φυγάδα
φυγάδας
φυγαδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: banishment, exile; banished group
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυγαδείαφυγαδείαι
φυγαδεῖαι
GENφυγαδείαςφυγαδειῶν
DATφυγαδείᾳφυγαδείαις
ACCφυγαδείανφυγαδείας
φυγαδείαι
φυγαδεῖον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: place of refuge
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυγαδεῖονφυγαδεῖα
GENφυγαδείουφυγαδείων
DATφυγαδείῳφυγαδείοις
ACCφυγαδεῖονφυγαδεῖα
φυγάδες
φυγαδευθείς
φυγαδεύοντες
φυγαδεύσαντας
φυγαδευτήρια
φυγαδευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (city of) refuge, place of refuge
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυγαδευτήριονφυγαδευτήρια
GENφυγαδευτηρίουφυγαδευτηρίων
DATφυγαδευτηρίῳφυγαδευτηρίοις
ACCφυγαδευτήριονφυγαδευτήρια
φυγαδευτηρίου
φυγαδευτηρίῳ
φυγαδευτηρίων
φυγαδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive out of a country, banish
  • to be a fugitive, live in exile
  • to take refuge
  • to become a fugitive, banish from the country
  • to escape as a fugitive
  • to flee away
 • Forms:
  • ἐφυγάδευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφυγαδευκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • πεφυγαδευκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • φυγαδευθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • φυγαδεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φυγαδεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • φυγαδεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φυγαδεύων
φυγάδια
φυγάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a place of refuge
  • hide out
  • asylum
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυγάδιονφυγάδια
GENφυγαδίουφυγαδίων
DATφυγαδίῳφυγαδίοις
ACCφυγάδιονφυγάδια
φυγάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fugitive, someone who flees
 • Note: Also see φυγάς flight, escape
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMφυγάςφυγάδες
GENφυγάδοςφυγάδων
DATφυγάδιφυγάσι
ACCφυγάδαφυγάδας
φυγάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φυγή
φύγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φυγεῖν
φυγέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φυγή
Feminine
 SingularPlural
NOMφυγήφυγαί
GENφυγῆςφυγῶν
DATφυγῇφυγαῖς
ACCφυγήνφυγάς
VOCφυγήφυγαί
φυγῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φυγή
φύγῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φυγήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυγή
φυγῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φυγή
φύγῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φύγητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: φεύγω
φυγόντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φεύγω
φυγόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φεύγω
φύγω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: φεύγω
φύγωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φεύγω
φυγών
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φεύγω
φύγωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φύω
φυέν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φύω
φύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φύω
φυή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stump (of roots)
  • height, original form
  • stately shape
  • growth, stature, esp. fine growth, noble stature
  • something that grows out of something else
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυήφυαί
GENφυῆςφυῶν
DATφυῇφυαῖς
ACCφυήνφυάς
VOCφυήφυαί
φυή
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φύος
φυήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυή
φυήσουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
φύκει
φῦκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • orchil, rouge, red
  • sea-weed, sea-grass
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφῦκοςN/A
GENφύκεοςN/A
DATφύκειN/A
ACCφῦκοςN/A
φύλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • precept, commandment
  • protection
  • requirement
  • observance, obligation, commandment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύλαγμαφυλάγματα
GENφυλάγματοςφυλαγμάτων
DATφυλάγματιφυλάγμασι(ν)
ACCφύλαγμαφυλάγματα
φυλάγματα
φυλαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φυλή
φυλαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φυλή
φύλακα
φυλακαῖς
φυλακάς
φύλακας
φύλακες
φυλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of keeping guard (i.e., the duty of a jailer)
  • guard duty
  • the state of being kept under guard, custody
  • guard, sentinel, watchman
  • guardpost, guard station
  • place of guarding, prison, prison, cage
  • a watch of the night, a division of the night
  • the act of keeping (the law) or conforming (to a standard)
  • task, responsibility
  • precaution, preservation
 • Cognates: φυλακή, προφυλακή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυλακήφυλακαί
GENφυλακῆςφυλακῶν
DATφυλακῇφυλακαῖς
ACCφυλακήνφυλακάς
VOCφυλακήφυλακαί
φυλακῇ
φυλακήν
φυλακῆς
φύλακι
φυλακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to throw into prison, imprison, incarcerate
   • to keep confined and guarded
  • Passive:
   • to be imprisoned, keep imprisoned
 • Forms:
  • ἐφυλακίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • φυλακισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • φυλακίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φυλακίζων
φυλακισθῆναι
φυλάκισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: woman custodian, woman jailer, woman keeper
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυλάκισσαφυλάκισσαι
GENφυλάκισσαςφυλακισσῶν
DATφυλακίσσῃφυλακίσσαις
ACCφυλάκισσανφυλάκισσας
φυλάκισσαν
φύλακος
φυλακτήρια
φυλακτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • phylactery (for wearing slips of Scripture texts)
  • a safeguard, means of protection
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυλακτήριονφυλακτήρια
GENφυλακτηρίουφυλακτηρίων
DATφυλακτηρίῳφυλακτηρίοις
ACCφυλακτήριονφυλακτήρια
φύλαξ
Masculine
 SingularPlural
NOMφύλαξφύλακες
GENφύλακοςφυλάκων
DATφύλακιφύλαξι
ACCφύλακαφύλακας
VOCφύλαξφύλακες
φυλάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φυλάσσω
φύλαξαι
φυλάξαις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φυλάσσω
φυλάξαντες
φυλάξαντος
φυλάξασθαι
φυλάξασθε
φυλαξάσθω
φυλάξατε
φυλάξει
φυλάξεις
φυλάξεσθε
φυλάξεται
φυλάξετε
φυλάξῃ
φυλάξῃς
φυλάξησθε
φυλάξηται
φυλάξητε
φυλάξομαι
φύλαξον
φυλάξονται
φυλάξουσι(ν)
φυλάξω
φυλάξωμαι
φυλάξωνται
φυλάξωσι(ν)
φυλάρχην
φυλάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief of a tribe, commander
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφυλάρχηςφυλάρχαι
GENφυλάρχουφυλαρχῶν
DATφυλάρχῃφυλάρχαις
ACCφυλάρχηνφυλάρχας
φυλάρχοις
φύλαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chief of a tribe
  • chief priest
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφύλαρχοςφύλαρχοι
GENφυλάρχουφυλάρχων
DATφυλάρχῳφυλάρχοις
ACCφύλαρχονφυλάρχους
VOCφύλαρχεφύλαρχοι
φυλάρχους
φυλάρχων
φυλάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φυλή
φύλασσε
φυλάσσει
φυλάσσειν
φυλάσσεις
φυλάσσεσθαι
φυλάσσεσθε
φυλάσσεται
φυλάσσετε
φυλασσέτω
φυλάσσῃ
φυλάσσῃς
φυλάσσησθε
φυλάσσομαι
φυλάσσομεν
φυλασσόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φυλάσσω
φυλασσόμενοι
φυλασσόμενον
φυλασσόμενος
φυλασσομένους
φυλάσσον
φυλάσσοντα
φυλάσσονται
φυλάσσοντας
φυλάσσοντες
φυλάσσοντι
φυλάσσοντος
φυλασσόντων
φυλάσσου
φυλάσσουσαν
φυλάσσουσι(ν)
φυλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φυλάττω
 • Meaning:
  • Active:
   • to watch, guard, defend
   • to guard (someone), prevent (from escaping)
   • to guard, protect, watch over (someone)
   • to stand guard
   • to keep (something from being broken)
   • to observe, follow
   • to keep, maintain
  • Middle:
   • to guard against, protect
   • to look out for, observe
   • to avoid, beware of
   • to keep watch, guard
   • to preserve, maintain
   • to cherish
   • to be careful, give heed
 • Cognates: διαφυλάσσω, προφυλάσσω
 • Forms:
  • φυλάσσῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • φυλαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • φυλάξαις
   • Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πεφυλακότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • φυλάξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • φυλάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • φυλάττεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres/Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐφύλαξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφυλάξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐφυλαξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐφύλαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφυλάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐφύλαξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐφυλάξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐφυλάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐφυλάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐφύλαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφύλαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφύλασσεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐφυλάσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐφύλασσον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐφυλάττετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐφυλάττομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
  • ἐφύλαττον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐφυλάχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • πεφυλαγμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • πεφυλαγμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • μένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • πεφύλακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεφύλακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πεφύλαξαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • φυλάξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • φυλάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • φυλάττεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres/Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • φυλάξαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • φύλαξαι Verb: Aor Act Mid Imperative 2nd Sing
  • φυλάξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • φυλάξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • φυλάξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • φυλαξάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • φυλάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • φυλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φυλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • φυλάξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • φυλάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • φυλάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • φυλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • φυλάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • φυλάξησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • φυλάξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • φυλάξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • φυλάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • φύλαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φυλάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • φυλάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φυλάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • φυλάξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • φυλάξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • φυλάξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • φύλασσε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • φυλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυλάσσειν Verb: Pres Act Infin
  • φυλάσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φυλάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • φυλάσσεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • φυλάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φυλάσσετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • φυλασσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • φυλάσσῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυλάσσησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • φυλάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • φυλάσσομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • φυλασσόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • φυλασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • φυλασσόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • φυλασσόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • φυλασσομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • φυλάσσον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • φυλάσσοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • φυλάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φυλάσσοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φυλάσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φυλάσσοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • φυλάσσοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • φυλασσόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • φυλάσσου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • φυλάσσουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • φυλάσσουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • φυλάσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φυλασσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • φυλάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φυλάσσωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • φυλάσσωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • φυλάττειν Verb: Pres Act Infin
  • φυλάττοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φυλαχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • φυλαχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • φυλαχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • φυλαχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
φυλασσώμεθα
φυλάσσων
φυλάσσωνται
φυλάσσωσιν
φυλάττειν
φυλάττεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres/Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φυλάσσω
φυλάττοντας
φυλάττω
φυλαχθῆναι
φυλαχθήσεται
φυλαχθήσονται
φυλαχθήτω
φυλαχθῶσιν
φυλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tribe, family, kindred, clan, race
  • nation, people, community of people
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυλήφυλαί
GENφυλῆςφυλῶν
DATφυλῇφυλαῖς
ACCφυλήνφυλάς
VOCφυλήφυλαί
φυλῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φυλή
φυλήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυλή
φυλῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φυλή
φύλλα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φύλλον
φυλλίζω
φύλλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: foliage, leaf, sprout
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύλλονφύλλα
GENφύλλουφύλλων
DATφύλλῳφύλλοις
ACCφύλλονφύλλα
φυλλοροεῖ
φυλλοροέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shed leaves, lose foliage
 • Forms:
  • φυλλοροεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
φύλλου
φῦλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: race, people, nation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφῦλονφῦλα
GENφύλουφύλων
DATφύλῳφύλοις
ACCφῦλονφῦλα
φυλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φυλή
φυόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Voc Plur Neut
 • Root: φύω
φυόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φύω
φύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
φύος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stature, height
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύοςφύη
GENφύουςφυῶν
φύεων
DATφύειφύεσιν
ACCφύοςφύη
φύουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: φύω
φύουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: φύω
φύραμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: batter, lump, a mass of dough
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύραμαφυράματα
GENφυράματοςφυραμάτων
DATφυράματιφυράμασι(ν)
ACCφύραμαφυράματα
φυράμασιν
φυράματα
φυράματος
φυράσεως
φύρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mixing, mixture, kneading
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφύρασιςφυράσεις
GENφυράσεωςφυράσεων
DATφυράσειφυράσεσι(ν)
ACCφύρασι(ν)φυράσεις
φύρασον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φυράω
φυράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mix (flour), make dough, make batter, make a paste
  • to knead
 • Forms:
  • ἐφύρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφυραμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πεφυραμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • πεφυραμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • πεφυραμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • φύρασον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
φύρδην
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mixed up, in utter confusion, with confusion
φύρεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φύρω
φυρμόν
φυρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mixture, confused mass, disorder
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφυρμόςφυρμοί
GENφυρμοῦφυρμῶν
DATφυρμῷφυρμοῖς
ACCφυρμόνφυρμούς
VOCφυρμέφυρμοί
φυρμῷ
φύρονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φύρω
φύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wet, moisten
   • to drench
   • to soak
   • to mix (something) dry with (something) wet (to spoil what was dry)
  • Passive:
   • to be steeped
   • to be soaked with
   • to be weltering in
   • to be steeped with
 • Cognates: ἐκφύρω, ἐμφύρω, συμφύρω, συναναφύρω
 • Forms:
  • πέφυρμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • πεφυρμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • πεφυρμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πεφυρμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • πεφυρμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • πεφυρμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • φύρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φύρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
φυσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to puff, blow up, blow on, breathe, distend, inflate, belch forth
 • Cognates: ἀποφυσάω, ἐκφυσάω, ἐμφυσάω
 • Forms:
  • φυσήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • φυσῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φυσῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
φύσει
φύσεις
φύσεως
φυσήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φυσάω
φυσητήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bellows, an instrument for blowing, blowpipe
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφυσητήρφυσητῆρες
GENφυσητῆροςφυσητήρων
DATφυσητῆριφυσητῆρσι(ν)
ACCφυσητῆραφυσητῆρας
φυσικά
φυσικήν
φυσικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: natural; "physical", i.e., (by implication) instinctive
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφυσικόςφυσικάφυσικόν
GENφυσικοῦφυσικᾶςφυσικοῦ
DATφυσικῷφυσικᾷφυσικῷ
ACCφυσικόνφυσικάν
φυσικήν
φυσικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφυσικοίφυσικαίφυσικά
GENφυσικῶν
DATφυσικοῖςφυσικαῖςφυσικοῖς
ACCφυσικούςφυσικάςφυσικά
φυσικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: naturally; "physically", i.e., (by implication) instinctively
φύσιν
φυσιοῖ
φυσιουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: φυσιόω
φυσιούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: φυσιόω
φυσιούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φυσιόω
φυσιούτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φυσιόω
φυσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to puff up, inflate
   • to flatter
   • to make proud
  • Passive:
   • to be conceited
 • Cognates: ἐμφυσιόω
 • Forms:
  • ἐφυσιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πεφυσιωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • πεφυσιωμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • φυσιούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • φυσιοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυσιουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • φυσιούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • φυσιοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • φυσιοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • φυσιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φυσιούτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
φύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • natural endowment, natural condition
  • natural characteristics, natural disposition
  • nature (regular natural order)
  • natural being, product of nature, creature
  • something that grows out of something else
  • the existing physical world
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφύσιςφύσεις
GENφύσεωςφύσεων
DATφύσειφύσεσι(ν)
ACCφύσι(ν)φύσεις
φυσιώσεις
φυσίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pride, conceit, swelling, inflation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυσίωσιςφυσιώσεις
GENφυσιώσεωςφυσιώσεων
DATφυσιώσειφυσιώσεσι(ν)
ACCφυσίωσι(ν)φυσιώσεις
φυσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φυσάω
φυσῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φυσάω
φυτά
φυτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • plant, shrub, vegetable
  • planting
  • plantation, plot of farming land
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφυτείαφυτεῖαι
GENφυτείαςφυτειῶν
DATφυτείᾳφυτείαις
ACCφυτείανφυτείας
φυτείαν
φυτείας
φυτεύει
φυτεύειν
φυτεύθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φυτεύω
φυτευθῶσι(ν)
φύτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: plant, tree, something planted, planting
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφύτευμαφυτεύματα
GENφυτεύματοςφυτευμάτων
DATφυτεύματιφυτεύμασι(ν)
ACCφύτευμαφυτεύματα
φυτεύοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φυτεύω
φυτεύουσιν
φυτεῦσαι
φυτεύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φυτεύω
φυτεύσασα
φυτεύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φυτεύω
φυτεύσεις
φυτεύσῃς
φύτευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φυτεύω
φυτεύσουσι(ν)
φυτεύσω
φυτεύσωμεν
φυτεύσωσιν
φυτεύω
 • Present
 • φυτεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φυτεύειν Verb: Pres Act Infin
 • φυτεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • φυτεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φυτεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐφύτευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • φυτεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • φυτεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐφύτευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφύτευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφύτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφυτεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐφύτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφύτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φυτευθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • φυτεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • φυτεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • φυτεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • φυτεύσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • φυτεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φυτεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • φύτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φυτεύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • φυτεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • φυτεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • πεφυτευμέναι
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • πεφύτευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πεφύτευκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πεφυτευμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • πεφυτευμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • πεφυτευμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • πεφυτευμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
φυτεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φυτεύω
φυτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • plant, bush, thicket, tree, shoot
  • offspring
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφυτόνφυτά
GENφυτοῦφυτῶν
DATφυτῷφυτοῖς
ACCφυτόνφυτά
VOCφυτόνφυτά
φυτός
Singular
 MascFemNeut
NOMφυτόςφυτάφυτόν
GENφυτοῦφυτᾶςφυτοῦ
DATφυτῷφυτᾷφυτῷ
ACCφυτόνφυτάνφυτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφυτοίφυταίφυτά
GENφυτῶν
DATφυτοῖςφυταῖςφυτοῖς
ACCφυτούςφυτάςφυτά
φυτοῦ
φυτῷ
φυτῶν
φύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to spring (up), grow up
   • to germinate, sprout, produce
   • to put forth shoots
   • to put forth roots
   • to cause to grow
   • Perfect: to be by nature, be natural
  • Middle:
   • to grow
 • Cognates: ἀναφύω, ἐκφύω, ἐπιφύω, προσφύω, συμφύω, φύω
 • Forms:
  • ἐφύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πέφυκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεφυκότα Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • φύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυέν Verb: 2Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • φύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φυήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φυόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Voc Plur Neut
  • φυόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • φύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • φύουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem