φυγάδα
φυγάδας
φυγάδες
φυγαδευθείς
φυγαδεύοντες
φυγαδεύσαντας
φυγαδευτήρια
φυγαδευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (city of) refuge, place of refuge
 • Forms:
  • φυγαδευτήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • φυγαδευτηρίου Noun: Gen Sing Neut
  • φυγαδευτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • φυγαδευτηρίων Noun: Gen Plur Neut
φυγαδευτηρίου
φυγαδευτηρίῳ
φυγαδευτηρίων
φυγαδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive out of a country, banish
  • to be a fugitive, live in exile
  • to take refuge
  • to become a fugitive, banish from the country
  • to escape as a fugitive
  • to flee away
 • Forms:
  • ἐφυγάδευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφυγαδευκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • πεφυγαδευκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • φυγαδευθείς Verb: Aor Pass part Nom Sing Masc
  • φυγαδεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φυγαδεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • φυγαδεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φυγαδεύων
φυγάδια
φυγάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a place of refuge, asylum
 • Forms:
  • φυγάδια Noun: Nom/Acc Plur Neut
top
φυγάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fugitive, someone who flees; Also see φυγάς flight, escape
 • Forms:
  • φυγάδα Noun: Acc Sing Masc
  • φυγάδας Noun: Acc Plur Masc
  • φυγάδες Noun: Nom Plur Masc
φυγάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φυγή
φύγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φυγεῖν
φυγέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φυγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flight, fleeing, escape
 • Cognates: ἐκφυγή, φυγή, καταφυγή
 • Forms:
  • φυγάς Noun: Acc Plur Fem
  • φυγήν Noun: Acc Sing Fem
  • φυγῆς Noun: Gen Sing Fem
  • φυγῇ Noun: Dat Sing Fem
φυγῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φυγή
φύγῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φυγήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυγή
φυγῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φυγή
φύγῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φύγητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: φεύγω
φυγόντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φεύγω
top
φυγόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φεύγω
φύγω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: φεύγω
φύγωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φεύγω
φυγών
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φεύγω
φύγωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φεύγω
top
φύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φύω
φυέν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: φύω
φύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φύω
φυή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stump (of roots)
  • height, original form
  • growth, stature, esp. fine growth, noble stature
 • Forms:
  • φυήν Noun: Acc Sing Fem
φυή
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φύος
φυήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυή
φυήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
φύκει
φῦκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • orchil, rouge, red
  • sea-weed, sea-grass
 • Forms:
  • φύκει Noun: Dat Sing Neut
φύλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • precept, commandment
  • protection
  • observance, obligation, commandment
 • Forms:
  • φυλάγματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
φυλάγματα
φυλαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φυλή
φυλαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φυλή
φύλακα
φυλακαῖς
φυλακάς 
φύλακας 
φύλακες
top
φυλακή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • guarding
  • guard, sentinel
  • place of guarding, prison, prison, cage
  • a watch of the night, a division of the night
  • keeping (the law)
  • task, responsibility
  • precaution, preservation
 • Cognates: φυλακή, προφυλακή
 • Forms:
  • φυλακάς Noun: Acc Plur Fem
  • φυλακαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • φυλακῇ Noun: Dat Sing Fem
  • φυλακήν Noun: Acc Sing Fem
  • φυλακῆς Noun: Gen Sing Fem
φυλακῇ 
φυλακήν 
φυλακῆς
φύλακι
φυλακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to throw into prison, imprison, incarcerate
  • Passive:
   • to be imprisoned, keep imprisoned
 • Forms:
  • ἐφυλακίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • φυλακισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • φυλακίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φυλακίζων
top
φυλακισθῆναι
φυλάκισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: woman custodian, woman jailer, woman keeper
 • Forms:
  • φυλάκισσαν Noun: Acc Sing Fem
φυλάκισσαν
φύλακος
φυλακτήρια
φυλακτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • phylactery (for wearing slips of Scripture texts)
  • a safeguard, means of protection
 • Forms:
  • φυλακτήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
φύλαξ
top
φυλάξαι 
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φυλάσσω
φύλαξαι 
φυλάξαντες
φυλάξαντος
φυλάξασθαι
φυλάξασθε
φυλαξάσθω
φυλάξατε
φυλάξει
φυλάξεις
φυλάξεσθε
φυλάξεται
φυλάξετε
φυλάξῃ
φυλάξῃς
φυλάξησθε
φυλάξηται
φυλάξητε
φυλάξομαι
φύλαξον
φυλάξονται
top
φυλάξουσιν
φυλάξω
φυλάξωμαι
φυλάξωνται
φυλάξωσι
φυλάξωσιν
φυλάρχην
φυλάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief of a tribe
 • Forms:
  • φυλάρχην Noun: Acc Sing Masc
φυλάρχοις
φύλαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the chief of a tribe, chief priest
 • Forms:
  • φυλάρχοις Noun: Dat Plur Masc
  • φυλάρχους Noun: Acc Plur Masc
  • φυλάρχων Noun: Gen Plur Masc
φυλάρχους
φυλάρχων
φυλάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φυλή
φύλασσε
φυλάσσει
φυλάσσειν
φυλάσσεις
φυλάσσεσθαι
φυλάσσεσθε
top
φυλάσσεται
φυλάσσετε
φυλασσέτω
φυλάσσῃ
φυλάσσησθε
φυλάσσομαι
φυλάσσομεν
φυλασσόμενα
φυλασσόμενοι
φυλασσόμενον
φυλασσόμενος
φυλασσομένους
φυλάσσον
φυλάσσοντα
φυλάσσονται
φυλάσσοντας
φυλάσσοντες
φυλάσσοντι
φυλάσσοντος
top
φυλασσόντων
φυλάσσου
φυλάσσουσαν
φυλάσσουσι
φυλάσσουσιν
φυλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φυλάττω
 • Meaning:
  • Active:
   • to watch, guard, defend
   • to guard (someone), prevent (from escaping)
   • to guard, protect, watch over (someone)
   • to stand guard
   • to keep (something from being broken)
   • to observe, follow
   • to keep, maintain
  • Middle:
   • to guard against, protect
   • to look out for, observe
   • to avoid, beware of
   • to keep watch, guard
   • to preserve, maintain
   • to cherish
   • to be careful, give heed
 • Cognates: διαφυλάσσω, προφυλάσσω
 • Forms:
  • πεφυλακότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • φυλάξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • φυλάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • φυλάττεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres/Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐφύλαξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφυλάξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐφυλαξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐφύλαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφυλάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐφύλαξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐφυλάξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐφυλάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐφυλάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐφύλαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφύλαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφύλασσεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐφυλάσσετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐφύλασσον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐφυλάττετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐφυλάττομεν Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἐφύλαττον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἐφυλάχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • πεφυλαγμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • πεφυλαγμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • μένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεφύλακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεφύλακται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • πεφύλαξαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • φυλάξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • φυλάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • φυλάττεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres/Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • φυλάξαι Verb: Aor Act Infin; Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • φύλαξαι Verb: Aor Act Mid Imperative 2nd Sing
  • φυλάξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • φυλάξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • φυλάξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • φυλαξάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • φυλάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • φυλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φυλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • φυλάξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • φυλάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • φυλάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • φυλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • φυλάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • φυλάξησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • φυλάξηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • φυλάξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • φυλάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • φύλαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φυλάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • φυλάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φυλάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • φυλάξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • φυλάξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • φυλάξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • φύλασσε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • φυλάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυλάσσειν Verb: Pres Act Infin
  • φυλάσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φυλάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • φυλάσσεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • φυλάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φυλάσσετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • φυλασσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • φυλάσσῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυλάσσησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • φυλάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • φυλάσσομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • φυλασσόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • φυλασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • φυλασσόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • φυλασσόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • φυλασσομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • φυλάσσον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • φυλάσσοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • φυλάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φυλάσσοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φυλάσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φυλάσσοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • φυλάσσοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • φυλασσόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • φυλάσσου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • φυλάσσουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • φυλάσσουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • φυλάσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φυλασσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • φυλάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φυλάσσωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • φυλάσσωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • φυλάττειν Verb: Pres Act Infin
  • φυλάττοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φυλαχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • φυλαχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • φυλαχθήτω Verb: Aor Pass imp 3rd Sing
  • φυλαχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
φυλασσώμεθα
top
φυλάσσων
φυλάσσωνται
φυλάσσωσιν
φυλάττειν
φυλάττεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres/Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φυλάσσω
φυλάττοντας
φυλάττω
φυλαχθῆναι
φυλαχθήσονται
φυλαχθήτω
φυλαχθῶσιν
φυλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tribe, family, kindred, clan, race
  • nation, people
 • Forms:
  • φυλαί Noun: Nom Plur Fem
  • φυλαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • φυλάς Noun: Acc Plur Fem
  • φυλῇ Noun: Dat Sing Fem
  • φυλήν Noun: Acc Sing Fem
  • φυλῆς Noun: Gen Sing Fem
  • φυλῶν Noun: Gen Plur Fem
φυλῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φυλή
φυλήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φυλή
φυλῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φυλή
φύλλα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φύλλον
φυλλίζω
φύλλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: foliage, leaf, sprout
 • Forms:
  • φύλλα
   • Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • φύλλου Noun: Gen Sing Neut
φυλλοροεῖ
φυλλοροέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shed leaves, lose foliage
 • Forms:
  • φυλλοροεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
top
φύλλου
φῦλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: race, people, nation
φυλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φυλή
φυόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Voc Plur Neut
 • Root: φύω
φυόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: φύω
φύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
φύος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stature, height
 • Forms:
  • φυή Noun: Nom/Acc Plur Neut
φύουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: φύω
φύουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: φύω
φύραμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: batter, lump, a mass of dough
 • Forms:
  • φυράμασι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • φυράματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • φυράματος Noun: Gen Sing Neut
φυράμασιν
φυράματα
φυράματος
φυράσεως
φύρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mixing, mixture, kneading
 • Forms:
  • φυράσεως Noun: Gen Sing Fem
φύρασον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φυράω
φυράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mix (flour), make dough, make batter, make a paste
  • to knead
 • Forms:
  • ἐφύρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφυραμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • πεφυραμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • πεφυραμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • πεφυραμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • φύρασον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
top
φύρδην
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mixed up, in utter confusion, with confusion
φύρεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φύρω
φυρμόν
φυρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mixture, confused mass, disorder
 • Forms:
  • φυρμόν Noun: Acc Sing Masc
  • φυρμῷ Noun: Dat Sing Masc
φυρμῷ
φύρονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φύρω
φύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wet, moisten
   • to drench
   • to soak
  • Passive:
   • to be steeped
   • to be soaked with
   • to be weltering in
   • to be steeped with
 • Cognates: ἐκφύρω, ἐμφύρω, συμφύρω, συναναφύρω
 • Forms:
  • πέφυρμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • πεφυρμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • πεφυρμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • πεφυρμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • πεφυρμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • πεφυρμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • φύρεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • φύρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
φυσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to puff, blow up, blow on, breathe, distend, inflate, belch forth
 • Cognates: ἀποφυσάω, ἐκφυσάω, ἐμφυσάω
 • Forms:
  • φυσήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • φυσῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φυσῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
φύσει
φύσεις
φύσεως
φυσήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φυσάω
φυσητήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bellows, an instrument for blowing, blowpipe
φυσικά
top
φυσικήν
φυσικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: natural; "physical", i.e., (by implication) instinctive
 • Forms:
  • φυσικά Adj: Nom Plur Neut
  • φυσικήν Adj: Acc Sing Fem
φυσικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: naturally; "physically", i.e., (by implication) instinctively
φύσιν
φυσιοῖ
φυσιουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: φυσιόω
φυσιούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦσθε
φυσιούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: φυσιόω
φυσιοῦται
φυσιούτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φυσιόω
φυσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to puff up, inflate
   • to flatter
   • to make proud
  • Passive:
   • to be conceited
 • Cognates: ἐμφυσιόω
 • Forms:
  • ἐφυσιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πεφυσιωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • πεφυσιωμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • φυσιούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • φυσιοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυσιουμένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • φυσιούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • φυσιοῦσθε Verb: Pres Pass Subj 2nd Plur
  • φυσιοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • φυσιοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • φυσιούτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
top
φύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • natural endowment, natural condition
  • natural characteristics, natural disposition
  • nature (regular natural order)
  • natural being, product of nature, creature
 • Forms:
  • φύσει Noun: Dat Sing Fem
  • φύσεις Noun: Acc Plur Fem
  • φύσεως Noun: Gen Sing Fem
  • φύσιν Noun: Acc Sing Fem
top
φυσιώσεις
φυσίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pride, conceit, swelling, inflation
 • Forms:
  • φυσιώσεις Noun: Nom Plur Fem
φυσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φυσάω
φυσῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φυσάω
φυτά
φυτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • plant, shrub, vegetable
  • planting
  • plantation
 • Forms:
  • φυτείαν Noun: Acc Sing Fem
  • φυτείας Noun: Gen Sing Fem
φυτείαν
φυτείας
φυτεύει
φυτεύειν
φυτεύθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φυτεύω
φυτευθῶσι
φύτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: plant, tree, something planted, planting
φυτεύοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φυτεύω
φυτεύουσιν
φυτεῦσαι
φυτεύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φυτεύω
φυτεύσασα
φυτεύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φυτεύω
top
φυτεύσεις
φυτεύσῃς
φύτευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φυτεύω
φυτεύσουσιν
φυτεύσω
φυτεύσωμεν
φυτεύσωσιν
φυτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to plant (i.e., set into the earth) (e.g., plant a tree, plant tent stake)
   • to plant (something) for (someone)
   • to beget, engender
   • to implant, instill (doctrine)
  • Passive:
   • to be firmly fastened (of nails)
   • to be planted
 • Cognates: ἐπιφυτεύω, καταφυτεύω, μεταφυτεύω, περιφυτεύω
 • Forms:
  • πεφυτευμέναι
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • πεφύτευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφύτευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐφύτευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφύτευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφύτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐφυτεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐφύτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφύτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφύτευκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πεφυτευμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • πεφυτευμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • πεφυτευμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • πεφυτευμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • φυτεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυτεύειν Verb: Pres Act Infin
  • φυτευθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • φυτεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • φυτεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φυτεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φυτεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • φυτεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φυτεύσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • φυτεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • φυτεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • φυτεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • φύτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φυτεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φυτεύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • φυτεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • φυτεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • φυτεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φυτεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φυτεύω
φυτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: plant, bush, thicket, tree, shoot
 • Forms:
  • φυτά Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • φυτοῦ Noun: Gen Sing Neut
  • φυτῷ Noun: Dat Sing Neut
  • φυτῶν Noun: Gen Plur Neut
top
φυτός
φυτοῦ
top
φυτῷ
φυτῶν
φύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to spring (up), grow up
   • to germinate, sprout, produce
   • to put forth shoots
   • to put forth roots
   • Perfect: to be by nature, be natural
  • Middle:
   • to grow
 • Cognates: ἀναφύω, ἐκφύω, ἐπιφύω, προσφύω, συμφύω, φύω
 • Forms:
  • ἐφύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • πέφυκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεφυκότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • φύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φυέν Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • φύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φυήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φυόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Voc Plur Neut
  • φυόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • φύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • φύουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem