτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφύτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φυτευθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • φυτεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • φυτεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • φυτεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • φυτεύσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • φυτεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φυτεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • φύτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φυτεύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • φυτεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • φυτεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • πεφυτευμέναι
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • πεφύτευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πεφύτευκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πεφυτευμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • πεφυτευμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • πεφυτευμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • πεφυτευμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
φυτεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φυτεύω
φυτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • plant, bush, thicket, tree, shoot
  • offspring
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυτόνφυτά
GENφυτοῦφυτῶν
DATφυτῷφυτοῖς
ACCφυτόνφυτά
VOCφυτόνφυτά
φυτός
Singular
 MascFemNeut
NOMφυτόςφυτάφυτόν
GENφυτοῦφυτᾶςφυτοῦ
DATφυτῷφυτᾷφυτῷ
ACCφυτόνφυτάνφυτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφυτοίφυταίφυτά
GENφυτῶν
DATφυτοῖςφυταῖςφυτοῖς
ACCφυτούςφυτάςφυτά
φυτοῦ
φυτῷ
φυτῶν
φύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to spring (up), grow up
   • to germinate, sprout, produce
   • to put forth shoots
   • to put forth roots
   • to cause to grow
   • Perfect: to be by nature, be natural
  • Middle:
   • to grow
 • Cognates: ἀναφύω, ἐκφύω, ἐπιφύω, προσφύω, συμφύω, φύω
 • Forms:
  • ἐφύοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • πέφυκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεφυκότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • φύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυέν Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • φύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φυήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φυόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Voc Plur Neut
  • φυόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • φύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • φύουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem