φραγέλλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: whip, lash, scourge
φραγελλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scourge, flog, whip
 • Forms:
  • φραγελλώσας | Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
φραγελλώσας
φραγῇ
φραγήσεται
φραγμοί
φραγμόν
φραγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a barrier, a hedge, partition, fence
 • Forms:
  • φραγμοί | Noun: Nom Plur Masc
  • φραγμόν | Noun: Acc Sing Masc
  • φραγμοῦ | Noun: Gen Sing Masc
  • φραγμούς | Noun: Acc Plur Masc
  • φραγμῷ | Noun: Dat Sing Masc
  • φραγμῶν | Noun: Gen Plur Masc
φραγμοῦ
φραγμούς
φραγμῷ
φραγμῶν
φράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to point out, explain, interpret, show
 • Forms:
  • φράσατε | Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • φράσῃ | Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • φράσον | Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φράσομεν | Verb: Fut Act Ind 1st Plur
top
φράζων
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: rural population, rustics
φράσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φράζω
φράσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φράζω
φράσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: φράζω
φράσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φράζω
φράσσει
φράσσοι
φράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shut, close, stop
   • to silence
   • to stop, block, bar
   • to shut up with
   • to hedge up, build a hedge along (something)
  • Passive:
   • to be set about with
   • to be shut (up)
 • Construct: ἀναφράσσω, ἀποφράσσω, ἐμφράσσω, ἐπιφράσσω, καταφράσσω, περιφράσσω, συμφράσσω, φράσσω
 • Forms:
  • ἔφραξα | Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔφραξαν | Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • πεφραγμένη | Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • πεφραγμένον | Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • φραγῇ | Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
  • φραγήσεται | Verb: 2nd Fut pass Ind 3rd Sing
  • φράσσει | Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φράσσοι | Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
φρέαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: well, pit, a hole in the ground (dug for obtaining or holding water or other purposes), i.e., a cistern or well, figuratively, an abyss (as a prison)
 • Forms:
  • φρέατα | Noun: Nom Plur Neut
  • φρέατι | Noun: Dat Sing Neut
  • φρέατος | Noun: Gen Sing Neut
  • φρεάτων | Noun: Gen Plur Neut
φρέατα
φρέατι
top
φρέατος
φρεάτων
φρένα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φρήν
φρεναπατᾷ
φρεναπάται
φρεναπατάω
φρεναπάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deceiver, seducer, misleader
 • Forms:
  • φρεναπάται | Noun: Nom Plur Masc
φρένες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φρήν
φρενί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φρήν
φρενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make wise
   • to instruct
   • to inform
   • to teach
  • Passive:
   • to be puffed up
   • to be elated
 • Forms:
  • πεφρενωμένος | Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
φρενῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φρήν
φρεσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φρήν
top
φρήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: understanding, thinking, the midriff (as a partition of the body), i.e., (figuratively and by implication, of sympathy) the feelings (or sensitive nature; by extension (also in the plural) the mind or cognitive faculties)
 • Forms:
  • φρένα | Noun: Acc Sing Fem
  • φρένες | Noun: Nom Plur Fem
  • φρενί | Noun: Dat Sing Fem
  • φρενῶν | Noun: Gen Plur Fem
  • φρεσίν | Noun: Dat Plur Fem
φρικασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shuddering, shivering, trembling (in fear)
φρίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shuddering, shivering (from fear), shaking (from anger)
 • Forms:
  • φρίκην | Noun: Acc Sing Fem
φρίκην
φρικτά
φρικτοί
φρικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: shuddered at, awful, horrible, shocking
 • Forms:
  • φρικτά | Adj: Nom Plur Neut
  • φρικτοί | Adj: Nom Plur Masc
φρικτῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: horribly, awfully
φρικώδη
φρικώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: horror causing shuddering, horrible
 • Forms:
  • φρικώδη | Adj: Acc Sing Fem
φριξάτω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φρίσσω
φρίσσουσιν
φρίσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρίττω
 • Meaning:
  • to quiver, tremble, shudder
  • to be rough, be uneven
 • Forms:
  • φριξάτω | Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • φριξάτω | Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
top
φρίττει
φρίττομεν
φρίττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρίσσω
 • Meaning: to quiver, tremble, shudder (from fear), bristle
 • Forms:
  • ἔφριξαν | Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔφριξεν | Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔφριττον | Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • φρίσσουσιν | Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φρίττει | Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φρίττομεν | Verb: Pres Act Ind 1st Plur
φρόνει
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φρονέω
φρονεῖν
φρονεῖς
φρονείσθω
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φρονέω
φρονεῖτε
  • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: φρονέω
φρονέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to be wise, have understanding
  • to think, form an opinion, hold an opinion, judge
  • to to set one's mind on, be intent on
  • to have thoughts, have intention
 • Construct: ἀφρονέω, φιλοφρονέω, καταφρονέω, μεγαλοφρονέω, παραφρονέω, περιφρονέω, συμφρονέω, σωφρονέω, ταπεινοφρονέω, ταπεινοφρονέω, ὑπερφρονέω, ὑψηλοφρονέω
 • Forms:
  • φρονήσας |
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐφρονεῖτε | Verb: Imp act Ind 2nd Plur
  • ἐφρόνησαν | Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφρόνουν | Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • φρόνει |
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • φρονεῖν | Verb: Pres Act Infin
  • φρονεῖς | Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φρονείσθω | Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • φρονεῖτε |
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • φρονῇ |
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • φρονῆσαι | Verb: Aor Act Infin
  • φρονήσαιμεν | Verb: Aor Act Opt 1st Plur
  • φρονήσατε | Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • φρονήσετε | Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • φρονῆτε | Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • φρονοῦντες | Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φρονοῦσι | Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • φρονοῦσιν | Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φρονῶμεν | Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • φρονῶν | Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φρονῶ |
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
   • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
φρονῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: φρονέω
top
φρόνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thinking, mind, way of thinking, mindset, aim, aspiration
 • Forms:
  • φρονήμασιν | Noun: Dat Plur Neut
  • φρονήματι | Noun: Dat Sing Neut
φρονήμασιν
φρονήματι
φρονῆσαι
φρονήσαιμεν
φρονήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φρονέω
φρονήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φρονέω
φρονήσει
φρονήσετε
φρονήσεως
φρόνησιν
φρόνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • understanding, insight, intelligence, wisdom
  • way of thinking, frame of mind
 • Forms:
  • φρονήσει | Noun: Dat Sing Fem
  • φρονήσεως | Noun: Gen Sing Fem
  • φρόνησιν | Noun: Acc Sing Fem
φρονῆτε
φρονίμη
top
φρονίμην
φρόνιμοι
φρονίμοις
φρόνιμον
φρόνιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sensible, thoughtful, prudent, wise
  • clever
  • understanding
  • enlightened
 • Forms:
  • φρονίμη | Adj: Nom Sing Fem
  • φρονίμην | Adj: Acc Sing Fem
  • φρόνιμοι | Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • φρονίμοις | Adj: Dat Plur Masc/Fem
  • φρόνιμον | Adj: Acc Sing Masc
  • φρονίμου | Adj: Gen Sing Masc
  • φρονίμους | Adj: Acc Plur Masc
  • φρονίμῳ | Adj: Dat Sing Masc
  • φρονίμων | Adj: Gen Plur Masc
  • φρονιμώτατος | Adj: Nom Sing Masc comp
  • φρονιμώτεροι | Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • φρονιμώτερος | Adj: Nom Sing Masc comp
φρονίμου
φρονίμους
φρονίμῳ
φρονίμων
φρονίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wisely, prudently, shrewdly
φρονιμώτατος
φρονιμώτεροι
φρονιμώτερος
top
φρονοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φρονέω
φρονοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: φρονέω
φρονοῦσιν
φροντίδας
φροντίδι
φροντίδος
φροντίδων
φροντιεῖ
φρόντιζε
φροντίζει
φροντίζῃ
φροντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to consider, ponder
  • to take thought for, give heed to, take care of
  • to think of, be intent of, be careful about, concerned about
  • to aim at, provide
  • to worry
  • to exercise thought, i.e., be anxious
 • Forms:
  • ἐφρόντιζεν | Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐφρόντισα | Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφροντίσαμεν | Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • φροντιεῖ | Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φροντίσαι | Verb: Aor Act Infin
  • φροντίσας | Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φρόντισον | Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φρόντιζε | Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • φροντίζει | Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φροντίζῃ | Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • φροντίζων | Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φροντίζωσιν | Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
φροντίζων
top
φροντίζωσιν
φροντίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • care
  • care for, anxiety of
  • thought, reflection
 • Forms:
  • φροντίδας | Noun: Acc Plur Fem
  • φροντίδι | Noun: Dat Sing Fem
  • φροντίδος | Noun: Gen Sing Fem
  • φροντίδων | Noun: Gen Plur Fem
  • φροντίσιν | Noun: Dat Plur Fem
φροντίσαι
φροντίσας
φροντίσιν
φρόντισον
φροντιστέον
φροντιστέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one must take heed, careful
 • Forms:
  • φροντιστέον | Adj: Acc Sing Neut
φροντιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: protector, guardian
φρονῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: φρονέω
φρονῶμεν
φρονῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φρονέω
φρουρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • guard, sentinel
  • garrison, prison
 • Forms:
  • φρουράν | Noun: Acc Sing Fem
  • φρουράς | Noun: Acc Plur Fem
top
φρουράν
φρουράς
φρουρεῖται
φρουρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρουρόω
 • Meaning:
  • Active:
   • to set garrison in
   • to keep (a city)
   • to guard, protect, keep watch
  • Passive:
   • to keep in custody, hold in custody, confine
   • to be guarded
   • to be warded
 • Forms:
  • φρουρεῖται | Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφρούρει | Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐφρουρεῖτο | Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐφρουρούμεθα | Verb: Imp pass Ind 1st. Plur
  • ἐφρούρωσε | Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φρουρήσει | Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φρουρουμένους | Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • φρουροῦσι | Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
φρουρήσει
φρούριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a watch-tower, a watch-post
  • garrisoned fort, fortress
  • citadel, stronghold
φρουρουμένους
φρουροῦσι
φρουρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρουρέω
 • Meaning: to set garrison in, guard
φρύαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a violent snorting, neighing, insolence, pride
 • Forms:
  • φρυάγματι | Noun: Dat Sing Neut
  • φρυάγματος | Noun: Gen Sing Neut
φρυάγματι
top
φρυάγματος
φρυάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exult, brag, boast
 • Forms:
  • πεφρυαγμένου | Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
φρυάσσομαι
φρυάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρυάττω
 • Meaning:
  • Active:
   • to rage
   • to snort (as a spirited horse)
  • Passive:
   • to be arrogant, haughty, insolent
   • to be wanton
   • to be uplifted with
   • to be puffed up with
 • Forms:
  • ἐφρύαξαν | Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • φρυάσσομαι | Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • φρυαττόμενος | Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
φρυαττόμενος
φρυάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρυάσσω
φρύγανα
φρύγανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bush, shrub, dry stick
  • Plur.: thin dry wood, brushwood, sticks
 • Forms:
  • φρυγάνων | Noun: Gen Plur Neut
  • φρύγανα | Noun: Acc Plur Neut
φρυγάνων
φρύγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: firewood
φρύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to roast
   • to parch
   • to dry
  • Passive:
   • to be parched
 • Construct: συμφρύγω
 • Forms:
  • πεφρυγμένα | Verb: Perf pass Part Acc Plur Neut