φραγέλλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: whip, lash, scourge
φραγελλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scourge, flog, whip
 • Forms:
φραγμός
φράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to point out, explain, interpret, show
 • Forms:
φράσσω
φρέαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: well, pit, a hole in the ground (dug for obtaining or holding water or other purposes), i.e., a cistern or well, figuratively, an abyss (as a prison)
 • Forms:
φρεναπατάω
φρεναπάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deceiver, seducer, misleader
 • Forms:
φρήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: understanding, thinking, the midriff (as a partition of the body), i.e., (figuratively and by implication, of sympathy) the feelings (or sensitive nature; by extension (also in the plural) the mind or cognitive faculties)
 • Forms:
top
φρικασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shuddering, shivering
φρίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shuddering, shivering (from fear)
 • Forms:
φρικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be shuddered at, awful, horrible
 • Forms:
φρικτῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: horribly
φρικώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: something causing shuddering, horrible
 • Forms:
φρίσσω
φρονέω
φρόνημα
φρόνησις
φρόνιμος
top
φρονίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wisely, prudently, shrewdly
φροντίζω
φροντίς
φροντιστέον
 • Parse: Adj: Acc Sing Neut
 • Meaning: one must take heed, careful
φροντιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: protector, guardian
φρουρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • guard, sentinel
  • garrison, prison
 • Forms:
φρουρέω
φρούριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a watch-tower, a watch-post, garrisoned fort, citadel
φρύαγμα
φρυάσσω
φρύγανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bush, shrub
  • Plur.: thin dry wood, brushwood, sticks
 • Forms:
top
φρύγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: firewood
φρενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make wise, instruct, inform, teach
 • Forms:
φρυάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exult, brag, boast
 • Forms:
φρύγω