φραγέλλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: whip, lash, scourge
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφραγέλλιονφραγέλλια
GENφραγελλίουφραγελλίων
DATφραγελλίῳφραγελλίοις
ACCφραγέλλιονφραγέλλια
φραγελλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scourge, flog, whip
 • Forms:
  • φραγελλώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
φραγελλώσας
φραγῇ
φραγήσεται
φραγμοί
φραγμόν
φραγμός
Masculine
 SingularPlural
NOMφραγμόςφραγμοί
GENφραγμοῦφραγμῶν
DATφραγμῷφραγμοῖς
ACCφραγμόνφραγμούς
VOCφραγμέφραγμοί
φραγμοῦ
φραγμούς
φραγμῷ
φραγμῶν
φράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to communicat orally
  • to point out, explain, interpret, show
 • Forms:
  • φράσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • φράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • φράσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φράσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
φράζων
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: rural population, rustics, villager
 • Concord: Judg 5:7
φράξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: barricade to block passage
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφράξιςφράξεις
GENφράξεωςφραξέων
DATφράξειφράξεσι(ν)
ACCφράξι(ν)φράξεις
φράσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φράζω
φράσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φράζω
φράσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem; Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • speech, way of speaking, enunciation
  • an expression, idiom, phrase
 • Cognates: μετάφρασις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφράσιςφράσεις
GENφράσεωςφράσεων
DATφράσειφράσεσι(ν)
ACCφράσι(ν)φράσεις
φράσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: φράζω
φράσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φράζω
φράσσει
φράσσοι
φράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shut, close, stop
   • to silence
   • to stop, block, bar, deny access
   • to shut up with
   • to hedge up, build a hedge along (something)
  • Passive:
   • to be set about with
   • to be shut (up)
 • Cognates: ἀναφράσσω, ἀποφράσσω, ἐμφράσσω, ἐπιφράσσω, καταφράσσω, περιφράσσω, συμφράσσω, φράσσω
 • Forms:
  • ἔφραξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔφραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • πεφραγμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • πεφραγμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • φραγῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
  • φραγήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
  • φράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φράσσοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
φρέαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: well, pit, a hole in the ground (dug for obtaining or holding water or other purposes), i.e., a cistern or well, figuratively, an abyss (as a prison)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφρέαρφρέατα
GENφρέατοςφρεάτων
DATφρέατιφρέασι
ACCφρέαρφρέατα
φρέατα
φρέατι
φρέατος
φρεάτων
φρένα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φρήν
φρεναπατᾷ
φρεναπάται
φρεναπατάω
φρεναπάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deceiver, seducer, misleader
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφρεναπάτηςφρεναπάται
GENφρεναπάτουφρεναπατῶν
DATφρεναπάτῃφρεναπάταις
ACCφρεναπάτηνφρεναπάτας
φρένες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φρήν
φρενί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φρήν
φρενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make wise
   • to instruct
   • to inform
   • to teach
  • Passive:
   • to be puffed up
   • to be elated, make elated
 • Forms:
  • πεφρενωμένος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
φρενῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φρήν
φρεσί
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φρήν
φρεσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φρήν
φρήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the midriff (as a partition of the body), i.e., (figuratively and by implication, of sympathy) the feelings (or sensitive nature; by extension (also in the plural) the mind or cognitive faculties)
  • understanding, thinking, mental faculty
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφρήνφρένες
GENφρενόςφρενῶν
DATφρενίφρεσί(ν)
ACCφρέναφρένας
VOCφρήνφρένες
φρικασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: act of shuddering (from fear), shivering, trembling (in fear)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφρικασμόςφρικασμοί
GENφρικασμοῦφρικασμῶν
DATφρικασμῷφρικασμοῖς
ACCφρικασμόνφρικασμούς
VOCφρικασμέφρικασμοί
φρίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shuddering, shivering (from fear), shaking (from anger)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφρίκηφρῖκαι
GENφρίκηςφρικῶν
DATφρίκῃφρίκαις
ACCφρίκηνφρίκας
VOCφρίκηφρῖκαι
φρίκην
φρικτά
φρικτοί
φρικτός
Singular
 MascFemNeut
NOMφρικτόςφρικτάφρικτόν
GENφρικτοῦφρικτᾶςφρικτοῦ
DATφρικτῷφρικτᾷφρικτῷ
ACCφρικτόνφρικτάνφρικτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMφρικτοίφρικταίφρικτά
GENφρικτῶν
DATφρικτοῖςφρικταῖςφρικτοῖς
ACCφρικτούςφρικτάςφρικτά
φρικτῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: horribly, awfully, terribly
φρικώδη
φρικώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: horror causing shuddering, horrible
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφρικώδηςφρικῶδες
GENφρικώδους
DATφρικώδει
ACCφρικώδηφρικῶδες
Plural
 MascFemNeut
NOMφρικώδειςφρικώδη
GENφρικωδῶν
DATφρικώδεσι(ν)
ACCφρικώδειςφρικώδη
φριξάτω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φρίσσω
φρίσσουσι
φρίσσουσιν
φρίσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρίττω
 • Meaning:
  • to quiver, tremble, shudder
  • to be rough, be uneven
 • Forms:
  • φριξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • πεφρικὼς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
φρίττει
φρίττομεν
φρίττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρίσσω
 • Meaning: to quiver, tremble, shudder (from fear), bristle
 • Forms:
  • ἔφριξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔφριξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔφριττον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • φρίσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φρίσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φρίττει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φρίττομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
φρονεῖ
φρόνει
  • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φρονέω
φρονεῖν
φρονεῖς
φρονείσθω
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φρονέω
φρονεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: φρονέω
φρονέω
 • Present
 • φρόνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • φρονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φρονεῖν Verb: Pres Act Infin
 • φρονεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φρονείσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
 • φρονεῖτε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • φρονῇ
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • φρονῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • φρονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • φρονοῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • φρονοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φρονῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • φρονῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • φρονῶ
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Imperfect
 • ἐφρονεῖτε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
 • ἐφρόνουν Verb: Imp act Ind 1st Sing
 • Future
 • φρονήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • φρονήσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐφρόνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • φρονῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • φρονήσαιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
 • φρονήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • φρονήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Perfect
φρονῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: φρονέω
φρόνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thinking, mind, way of thinking, mindset, aim, aspiration
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφρόνημαφρονήματα
GENφρονήματοςφρονημάτων
DATφρονήματιφρονήμασι(ν)
ACCφρόνημαφρονήματα
φρονήμασιν
φρονήματι
φρονήματος
φρονῆσαι
φρονήσαιμεν
φρονήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φρονέω
φρονήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φρονέω
φρονήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φρονέω
φρονήσει
φρονήσετε
φρονήσεως
φρόνησιν
φρόνησις
Feminine
 SingularPlural
NOMφρόνησιςφρονήσεις
GENφρονήσεωςφρονήσεων
DATφρονήσειφρονήσεσι(ν)
ACCφρόνησινφρονήσεις
φρονῆτε
φρονίμη
φρονίμην
φρόνιμοι
φρονίμοις
φρόνιμον
φρόνιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sensible, thoughtful, prudent, wise
  • clever
  • shrewd judgment
  • understanding
  • enlightened
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφρόνιμοςφρονίμηφρόνιμον
GENφρονίμουφρονίμηςφρονίμου
DATφρονίμῳφρονίμῃφρονίμῳ
ACCφρόνιμονφρονίμηνφρόνιμον
VOCφρόνιμεφρονίμηφρόνιμε
Plural
 MascFemNeut
NOMφρόνιμοιφρόνιμαιφρόνιμα
GENφρονίμωνφρονίμωνφρονίμων
DATφρονίμοιςφρονίμαιςφρονίμοις
ACCφρονίμουςφρονίμαςφρόνιμα
VOCφρόνιμοιφρόνιμαιφρόνιμα
 • Comparatives & Superlatives
 • φρονιμώτατος Adj: Nom Sing Masc comp
 • φρονιμώτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
 • φρονιμώτερος Adj: Nom Sing Masc comp
φρονίμου
φρονίμους
φρονίμῳ
φρονίμων
φρονίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wisely, prudently, shrewdly
φρονιμώτατος
φρονιμώτεροι
φρονιμώτερος
φρονοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φρονέω
φρονοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: φρονέω
φρονοῦσιν
φροντίδας
φροντίδι
φροντίδος
φροντίδων
φροντιεῖ
φρόντιζε
φροντίζει
φροντίζῃ
φροντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to consider, ponder
  • to take thought for, give heed to, take care of
  • to have regard for
  • to think of, be intent of, be careful about, concerned about
  • to aim at, provide
  • to worry
  • to exercise thought, i.e., be anxious
 • Forms:
  • ἐφρόντιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐφρόντισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφροντίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • φροντιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φροντίσαι Verb: Aor Act Infin
  • φροντίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φρόντισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φρόντιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • φροντίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φροντίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • φροντίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φροντίζωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • φροντίζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
φροντίζων
φροντίζωσι
φροντίζωσιν
φροντίς
Feminine
 SingularPlural
NOMφροντίςφροντίδες
GENφροντίδοςφροντίδων
DATφροντίδιφροντίσι(ν)
ACCφροντίδαφροντίδας
VOCφροντίφροντίδες
φροντίσαι
φροντίσας
φροντίσιν
φρόντισον
φροντιστέον
φροντιστέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one must take heed, careful
 • Forms:
  • φροντιστέον Adj: Acc Sing Neut
φροντιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: protector, guardian
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφροντιστήςφροντισταί
GENφροντιστοῦφροντιστῶν
DATφροντιστῇφροντισταῖς
ACCφροντιστήνφροντιστάς
φρονῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: φρονέω
φρονῶμεν
φρονῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φρονέω
φρουρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • guard, sentinel
  • garrison, prison
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφρουράφρουραί
GENφρουράςφρουρῶν
DATφρουρᾷφρουραῖς
ACCφρουράνφρουράς
φρουρᾷ
φρουράν
φρουράς
φρουρεῖται
φρουρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρουρόω
 • Meaning:
  • Active:
   • to set garrison in
   • to keep (a city)
   • to guard, protect, keep watch
  • Passive:
   • to keep in custody, hold in custody, confine
   • to be guarded
   • to be warded
 • Forms:
  • φρουρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφρούρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐφρουρεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐφρουρούμεθα Verb: Imp pass Ind 1st. Plur
  • ἐφρούρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φρουρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φρουρουμένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • φρουροῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
φρουρήσει
φρούριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a watch-tower, a watch-post
  • garrisoned fort, fortress
  • citadel, stronghold
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφρούριονφρούρια
GENφρουρίουφρουρίων
DATφρουρίῳφρουρίοις
ACCφρούριονφρούρια
φρουρουμένους
φρουροῦσι
φρουρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρουρέω
 • Meaning: to set garrison in, guard
φρύαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a violent snorting, neighing
  • insolence, pride
  • object of pride
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφρύαγμαφρυάγματα
GENφρυάγματοςφρυαγμάτων
DATφρυάγματιφρυάγμασι(ν)
ACCφρύαγμαφρυάγματα
φρυάγματι
φρυάγματος
φρυάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exult, brag, boast
 • Forms:
  • πεφρυαγμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
φρυάσσομαι
φρυάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρυάττω
 • Meaning:
  • Active:
   • to rage
   • to snort (as a spirited horse)
   • to be haughty; act haughtily
  • Passive:
   • to be arrogant, haughty, insolent
   • to be wanton
   • to be uplifted with
   • to be puffed up with
 • Forms:
  • ἐφρύαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • φρυάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • φρυαττόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
φρυαττόμενος
φρυάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: φρυάσσω
φρύγανα
φρύγανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bush, shrub, dry stick
  • undershrub
  • Plural: thin dry wood, brushwood, sticks
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφρύγανονφρύγανα
GENφρυγάνουφρυγάνων
DATφρυγάνῳφρυγάνοις
ACCφρύγανονφρύγανα
φρυγάνων
φρύγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: firewood
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφρύγιονφρύγια
GENφρυγίουφρυγίων
DATφρυγίῳφρυγίοις
ACCφρύγιονφρύγια
φρύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to roast
   • to parch
   • to dry
  • Passive:
   • to be parched
 • Cognates: συμφρύγω
 • Forms:
  • πεφρυγμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut