φωλεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: den, lair, hole, a burrow or lurking-place
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφωλεόςφωλεοί
GENφωλεοῦφωλεῶν
DATφωλεῷφωλεοῖς
ACCφωλεόνφωλεούς
VOCφωλεέφωλεοί
φωλεούς
φωναί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φωνή
φωναῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φωνή
φωνάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: φωνή
φωνεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
φώνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φωνέω
φωνεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: φωνέω
φωνέω
 • Present
 • φωνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φώνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • φωνεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • φωνοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • φωνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • φωνούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • φωνούσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φωνούσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐφώνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐφώνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • φωνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φωνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐφώνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφώνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφώνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φωνηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • φωνῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • φωνῆσαν Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • φωνήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • φωνήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • φωνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φωνήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φώνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φωνήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
φωνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • noise, sound, voice, speech, utterance
  • a tone (articulate, bestial or artificial)
  • a verbal communication
  • something said (by implication, an address (for any purpose), saying or language)
  • bark, moo, baa (i.e., the sound an animal makes)
  • report, rumour, message
  • news
  • language as a system of verbal communication
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφωνήφωναί
GENφωνῆςφωνῶν
DATφωνῇφωναῖς
ACCφωνήνφωνάς
VOCφωνήφωναί
φωνῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φωνή
φωνηθῆναι
φωνήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φωνή
φωνῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: φωνή
φωνῆσαι
φωνῆσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φωνέω
φωνήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φωνέω
φωνήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φωνέω
φωνήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φωνέω
φωνήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
φωνήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φωνέω
φώνησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φωνέω
φωνήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
φωνήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: φωνέω
φωνοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φωνέω
φωνοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φωνέω
φωνούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: φωνέω
φωνούσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
φωνούσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
φωνῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: φωνή
φωραθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: φωράω
φωραθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φωράω
φωράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to discover
   • to catch red-handed
   • to search for (a thief)
  • Passive:
   • to be discovered
   • to be detected
 • Forms:
  • φωραθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • φωραθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
φῶς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • light
  • daylight
  • source of light, object which emits light
  • fire
  • illumination, luminousness
  • aperture, opening
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφῶςφῶτα
GENφωτόςφώτων
DATφωτίφωσί(ν), φῶσι(ν)
ACCφῶςφῶτα
φωστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: light, luminary, splendour, star
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφωστήρφωστῆρες
GENφωστῆροςφωστήρων
DATφωστῆριφωστῆρσι(ν)
ACCφωστῆραφωστῆρας
φωστῆρα
φωστῆρας
φωστῆρες
φωσφόρος
Singular
 MascFemNeut
NOMφωσφόροςφωσφόρον
GENφωσφόρου
DATφωσφόρῳ
ACCφωσφόρον
Plural
 MascFemNeut
NOMφωσφόροιφωσφόρα
GENφωσφόρων
DATφωσφόροις
ACCφωσφόρουςφωσφόρα
φῶτα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φῶς
φωταγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to light the way, guide with a light, guide, light the path of (someone)
 • Forms:
  • φωταγωγήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
φωταγωγήσασα
φωταγωγοί
φωταγωγός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: light-bringing, light-giving
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφωταγωγόςφωταγωγάφωταγωγόν
GENφωταγωγοῦφωταγωγᾶςφωταγωγοῦ
DATφωταγωγῷφωταγωγᾷφωταγωγῷ
ACCφωταγωγόνφωταγωγάνφωταγωγόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφωταγωγοίφωταγωγαίφωταγωγά
GENφωταγωγῶν
DATφωταγωγοῖςφωταγωγαῖςφωταγωγοῖς
ACCφωταγωγούςφωταγωγάςφωταγωγά
φωτεινή
φωτεινόν
φωτεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bright, shining, full of light, lustrous, i.e., transparent or well-illuminated
  • emitting light
  • reflecting light
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφωτεινόςφωτεινά
φωτεινή
φωτεινόν
GENφωτεινοῦφωτεινᾶςφωτεινοῦ
DATφωτεινῷφωτεινᾷφωτεινῷ
ACCφωτεινόνφωτεινάνφωτεινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφωτεινοίφωτειναίφωτεινά
GENφωτεινῶν
DATφωτεινοῖςφωτειναῖςφωτεινοῖς
ACCφωτεινούςφωτεινάςφωτεινά
 • Comparatives & Superlatives
 • φωτεινότεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
 • φωτεινότερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
φωτεινότεροι
φωτεινότερον
φωτί
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: φῶς
φωτιεῖ
φωτιεῖς
φωτίζει
φωτίζειν
φωτίζεις
φωτίζῃ
φωτίζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φωτίζω
φωτίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φωτίζω
φωτίζουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: φωτίζω
φωτίζουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: φωτίζω
φωτίζουσιν
φωτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give light to, light up, illuminate, enlighten
  • to shine (on someone)
  • to shed light on
  • to bring to light, reveal, make clear
  • Urim (Ezra 2:63)
 • Cognates: διαφωτίζω
 • Forms:
 • Present
 • φωτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φωτίζειν Verb: Pres Act Infin
 • φωτίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φωτίζῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φωτίζον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • φωτίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • φωτίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • φωτίζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • φωτίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φωτίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐφώτιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • φωτιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φωτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • φωτιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • φωτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φωτισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • φωτίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • φωτίσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • φωτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐφώτισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφώτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφωτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • φωτίσαι Verb: Aor Act Infin
 • φωτίσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • φωτίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φωτισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • φωτισθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • φωτισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • φωτίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • φώτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • πεφωτισμένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • πεφωτισμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • πεφωτισμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
φωτίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φωτίζω
φωτιοῦσιν
φωτίσαι
φωτίσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φωτίζω
φωτίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φωτίζω
φωτισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φωτίζω
φωτίσει
φωτισθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: φωτίζω
φωτισθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: φωτίζω
φωτισθήσεται
φωτίσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: φωτίζω
φωτισμόν
φωτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: light, illumination, enlightenment
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφωτισμόςφωτισμοί
GENφωτισμοῦφωτισμῶν
DATφωτισμῷφωτισμοῖς
ACCφωτισμόνφωτισμούς
VOCφωτισμέφωτισμοί
φωτισμῷ
φώτισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φωτίζω
φωτίσουσιν
φωτίσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φωτίζω
φωτιῶ
φωτός
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: φῶς
φώτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: φῶς