ἐξαλάομαι
 • Meaning: to migrate
 • Forms:
  • ἐξήλατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐξάλειπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an unguent-box, box of perfume, box of ointment
ἐξαλείφεις
ἐξαλειφθείη
ἐξαλειφθῇ
ἐξαλειφθῆναι
ἐξαλειφθήσεται
ἐξαλειφθήτω
ἐξαλειφθήτωσαν
ἐξαλείφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to blot out, wipe away, obliterate, destroy
  • to wipe out, erase, delete
  • to re-plaster (a wall), plaster over, wash over
 • Forms:
Present
 • ἐξαλείφεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐξαλείφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐξαλειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξαλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξαλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξαλείψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξαλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐξαλείψασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐξαλείψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξαλειφθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ἐξαλειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξαλειφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξαλειφθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐξαλειφθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐξαλεῖψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἐξαλείψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐξαλείψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐξαλείψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξάλειψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξηλείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξήλειψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξήλειψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξήλειψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαλείφων
ἐξαλεῖψαι
ἐξαλείψας
ἐξαλείψασθαι
ἐξαλείψει
ἐξαλείψεις
ἐξαλείψῃ
ἐξαλείψῃς
ἐξάλειψιν
ἐξάλειψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: whitewashing, blotting out, destruction, obliteration
 • Forms:
ἐξάλειψον
ἐξαλείψουσι, ἐξαλείψουσιν
ἐξαλείψω
ἐξαλείψωμεν
ἔξαλλα
ἐξαλλασσούσας
ἐξαλλάσσω
 • Active Meaning:
  • to change utterly
 • Middle Meaning:
  • to be different
  • to be extraordinary, unusual
 • Forms:
  • ἐξαλλασσούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • ἐξηλλαγμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
ἔξαλλοι
ἐξαλλοιόω
 • Meaning:
  • to change, alter
  • to effect changes
 • Forms:
  • ἐξαλλοιῶσαι Verb: Aor Act Infin
ἐξάλλοις
ἐξαλλοιῶσαι
ἐξάλλομαι
 • Meaning:
  • to leap
  • to leap up, leap out from
  • to spring forth
  • to hop off
 • Forms:
  • ἐξαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐξαλοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξήλλοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐξαλλόμενος
ἔξαλλον
ἔξαλλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • special, distinguishing
  • extraordinary, strange, exorbitant
  • substantially different from (the normal and common)
 • Forms:
ἐξαλλοτριόω
 • Active Meaning:
  • to export
 • Passive Meaning:
  • to be estranged from
 • Forms:
  • ἐξαλλοτριωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἐξαλλοτριωθῆναι
ἐξαλλοτρίωσι, ἐξαλλοτρίωσιν
ἐξαλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • domain under a different regime
  • alienation
ἐξάλλων
ἐξαλοῦνται