φωλεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: den, lair, hole, a burrow or lurking-place
 • Forms:
  • φωλεούς Noun: Acc Plur Masc
φωλεούς
φωναί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φωνή
φωναῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φωνή
φωνάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φωνή
φωνεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
φώνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φωνέω
φωνεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: φωνέω
φωνέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to voice, utter
  • to produce a sound or tone (e.g., crow of a rooster)
  • to call, cry out, speak loudly, say with emphasis
  • to address (someone), call (someone)
  • to summon, call (to oneself)
 • Cognates: , ἀναφωνέω, ἀντιφωνέω, διαφωνέω, ἐκφωνέω, ἐπιφωνέω, φωνέω, προσφωνέω, συμφωνέω, ὑπερφωνέω
 • Forms:
  • ἐφώνει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐφώνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφώνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφώνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφώνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • φωνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φώνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • φωνεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • φωνηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • φωνῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • φωνῆσαν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
 • φωνήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • φωνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • φωνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φωνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φωνήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φώνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φωνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • φωνήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • φωνοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • φωνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • φωνούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • φωνούσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φωνούσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
φωνή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: noise, sound, voice; a tone (articulate, bestial or artificial); by implication, an address (for any purpose), saying or language
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMφωνήφωναί
  GENφωνῆςφωνῶν
  DATφωνῇφωναῖς
  ACCφωνήνφωνάς
  VOCφωνήφωναί
φωνῇ 
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φωνή
φωνηθῆναι
φωνήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φωνή
φωνῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φωνή
φωνῆσαι
φωνῆσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
 • Root: φωνέω
φωνήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φωνέω
φωνήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φωνέω
φωνήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φωνέω
φωνήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
φωνήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φωνέω
φώνησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φωνέω
φωνήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
φωνήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: φωνέω
φωνοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φωνέω
φωνοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φωνέω
φωνούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: φωνέω
φωνούσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
φωνούσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
φωνῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: φωνή
φωραθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: φωράω
φωραθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φωράω
φωράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to discover
   • to search for (a thief)
  • Passive:
   • to be discovered
   • to be detected
 • Forms:
  • φωραθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • φωραθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
φῶς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • light
  • daylight
  • fire
  • illumination, luminousness
 • Forms:
  • φῶτα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • φωτί Noun: Dat Sing Neut
  • φωτός Noun: Gen Sing Neut
  • φώτων Noun: Gen Plur Neut
φωστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: light, luminary, splendour, star
 • Forms:
  • φωστῆρα Noun: Acc Sing Masc
  • φωστῆρας Noun: Acc Plur Masc
  • φωστῆρες Noun: Nom Plur Masc
φωστῆρα
φωστῆρας
φωστῆρες
φωσφόρος
φῶτα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φῶς
φωταγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to light the way, guide with a light, guide, light the path of (someone)
 • Forms:
  • φωταγωγήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
φωταγωγήσασα
φωταγωγοί
φωταγωγός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: light-bringing, light-giving
 • Forms:
  • φωταγωγοί Adj: Nom Plur Masc
φωτεινή
φωτεινόν
φωτεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bright, shining, full of light, lustrous, i.e., transparent or well-illuminated
 • Forms:
  • φωτεινή Adj: Nom Sing Fem
  • φωτεινόν Adj: Nom Sing Neut
  • φωτεινότεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • φωτεινότερον Adj: Nom Sing Neut compar
φωτεινότεροι
φωτεινότερον
φωτί
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: φῶς
φωτιεῖ
φωτιεῖς
φωτίζει
φωτίζειν
φωτίζεις
φωτίζῃ
φωτίζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: φωτίζω
φωτίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φωτίζω
φωτίζουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: φωτίζω
φωτίζουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: φωτίζω
φωτίζουσιν
φωτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give light to, light up, illuminate, enlighten
  • to shine (on someone)
  • to shed light on
  • to bring to light, reveal, make clear
  • Urim (Ezra 2:63)
 • Cognates: διαφωτίζω
 • Forms:
  • ἐφώτιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐφώτισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφώτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφωτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • πεφωτισμένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πεφωτισμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • πεφωτισμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
  • φωτιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φωτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • φωτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φωτίζειν Verb: Pres Act Infin
  • φωτίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φωτίζῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φωτίζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • φωτίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • φωτίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • φωτίζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • φωτίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φωτίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φωτιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φωτίσαι Verb: Aor Act Infin
  • φωτίσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • φωτίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • φωτισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • φωτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φωτισθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • φωτισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • φωτισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • φωτίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • φώτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φωτίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • φωτίσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • φωτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
φωτίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φωτίζω
φωτιοῦσιν
φωτίσαι
φωτίσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: φωτίζω
φωτίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φωτίζω
φωτισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φωτίζω
φωτίσει
φωτισθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: φωτίζω
φωτισθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: φωτίζω
φωτισθήσεται
φωτίσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: φωτίζω
φωτισμόν
φωτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: light, illumination, enlightenment
 • Forms:
  • φωτισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • φωτισμῷ Noun: Dat Sing Masc
φωτισμῷ
φώτισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φωτίζω
φωτίσουσιν
φωτίσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φωτίζω
φωτιῶ
φωτός
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: φῶς
φώτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: φῶς