φοβεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • Root: φοβέω
φοβεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβείσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβερά
φοβερᾷ
φοβεράν
φοβερᾶς
φοβερίζοντες
φοβερίζουσιν
φοβερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to terrify, scare, frighten, alarm
 • Forms:
  • ἐφοβέρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φοβερίσαι Verb: Aor Act Infin
  • φοβέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φοβερίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φοβερίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
φοβερίσαι
φοβερισμοί
φοβερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: terror, a terrifying (thing)
 • Forms:
  • φοβερισμοί Noun: Nom Plur Masc
φοβέρισον
φοβεροειδεῖς
φοβεροειδής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: terrible to behold, terrible of form, fearful aspect, dreadful form
 • Forms:
  • φοβεροειδεῖς Noun: Nom Plur Masc
φοβεροῖς
φοβερόν
φοβερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fearsome, dreadful, fearful, terrible, frightful, i.e., (objectively) formidable
 • Forms:
  • φοβερᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • φοβερά Adj: Nom Sing Fem
  • φοβεράν Adj: Acc Sing Fem
  • φοβερᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • φοβεροῖς Adj: Dat Plur Masc
  • φοβερόν Adj: Nom Sing Neut
  • φοβεροῦ Adj: Gen Sing Masc
  • φοβερῷ Adj: Dat Sing Masc
  • φοβερῶν Adj: Gen Plur Masc
φοβεροῦ
φοβερῷ
φοβερῶν
φοβερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fearfully, frightening
φοβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be afraid, fear, become frightened
  • to fear (something, someone)
  • to respect, have reverence (for God)
  • to respect (a man, authority)
 • Cognates: ἐκφοβέω
 • Forms:
  • ἐφόβει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐφοβεῖσθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • ἐφοβεῖτο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφοβήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφοβήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐφοβήθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐφοβήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐφοβήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐφοβήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐφόβου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
  • ἐφοβούμην Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐφοβοῦντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πεφόβησθε Verb: Perf Mid Ind 2nd Plur
  • φοβείσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • φοβεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • φοβεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • φοβείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • φοβεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φοβῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • φοβηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • φοβηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • φοβηθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
  • φοβηθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • φοβηθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • φοβηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • φοβηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • φοβηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • φοβηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • φοβηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • φοβηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • φοβηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • φοβηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • φοβηθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • φοβηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • φοβηθῆτε
   • Verb: Aor Pass Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • φοβήθητε
   • Verb: Aor Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • φοβήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • φοβηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • φοβηθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • φοβηθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • φοβηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st. Plur
  • φοβηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • φοβῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • φοβήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • φοβῆσθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • φοβήται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • φοβοῦ
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • φοβοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • φοβούμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • φοβουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • φοβούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • φοβουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • φοβούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • φοβούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • φοβουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • φοβουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • φοβουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • φοβουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • φοβούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • φοβοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φοβῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
φοβῇ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • Root: φοβέω
φοβηθεῖσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθῆναι
φοβηθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Subj 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθῆτε
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: 1Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβήθητε
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: 1Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθῶ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Subj 1st. Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβῆσαι
φοβήσει
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβῆσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβήται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φόβητρα
φόβητρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fearful sight, terror, terrible sight, a frightening thing, i.e., terrific portent
 • Forms:
  • φόβητρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
φόβοι
φόβοις
φόβον
φόβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the cause of fear
  • alarm, fright, fear, terror, panic, apprehension
  • slavish fear
  • reverence, respect, awe, scruple
 • Cognates: ἄφοβος, ἔκφοβος, ἔμφοβος, φόβος, κατάφοβος, ὑπερφόβος
 • Forms:
  • φόβοι Noun: Nom Plur Masc
  • φόβοις Noun: Dat Plur Masc
  • φόβον Noun: Acc Sing Masc
  • φόβου
   • Noun: Gen Sing Masc
  • φόβους Noun: Acc Plur Masc
  • φόβῳ Noun: Dat Sing Masc
φοβοῦ 
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φόβου 
φοβοῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
φοβούμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • Root: φοβέω
φοβούμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • Root: φοβέω
φοβουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: φοβέω
φοβούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φόβους
φόβῳ
φοβῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοιβάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to seek oracular ecstasy
  • to cleanse, purify
 • Forms:
  • φοιβήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
φοιβήσετε
φοίνικα
φοίνικας
φοίνικες
φοίνικι
φοίνικος
φοινικοῦν
φοινικοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: purple, red
 • Forms:
  • φοινικοῦν Adj: Nom Sing Neut
φοινίκων
φοῖνιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a palm-tree, palm branches, date palm
  • the phoenix
 • Forms:
  • φοίνικα Noun: Acc Sing Masc/Fem
  • φοίνικας Noun: Acc Plur Masc
  • φοίνικες Noun: Nom Plur Masc
  • φοίνικι Noun: Dat Sing Masc
  • φοίνικος Noun: Gen Sing Masc
  • φοινίκων Noun: Gen Plur Masc
φοιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go back and forth
 • Cognates: ὀροφοιτάω
 • Forms:
  • φοιτῶντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
φοιτήσαντος
φοιτητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pupil
 • Forms:
  • φοιτήσαντος ?
φοιτῶντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φοιτάω
φονάς
φονέα
φονεῖς
 • Parse:
  • Noun: Nom Plur Masc
  • Noun: Acc Plur Masc
 • Root: φονεύς
φονεύειν
φονεύεις
φονεύετε
φονευθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: φονεύω
φονευθῆναι
φονευθήσονται
φονεύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φονεύω
φονεύουσιν
φονεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: murderer
 • Forms:
  • φονάς Noun: Acc Plur Masc
  • φονέα Noun: Acc Sing Masc
  • φονεῖς
   • Noun: Nom Plur Masc
   • Noun: Acc Plur Masc
  • φονεῦσι Noun: Dat Plur Masc
  • φονεῦσιν Noun: Dat Plur Masc
φονεῦσαι
φονεύσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: φονεύω
φονευσάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσασι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσεις
φονεύσῃ
φονεύσῃς
φονεῦσι
φονεῦσιν
φονεύσωμεν
φονευταί
φονευτῇ
φονευτήν
φονευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: murderer
 • Forms:
  • φονευταί Noun: Nom Plur Masc
  • φονευτῇ Noun: Dat Sing Masc
  • φονευτήν Noun: Acc Sing Masc
  • φονευτοῦ Noun: Gen Sing Masc
φονευτοῦ
φονεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kill, murder, slay
 • Forms:
  • ἐφόνευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφόνευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐφονεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐφόνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐφόνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεφόνευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεφονευμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • πεφονευμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • πεφόνευται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • φονεύειν Verb: Pres Act Infin
  • φονεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φονεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • φονεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φονεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φονευθείσης Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • φονευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • φονευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • φονεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • φονεύσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • φονεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • φονεύσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • φονεύσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • φονευσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • φονεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φονεύσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • φονεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • φονεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • φονεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • φονεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • φονεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φονεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φονεύω
φονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blood shed by slaying, murder
φόνοι
φόνοις
φονοκτονεῖ
φονοκτονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kill by murder, pollute with murder, defile with murder
 • Forms:
  • ἐφονοκτονήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • φονοκτονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φονοκτονήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
φονοκτονήσητε
φονοκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deed of murder, murder, massacre
 • Forms:
  • φονοκτονίαν Noun: Acc Sing Fem
φονοκτονίαν
φόνον
φόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: murder, killing, slaughter, massacre
 • Cognates: ἀνδροφόνος, φόνος, μιαιφόνος, τεκνοφόνος
 • Forms:
  • φόνοι Noun: Nom Plur Masc
  • φόνοις Noun: Dat Plur Masc
  • φόνον Noun: Acc Sing Masc
  • φόνου Noun: Gen Sing Masc
  • φόνους Noun: Acc Plur Masc
  • φόνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • φόνων Noun: Gen Plur Masc
φόνου
φόνους
φόνῳ
φονώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: murderous, like blood, bloodthirsty
φόνων
φορά
φοραῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φορά
φορβεά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a halter
 • Forms:
  • φορβεάν Noun: Acc Sing Fem
φορβεάν
φορεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φορέω
φορεῖν
φορεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a litter, sedan chair, horselitter
 • Forms:
  • φορείῳ Noun: Dat Sing Neut
φορεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: φορέω
φορείῳ
φορῇς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φορά
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: φορέω
φορέσαι
φορέσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φορέω
φορέσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: φορέω
φορέσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: φορέω
φορέσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φορέω
φορεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: carrying pole
 • Cognates: ἀναφορεύς
 • Forms:
  • φορῇ Noun: Dat Sing Masc
φορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to wear (clothing)
  • to carry, bear regularly, bear continuously
  • to bear a name
 • Cognates: χρυσοφορέω, διαφορέω, δυσφορέω, εὐφορέω, καρποφορέω, κλοποφορέω, κοσμοφορέω, κυοφορέω, πληροφορέω, στεφανηφορέω, τελεσφορέω, τροφοφορέω
 • Forms:
  • φορούντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • φοροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φορέσαι Verb: Aor Act Infin
  • πεφορηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • φορῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • φορῇ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • φορεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐφόρεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφορέσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐφόρεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φορέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φορεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φορεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φορέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φορέσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • φορέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • φοροῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • φοροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φοροῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • φορῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • φορῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φορῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φορά
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: φορέω
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: φορεύς
φόρημα
φορθομμιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Concord: Dan 1:3
 • Meaning: nobles, princes, high-born men
φόροι
φορολογεῖσθαι
φορολογέω
φορολόγητοι
φορολόγητος
φορολογία
φορολογίαν
φορολογίας
φορολόγος
φορολόγου
φορολογοῦντες
φορολόγῳ
φόρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: forum
 • Forms:
  • φόρου Noun: Gen Sing Neut
φόρον
φόρος
φόρου
φοροῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φορέω
φοροῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φορέω
φοροῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φορέω
φοροῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: φορέω
φορούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: φορέω
φόρους
φορτία
φορτίζετε
φορτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to load with a burden, burden
 • Cognates: ἀποφορτίζομαι, φορτίζω, συμφορτίζω
 • Forms:
  • ἐφόρτιζες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • πεφορτισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • φορτίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
φορτίοις
φορτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • burden, load, freight
  • an invoice (as part of freight)
 • Forms:
  • φορτία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • φορτίοις Noun: Dat Plur Neut
  • φορτίου Noun: Gen Sing Neut
φορτίου
φόρτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lading, the cargo of a ship
 • Forms:
  • φόρτου Noun: Gen Sing Masc
φόρτου
φορῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: φορέω
φόρων
φορῶν 
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φορέω