κατάβα
καταβαίνει
καταβαίνειν
καταβαίνετε
καταβαινέτω
καταβαίνῃ
καταβαίνομεν
καταβαῖνον
  • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καταβαίνω
καταβαίνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: καταβαίνω
καταβαίνοντας
καταβαίνοντες
καταβαίνοντος
καταβαινόντων
καταβαίνουσα
καταβαίνουσαν
καταβαινούσης
καταβαίνουσι, καταβαίνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καταβαίνω
καταβαινουσῶν
καταβαίνω
 • Meaning:
  • to descend, come down, go down, climb down
  • to bring down
  • to suffer social or economic deterioration
  • to step back
  • to cause to descend
 • Forms:
Present
 • καταβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • καταβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταβαίνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • καταβαίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • καταβαίνομεν Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
 • καταβαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καταβαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • καταβαινέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • καταβαῖνον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • καταβαίνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • καταβαίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • καταβαίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καταβαίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • καταβαινόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • καταβαίνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • καταβαίνουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • καταβαινουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • καταβαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καταβαίνουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • καταβαινούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
Imperfect
 • κατέβαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατέβαινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • καταβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • καταβήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • καταβήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • καταβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταβήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • καταβησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • καταβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • κατάβα Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταβάτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καταβῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταβῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • κατάβηθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταβῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατάβητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταβήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καταβήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • καταβῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • καταβῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέβημεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • κατέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • κατέβης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • καταβήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταβήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • κατέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Aorist Participle
 • καταβάν Part: 2Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • καταβάντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • καταβάντι Part: 2Aor Act Dat Sing Masc
 • καταβάντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • καταβάς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • καταβᾶσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
Perfect
 • καταβέβηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • καταβέβηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • καταβεβηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • καταβεβηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
καταβαίνων
κατάβαλε
καταβαλεῖ
καταβαλεῖν
καταβαλεῖς
καταβαλεῖτε
καταβάλῃ
καταβάλῃς
καταβάλλει
καταβάλλεσθαι
καταβάλλομεν
καταβαλλόμενοι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: καταβάλλω
καταβαλλόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root:καταβάλλω
καταβαλλόμενος
καταβάλλω
 • Active Meaning:
  • to throw down, cast down, overthrow
  • to present, lay down
  • to cut down, bring low
  • to strike down, slay
  • to reject
  • to bring under notice
  • to beat down
  • to cause to fall defeated
  • to fall
 • Middle Meaning:
  • to found, lay a foundation
 • Forms:
Present
 • καταβαλλόμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • καταβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταβάλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταβάλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • καταβαλλόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καταβαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καταβάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • καταβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταβαλεῖν Verb: Fut Act Infin
 • καταβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καταβαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καταβαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταβαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • καταβληθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • καταβληθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • καταβάλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατάβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταβάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταβάλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • καταβληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • κατέβαλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέβαλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • καταβέβλητο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταβεβλημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • καταβέβλησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • καταβέβληκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • καταβεβλημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
καταβάλλων
καταβαλοῦσι, καταβαλοῦσιν
καταβαλῶ
καταβάλωμεν
καταβάν
καταβάντες
καταβάντι
καταβάντος
καταβαρέω
 • Meaning: to weigh down, overload, burden, charge, heavy, press, impose upon
 • Forms:
  • καταβαρυνόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κατεβάρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • κατεβάρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταβαρυνθῶμεν
καταβαρυνόμενοι
καταβαρύνοντες
καταβαρύνω
 • Active Meaning:
  • to weigh down
  • to oppress by weight
 • Middle Meaning:
  • to weigh down upon
  • to grow heavy upon
 • Passive Meaning:
  • to become burdensome
  • to become heavy
  • to be depressed
  • to be weary
 • Forms:
  • καταβαρύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • καταβαρυνθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • κατεβαρύνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
καταβάς
καταβᾶσα
καταβάσει
καταβάσεως
κατάβασιν
καταβάσιον
καταβάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: descending, fell down upon
 • Forms:
κατάβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • descent, a declivity, a road leading down, a downhill, precipice
  • downward slope, declivity
  • a falling down (of snow, hailstones, rocks)
καταβάτω
καταβέβηκα
καταβέβηκεν
καταβεβηκέναι
καταβεβηκότες
καταβέβληκεν
καταβεβλημένη
καταβεβλημένων
καταβέβλησαι
καταβέβλητο
καταβῇ
κατάβηθι
καταβῆναι
καταβῇς
καταβήσει
καταβήσεσθε
καταβήσεσθαι
καταβήσεται
καταβήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: καταβαίνω
καταβήσομαι
καταβησόμεθα
καταβήσονται
κατάβητε
καταβήτω
καταβήτωσαν
καταβιάζομαι
 • Meaning:
  • to constrain
  • to request forcefully
  • to entreat, press
 • Forms:
  • κατεβιάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατεβιάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
καταβιβάζω
 • Active Meaning:
  • to bring down, thrust down
  • to let down
  • to cause to go down, i.e., precipitate
  • to lead away (to an undesirable destination)
 • Passive Meaning:
  • to descend
 • Forms:
  • καταβιβάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταβιβασθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • καταβιβάσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • καταβιβάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεβίβασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατεβίβασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεβίβαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατεβίβαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
καταβιβασθήσῃ
καταβιβάσθητι
καταβιβάσουσι, καταβιβάσουσιν
καταβιβάσω
καταβιβρώσκω
 • Meaning:
  • to eat up, devour, consume
  • to eat up and destroy
  • to ruin completely
 • Forms:
  • καταβρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταβρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταβρωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • κατεβρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατάβρωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
καταβίου
καταβιόω
 • Meaning:
  • to spend one's life, pass one's life
  • to bring life to an end
 • Forms:
  • καταβίου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
καταβλάπτοντος
καταβλάπτω
 • Meaning: to hurt greatly, inflict damage on
 • Forms:
  • καταβλάψαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • καταβλάπτοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
καταβλάψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root:καταβλάπτω
καταβλέπω
 • Meaning: to look down at (from a higher position)
 • Forms:
  • κατέβλεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταβληθείς
καταβληθεῖσα
καταβληθέντας
καταβοᾶν
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to bawl
 • Root: καταβοάω
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: outcry against
 • Root: καταβοή
καταβοάω
 • Meaning:
  • to cry out, bring charges, complain
  • to appeal (for help in one's distress from someone in authority)
 • Forms:
  • καταβοησάντων
   • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
  • καταβοήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταβοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταβοήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καταβοώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • κατεβόησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταβοησάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:καταβοάω
καταβοήσεται
καταβοήσῃ
καταβόησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a crying out against, outcry
καταβοήσωσι, καταβοήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καταβοάω
καταβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • building, structure
  • act of building, construction
  • foundation, beginning
  • technical term: the sowing of seed, for begetting conception
 • Forms:
καταβολήν
καταβολῆς
καταβοσκῆσαι
καταβοσκήσῃ
καταβόσκω
 • Meaning:
  • to feed flocks upon
  • to put flocks out to pasture
  • to graze
 • Forms:
  • καταβοσκῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταβοσκήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
καταβοώντων
καταβραβευέτω
καταβραβεύω
 • Meaning:
  • to give judgment against someone in order to deprive of one's prize or right
  • to decide against, rob of a prize, condemn
  • to beguile of reward, award the price against, i.e., defraud (of salvation)
 • Forms:
  • καταβραβεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • καταβραβευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
καταβραβεύων
καταβροχθίζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to gulp down
 • Forms:
  • καταβροχθισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • καταβροχθίσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
καταβροχθίσας
καταβροχθισθέντες
καταβρωθῇ
καταβρωθῆναι
καταβρωθήτω
κατάβρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something eaten, food, prey
  • Figurative: a conquered people
καταβρώσει
κατάβρωσι, κατάβρωσιν
κατάβρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • eating up, devouring, swallow up
  • Figurative: conquering
καταβῶ
καταβῶμεν