φοβεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • Root: φοβέω
φοβεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβείσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβερά
φοβερᾷ
φοβεράν
φοβερᾶς
φοβερίζοντες
φοβερίζουσιν
φοβερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to terrify, scare, frighten, alarm
 • Forms:
  • ἐφοβέρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φοβερίσαι Verb: Aor Act Infin
  • φοβέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φοβερίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φοβερίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
φοβερίσαι
φοβερισμοί
φοβερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: act of terrifying, terror, a terrifying (thing)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφοβερισμόςφοβερισμοί
GENφοβερισμοῦφοβερισμῶν
DATφοβερισμῷφοβερισμοῖς
ACCφοβερισμόνφοβερισμούς
VOCφοβερισμέφοβερισμοί
φοβέρισον
φοβεροειδεῖς
φοβεροειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: terrible to behold, terrible of form, fearful aspect, dreadful form, horrible appearance
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφοβεροειδήςφοβεροειδές
GENφοβεροειδοῦς
DATφοβεροειδεῖ
ACCφοβεροειδῆφοβεροειδές
Plural
 MascFemNeut
NOMφοβεροειδεῖςφοβεροειδῆ
GENφοβεροειδῶν
DATφοβεροειδέσι(ν)
ACCφοβεροειδεῖςφοβεροειδῆ
φοβεροῖς
φοβερόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: φοβερός
φοβερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fearsome, dreadful, fearful, terrible, frightful, i.e., (objectively) formidable
  • awe-inspiring, formidable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφοβερόςφοβεράφοβερόν
GENφοβεροῦφοβερᾶςφοβεροῦ
DATφοβερῷφοβερᾷφοβερῷ
ACCφοβερόνφοβεράνφοβερόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφοβεροίφοβεραίφοβερά
GENφοβερῶν
DATφοβεροῖςφοβεραῖςφοβεροῖς
ACCφοβερούςφοβεράςφοβερά
φοβεροῦ
φοβερῷ
φοβερῶν
φοβερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fearfully, frightening, awesomely
φοβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be afraid, fear, become frightened
  • to fear (something, someone)
  • to respect, have reverence (for God)
  • to respect (a man, authority)
 • Cognates: ἐκφοβέω
 • Forms:
 • Present
 • φοβείσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • φοβεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • φοβεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • φοβείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • φοβεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • φοβῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • φοβῆσθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • φοβήται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • φοβοῦ
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • φοβοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • φοβούμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • φοβουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • φοβούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • φοβουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • φοβούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • φοβούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • φοβουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • φοβουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • φοβουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • φοβουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • φοβούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • φοβοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • φοβῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐφόβει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐφοβεῖσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐφοβεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφόβου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐφοβούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐφοβοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • φοβηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • φοβηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • φοβηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • φοβηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • φοβηθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • φοβηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • φοβήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἐφοβήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφοβήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐφοβήθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐφοβήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐφοβήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐφοβήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • φοβηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • φοβηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • φοβηθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • φοβηθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • φοβηθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • φοβηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • φοβηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • φοβηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • φοβηθῆτε
  • Verb: Aor Pass Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • φοβήθητε
  • Verb: Aor Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • φοβήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • φοβηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • φοβηθήτωσαν Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • φοβηθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • φοβηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st. Plur
 • φοβηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • φοβῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • φοβηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • πεφόβησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
φοβῇ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • Root: φοβέω
φοβηθεῖσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθῆναι
φοβηθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Subj 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθῆτε
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: 1Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβήθητε, φοβήθητε
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: 1Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθῶ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Subj 1st. Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβῆσαι
φοβήσει
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβῆσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβήται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φόβητρα
φόβητρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fearful sight, terror, terrible sight, a frightening thing, i.e., terrific portent
  • someone or something that causes dread
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφόβητρονφόβητρα
GENφοβήτρουφοβήτρων
DATφοβήτρῳφοβήτροις
ACCφόβητρονφόβητρα
φόβοι
φόβοις
φόβον
φόβος
Masculine
 SingularPlural
NOMφόβοςφόβοι
GENφόβουφόβων
DATφόβῳφόβοις
ACCφόβονφόβους
VOCφόβεφόβοι
φοβοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φόβου
φοβοῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
φοβούμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • Root: φοβέω
φοβούμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • Root: φοβέω
φοβουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: φοβέω
φοβούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φόβους
φόβῳ
φοβῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοιβάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to seek oracular ecstasy
  • to cleanse, purify
 • Forms:
  • φοιβήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
φοιβήσετε
φοίνικα
φοίνικας
φοίνικες
φοίνικι
φοίνικος
φοινικοῦν
φοινικοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: purple, red
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφοινικοῦςφοινικῆφοινικοῦν
GENφοινικοῦφοινικῆςφοινικοῦ
DATφοινικῷφοινικῇφοινικῷ
ACCφοινικοῦνφοινικῆνφοινικοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMφοινικοῖφοινικαῖφοινικᾶ
GENφοινικῶν
DATφοινικοῖςφοινικαῖςφοινικοῖς
ACCφοινικοῦςφοινικᾶςφοινικᾶ
φοινικών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: palm-tree grove; grove of palm trees
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφοινικώνφοινικῶνες
GENφοινικῶνοςφοινικώνων
DATφοινικῶνιφοινικῶσι
ACCφοινικῶναφοινικῶνας
VOCφοινικώνφοινικῶνες
φοινίκων
φοῖνιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a palm-tree, palm branches, date palm
  • the phoenix
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφοῖνιξφοίνικες
GENφοίνικοςφοινίκων
DATφοίνικιφοίνιξι
ACCφοίνικαφοίνικας
VOCφοῖνιξφοίνικες
φοιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to turn repeatedly to someone as a friend (e.g., I always go to him as a reliable friend)
  • to go back and forth
 • Cognates: ὀροφοιτάω
 • Forms:
  • φοιτῶντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • φοιτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
φοιτήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: φοιτάω
φοιτητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pupil, disciple
φοιτῶντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φοιτάω
φονάς
φονέα
φονεῖς
 • Parse:
  • Noun: Nom Plur Masc
  • Noun: Acc Plur Masc
 • Root: φονεύς
φονεύειν
φονεύεις
φονεύετε
φονευθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: φονεύω
φονευθῆναι
φονευθήσονται
φονεύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φονεύω
φονεύουσιν
φονεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: murderer, killer of another human being
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφονεύςφονεῖς
GENφονέωςφονέων
DATφονεῖφονεῦσι(ν)
ACCφονέαφονέας
φονάς
φονεῦσαι
φονεύσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: φονεύω
φονευσάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσασι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: φονεύω
φονεύσεις
φονεύσῃ
φονεύσῃς
φονεῦσι
φονεῦσιν
φονεύσωμεν
φονευταί
φονευτῇ
φονευτήν
φονευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: murderer, killer of another human being
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφονευτήςφονευταί
GENφονευτοῦφονευτῶν
DATφονευτῇφονευταῖς
ACCφονευτήνφονευτάς
φονευτοῦ
φονεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kill, murder, slay
 • Forms:
 • Present
 • φονεύειν Verb: Pres Act Infin
 • φονεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φονεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • φονεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • φονεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φονεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • φονευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • φονεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἐφόνευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφόνευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφονεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐφόνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφόνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φονευθείσης Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • φονευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • φονεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • φονεύσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • φονεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • φονεύσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • φονεύσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • φονευσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • φονεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • φονεύσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • φονεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φονεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • φονεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • πεφονευμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • πεφόνευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεφονευμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • πεφονευμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • πεφόνευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
φονεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φονεύω
φονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blood shed by slaying, murder
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφονήφοναί
GENφονῆςφονῶν
DATφονῇφοναῖς
ACCφονήνφονάς
VOCφονήφοναί
φόνοι
φόνοις
φονοκτονεῖ
φονοκτονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kill by murder, pollute with murder, defile with murder
 • Forms:
  • ἐφονοκτονήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • φονοκτονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φονοκτονήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
φονοκτονήσητε
φονοκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deed of murder, murder, massacre, homicide
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφονοκτονίαφονοκτονίαι
GENφονοκτονίαςφονοκτονιῶν
DATφονοκτονίᾳφονοκτονίαις
ACCφονοκτονίανφονοκτονίας
φονοκτονίαν
φόνον
φόνος
Masculine
 SingularPlural
NOMφόνοςφόνοι
GENφόνουφόνων
DATφόνῳφόνοις
ACCφόνονφόνους
VOCφόνεφόνοι
φόνου
φόνους
φόνῳ
φονώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: murderous, like blood, bloodthirsty
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφονώδηςφονῶδες
GENφονώδους
DATφονώδει
ACCφονώδηφονῶδες
Plural
 MascFemNeut
NOMφονώδειςφονώδη
GENφονωδῶν
DATφονώδεσι(ν)
ACCφονώδειςφονώδη
φόνων
φορά
Feminine
 SingularPlural
NOMφοράφοραί
GENφορῆςφορῶν
DATφορῇφοραῖς
ACCφοράνφορᾶς
VOCφοράφοραί
φοραῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φορά
φορβαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: halter
 • Forms:
  • φορβαίαν Noun: Acc Sing Fem
φορβαίαν
φορβεά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a halter
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφορβεάφορβεαί
GENφορβεᾶςφορβεῶν
DATφορβεᾷφορβεαῖς
ACCφορβεάνφορβεάς
φορβεάν
φορεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φορέω
φορεῖν
φορεῖα
φορεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a litter, palanquin, sedan chair, horselitter, carriage
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφορεῖονφορεῖα
GENφορείουφορείων
DATφορείῳφορείοις
ACCφορεῖονφορεῖα
φορεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: φορέω
φορείῳ
φορῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: φορέω
φορέσαι
φορέσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φορέω
φορέσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: φορέω
φορέσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: φορέω
φορέσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φορέω
φορεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • carrying pole, something that facilitates carrying
  • person or animal that carries
 • Cognates: ἀναφορεύς
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφορεύςφορεῖς
GENφορέωςφορέων
DATφορεῖ
φορῇ
φορεῦσι(ν)
ACCφορέαφορέας
φορέω
 • Present
 • φορούντων
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • φοροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • φορῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • φορῇ
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • φορεῖν Verb: Pres Act Infin
 • φορεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φορεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φοροῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • φοροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • φοροῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • φορῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • φορῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • φορέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φορέσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Aorist
 • φορέσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐφόρεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφορέσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐφόρεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φορέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • φορέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • πεφορηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
φορῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φορά
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: φορέω
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: φορεύς
φόρημα
Neuter
 SingularPlural
NOMφόρημαφορήματα
GENφορήματοςφορημάτων
DATφορήματιφορήμασι(ν)
ACCφόρημαφορήματα
φορθομμιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Concord: Dan 1:3
 • Meaning: nobles, princes, high-born men
φόροι
φορολογεῖσθαι
φορολογέω
φορολόγητοι
φορολόγητος
Singular
 MascFemNeut
NOMφορολόγητοςφορολόγητον
GENφορολογήτου
DATφορολογήτῳ
ACCφορολόγητον
Plural
 MascFemNeut
NOMφορολόγητοιφορολόγητα
GENφορολογήτων
DATφορολογήτοις
ACCφορολογήτουςφορολόγητα
φορολογία
Feminine
 SingularPlural
NOMφορολογίαφορολογίαι
GENφορολογίαςφορολογιῶν
DATφορολογίᾳφορολογίαις
ACCφορολογίανφορολογίας
φορολογίαν
φορολογίας
φορολόγος
Masculine
 SingularPlural
NOMφορολόγοςφορολόγοι
GENφορολόγουφορολόγων
DATφορολόγῳφορολόγοις
ACCφορολόγονφορολόγους
VOCφορολόγεφορολόγοι
φορολόγου
φορολογοῦντες
φορολόγῳ
φόρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: forum
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφόρονφόρα
GENφόρουφόρων
DATφόρῳφόροις
ACCφόρονφόρα
φόρον
φόρος
Masculine
 SingularPlural
NOMφόροςφόροι
GENφόρουφόρων
DATφόρῳφόροις
ACCφόρονφόρους
VOCφόρεφόροι
φόρου
φοροῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φορέω
φοροῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φορέω
φοροῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φορέω
φοροῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: φορέω
φορούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: φορέω
φόρους
φορτία
φορτίζετε
φορτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to load with a burden, burden
 • Cognates: ἀποφορτίζομαι, φορτίζω, συμφορτίζω
 • Forms:
  • ἐφόρτιζες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • πεφορτισμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • φορτίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
φορτίοις
φορτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • burden, load, freight
  • an invoice (as part of freight)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφορτίονφορτία
GENφορτίουφορτίων
DATφορτίῳφορτίοις
ACCφορτίονφορτία
φορτίου
φόρτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lading, the cargo of a ship
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφόρτοςφόρτοι
GENφόρτουφόρτων
DATφόρτῳφόρτοις
ACCφόρτονφόρτους
VOCφόρτεφόρτοι
φόρτου
φορῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: φορέω
φόρων
φορῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φορέω