ἐξαναλίσκω
 • Active Meaning:
  • to consume completely, spend entirely
  • to destroy utterly
  • to exhaust utterly
  • to exterminate
 • Passive Meaning:
  • to perish
 • Forms:
  • ἐξαναλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξαναλώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαναλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαναλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξαναλωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξαναλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξαναλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαναλώσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐξανηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξανήλωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξανήλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξανηλώμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἐξαναλούμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to consume completely
 • Root: ἐξαναλίσκω
ἐξαναλωθήσεται
ἐξαναλωθήσονται
ἐξαναλῶσαι
ἐξαναλώσει
ἐξαναλώσεις
ἐξαναλώσῃ
ἐξαναλώσω
ἐξαναστάντες
ἐξαναστάντων
ἐξαναστάς
ἐξαναστᾶσα
ἐξανάστασιν
ἐξανάστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • The act of emerging
   • getting up
   • resurrection
  • The product of emerging
   • an existing thing
   • substance that came into existence
   • creature
ἐξαναστῇ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Meaning: to raise up
 • Root: ἐξανίστημι
ἐξαναστῆναι
ἐξαναστῇς
ἐξαναστήσεις
ἐξαναστήσεσθαι
ἐξαναστήσεσθε
ἐξαναστήσεται
ἐξαναστησόμεθα
ἐξαναστήσῃ
ἐξανάστησον
ἐξαναστήσονται
ἐξαναστήσουσι, ἐξαναστήσουσιν
ἐξαναστήσωμεν
ἐξαναστῶμεν
ἐξανατέλλοντι
ἐξανατέλλω
 • Meaning:
  • to cause something to spring up
  • to spring up (from the ground), come forth
 • Forms:
  • ἐξανατέλλοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • ἐξανατέλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξανατελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξανέτειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανέτειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξανατέλλων
ἐξανατελῶ
ἐξανέστη
ἐξανέστηκεν
ἐξανέστησαν
ἐξανέστησας
ἐξανέστησε, ἐξανέστησεν
ἐξανέτειλε, ἐξανέτειλεν
ἐξανηλώθη
ἐξανηλώμεθα
ἐξανήλωσα
ἐξανήλωσαν
ἐξανθεῖ
ἐξανθέω
 • Meaning:
  • to sprout
  • to put out flowers, produce flowers, flourish
  • to make flowers bloom, make flowers blossom
  • to burst out from the surface
  • to break out (like a sore)
  • to make appearance with force
 • Forms:
  • ἐξανθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξανθοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἐξανθοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἐξανθούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • ἐξήνθησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήνθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξανθήμι
 • Meaning: to flower, blossom, flourish
 • Forms:
  • ἐξανθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἐξανθήσει
ἐξανθήσῃ
ἐξανθήσουσι, ἐξανθήσουσιν
ἐξανθοῦντα
ἐξανθοῦσα
ἐξανθούσης
ἐξανίσταιτο
ἐξανίστασο
ἐξανίστημι
 • Active Meaning:
  • to raise up
  • to support
  • to awaken
  • to stand up
  • to help rise
  • to bring into existence
  • to perform
 • Middle Meaning:
  • to arise, rise up
  • to rise up against
  • to depart, set off (on a journey)
 • Forms:
  • ἐξανάστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξανάστησον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἐξαναστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαναστήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξανίστασο Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐξαναστάντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐξαναστάντων Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐξαναστάς Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐξαναστῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξαναστήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐξαναστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξαναστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαναστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξαναστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξαναστήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξαναστῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξανέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξανέστησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξανέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανίσταιτο Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
  • ἐξαναστησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
ἐξανοίγω
 • Meaning: to open (fully)
ἐξαντλέω
 • Meaning: to draw out
 • Forms:
  • ἐξαντλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξαντλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐξαντλῆσαι
ἐξαντλήσει