συνέβαινε, συνέβαινεν
συνέβαινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμβαίνω
συνέβαλε, συνέβαλεν
συνεβάλετο
συνέβαλλε, συνέβαλλεν
συνέβαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμβάλλω
συνέβαλον
συνέβη
συνεβίβασαν
συνεβίβασε, συνεβίβασεν
συνεβλήθη
συνεβούλευε, συνεβούλευεν
συνεβούλευες
συνεβούλευσα
συνεβούλευσαν
συνεβούλευσας
συνεβουλεύσαντο
συνεβουλεύσατο
συνεβούλευσε, συνεβούλευσεν
συνεβράβευσαν