καταθαρσέω
 • Meaning: to be encouraged
 • Forms:
  • κατεθάρσησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταθαρσύνω
 • Meaning: to embolden
καταθείμην
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 1st Sing
 • Meaning: to run down
 • Root: καταθέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Mid Opt 1st Sing
 • Meaning: to place, put, lay down
 • Root: κατατίθημι
καταθείς
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 1nd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to run down
 • Root: καταθέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to place, put, lay down
 • Root: κατατίθημι
κατάθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: curse, a cursed thing
 • Forms:
καταθεματίζειν
καταθεματίζω
 • Meaning: to curse; to imprecate
 • Forms:
  • καταθεματίζειν Verb: Pres Act Infin
  • καταναθεματίζειν Verb: Pres Act Infin
καταθέματος
κατάθες
καταθέσθαι
κατάθεσις,
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the act of laying something down, planting
καταθεωρέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to observe, contemplate
 • Forms:
  • καταθεωρῆσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
καταθεωρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root:καταθεωρέω
καταθησόμενοι
 • Parse #1:
  • Part: Fut Mid Nom Plur Masc
 • Meaning: to run down
 • Root: καταθέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Fut Mid Nom Plur Masc
 • Meaning: to place, put, lay down
 • Root: κατατίθημι
κατάθηται
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • Meaning: to run down
 • Root: καταθέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Meaning: to place, put, lay down
 • Root: κατατίθημι
καταθλάσαι
καταθλᾶσθαι
καταθλάω
 • Meaning: to crush into small pieces, pulverize, break
 • Forms:
  • καταθλάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατέθλασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • καταθλᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
κατάθου
καταθρηνέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bewail
 • Forms:
  • καταθρηνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
καταθρηνῶν
καταθύειν
καταθύμια
καταθύμιον
καταθύμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • according to one's mind
  • in the mind or thoughts
 • Substantival Meaning:
  • desires
 • Forms:
καταθῦσαι
καταθύω
 • Meaning: to offer, sacrifice
 • Forms:
  • καταθύειν Verb: Pres Act Infin