φωλεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: den, lair, hole, a burrow or lurking-place
φωλεόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: den, lair
 • Root: φωλεός
φωλεούς
φωναί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φωνή
φωναῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φωνή
φωνάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φωνή
φωνεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
φώνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φωνέω
φωνεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: φωνέω
φωνέω
 • Meaning:
  • to voice, utter
  • to produce a sound or tone (e.g., crow of a rooster)
  • to call, cry out, speak loudly, say with emphasis
  • to address (someone), call (someone)
  • to summon, call (to oneself)
  • to invite in
 • Forms:
Present
 • φωνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φώνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • φωνεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • φωνοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • φωνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • φωνούντων Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • φωνούσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φωνούσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐφώνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐφώνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐφώνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • φωνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φωνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐφώνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφώνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφώνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φωνηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • φωνῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • φωνῆσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • φωνήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • φωνήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • φωνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φωνήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φώνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φωνήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
φωνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • noise, sound, voice, speech, utterance
  • a tone (articulate, bestial or artificial)
  • a verbal communication
  • something said
  • an address (for any purpose)
  • a saying or language
  • bark, moo, baa (i.e., the sound an animal makes)
  • thunder
  • report, rumour, message
  • news
  • language as a system of verbal communication
 • Forms:
φωνῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φωνή
φωνηθῆναι
φωνήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φωνή
φωνῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φωνή
φωνῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φωνέω
φωνῆσαν
 • Parse: Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φωνέω
φωνήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: φωνέω
φωνήσαντος
 • Parse: Part: Aor act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to produce a sound
 • Root: φωνέω
φωνήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: φωνέω
φωνήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φωνέω
φωνήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
φωνήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φωνέω
φώνησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φωνέω
φωνήσουσι, φωνήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
φωνήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: φωνέω
φῶνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: noise, sound
φωνοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: φωνέω
φωνοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: φωνέω
φωνούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: φωνέω
φωνούσι, φωνούσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
φωνῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to produce a sound
 • Root: φωνέω
φωνῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: φωνή
φωραθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: φωράω
φωραθῶσι, φωραθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φωράω
φωράω
 • Active Meaning:
  • to discover
  • to catch red-handed
  • to search for (a thief)
 • Passive Meaning:
  • to be discovered
  • to be detected
 • Forms:
  • φωραθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • φωραθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
φῶς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • light
  • daylight
  • source of light, object which emits light
  • fire
  • illumination, luminousness
  • aperture, opening
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφῶςφῶτα
GENφωτόςφώτων
DATφωτίφωσί(ν), φῶσι(ν)
ACCφῶςφῶτα
φωστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: light, luminary, splendour, star
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφωστήρφωστῆρες
GENφωστῆροςφωστήρων
DATφωστῆριφωστῆρσι(ν)
ACCφωστῆραφωστῆρας
φωστῆρα
φωστῆρας
φωστῆρες
φωσφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • light-bearing, light carrier
  • morning star (Venus)
  • element "phosphorus" name derived from it
 • Forms:
φῶτα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φῶς
φωταγωγέω
 • Meaning: to light the way, guide with a light, guide, light the path of (someone)
 • Forms:
  • φωταγωγήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
φωταγωγήσασα
φωταγωγοί
φωταγωγός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: light-bringing, light-giving
 • Forms:
φωτεινή
φωτεινόν
φωτεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see φωτεινότερος
 • Meaning:
  • bright, shining, full of light, lustrous, i.e., transparent or well-illuminated
  • emitting light
  • reflecting light
 • Forms:
φωτεινότεροι
φωτεινότερον
φωτεινότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of φωτεινός
 • Meaning: brighter
φωτί
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: φῶς
φωτιεῖ
φωτιεῖς
φωτίζει
φωτίζειν
φωτίζεις
φωτίζῃ
φωτίζον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φωτίζω
φωτίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φωτίζω
φωτίζουσα
φωτίζουσαν
φωτίζουσι, φωτίζουσιν
φωτίζω
 • Meaning:
  • to give light to, light up, illuminate, enlighten
  • to shine (on someone)
  • to shed light on
  • to bring to light, reveal, make clear
  • Urim (Ezra 2:63)
 • Forms:
Present
 • φωτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φωτίζειν Verb: Pres Act Infin
 • φωτίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φωτίζῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φωτίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • φωτίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • φωτίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • φωτίζουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • φωτίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φωτίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐφώτιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐφώτιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • φωτιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φωτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • φωτιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • φωτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φωτισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • φωτίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • φωτίσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • φωτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐφώτισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφώτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφωτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • φωτίσαι Verb: Aor Act Infin
 • φωτίσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • φωτίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φωτισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • φωτισθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • φωτισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • φωτίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • φώτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • πεφωτισμένῃ Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • πεφωτισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πεφωτισμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
φωτίζων
φωτιοῦσι, φωτιοῦσιν
φωτίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φωτίζω
φωτίσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φωτίζω
φωτίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φωτίζω
φωτισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φωτίζω
φωτίσει
φωτισθέντας
φωτισθέντες
φωτισθήσεται
φωτίσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: φωτίζω
φωτισμόν
φωτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: light, illumination, enlightenment
φωτισμῷ
φώτισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φωτίζω
φωτίσουσι, φωτίσουσιν
φωτίσων
φωτιῶ
φωτός
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: φῶς
φώτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: φῶς