ἐξέραμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: vomit
 • Forms:
ἐξεραυνάω
 • Meaning:
  • to search out, inquire carefully (concerning something)
  • to examine
  • to survey, investigate
 • Forms:
  • ἐξεραυνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
ἐξεραυνήσατε
ἐξεργάζομαι
 • Meaning:
  • to work out, make completely, finish off
  • to accomplish, bring to perfection, prepare
  • to bring about by hard work
 • Forms:
  • ἐξειργάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξειργάσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐξεργασάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
ἐξεργασάμενον
ἐξεργαζόμενος
ἐξεργαστικόν
ἐξεργαστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • able to accomplish
  • inclined to hard work and diligence
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξεργαστικόςἐξεργαστικήἐξεργαστικόν
GENἐξεργαστικοῦἐξεργαστικῆς
ἐξεργαστικής
ἐξεργαστικοῦ
DATἐξεργαστικῷἐξεργαστικῇἐξεργαστικῷ
ACCἐξεργαστικόνἐξεργαστικήνἐξεργαστικόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξεργαστικοίἐξεργαστικαίἐξεργαστικά
GENἐξεργαστικῶνἐξεργαστικῶνἐξεργαστικῶν
DATἐξεργαστικοῖςἐξεργαστικαῖςἐξεργαστικοῖς
ACCἐξεργαστικούςἐξεργαστικάςἐξεργαστικά
ἐξερεύγομαι
 • Meaning:
  • to exude, empty oneself, overflow with
  • to teem, overflow, swell, abound
  • to emit, send out, utter

   ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν
   my heart has emitted a good word (Ps 44/45:2)

  • to spew out, vomit

   ἐξερεύξεται ὁ ποταμὸς βατράχους
   the river will vomit frogs (Ex 8:3)

 • Forms:
  • ἐξερευγόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐξερεύξαιντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξερεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξηρεύξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξερεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἐξερευγόμενα
ἐξερευνάω
 • Meaning:
  • to search out, examine, investigate, search diligently
  • to find out
  • to make enquiries into
  • to explore
 • Forms:
Present
 • ἐξερευνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐξερευνῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • ἐξηρεύνων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξηρεύνων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐξερευνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐξερευνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐξερευνησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐξερευνήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξερευνήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξηραύνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξηρευνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξηρεύνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξηρεύνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξερευνησάτω
ἐξερευνήσει
ἐξερευνήσεις
ἐξερευνήσετε
ἐξερευνήσῃς
ἐξερεύνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquiry, investigation
ἐξερευνήσω
ἐξερευνήσωσι, ἐξερευνήσωσιν
ἐξερευνῶν
ἐξερευνῶντες
ἐξερεύξαιντο
ἐξερεύξεται
ἐξερεύξονται
ἐξερέω
 • Meaning: to speak out, tell out, utter aloud
ἐξερημοῦντα
ἐξερημόω
 • Meaning: to ravage, make quite desolate, leave destitute, abandon, devastate, lay waste
 • Forms:
Present
 • ἐξερημοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐξερημῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐξηρημωμένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
Imperfect
Future
 • ἐξερημωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξερημώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξερημώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξερημώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐξερημῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξερήμωσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐξηρήμωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξηρήμωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐξηρημωμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐξηρήμωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐξερημωθήσονται
ἐξερημῶν
ἐξερημῶσαι
ἐξερήμωσας
ἐξερημώσει
ἐξερημώσουσι, ἐξερημώσουσιν
ἐξερημώσω
ἐξερίζω
 • Meaning: to be factious, contentious
 • Forms:
  • ἐξερίζωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξερίζωσε, ἐξερίζωσεν
ἐξέρπω
 • Meaning:
  • to creep out of, crawl, swarm with
  • to become covered with (crawling things)
 • Forms:
  • ἐξῆρψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξερριζώθη
ἐξερρίζωσε, ἐξερρίζωσεν
ἐξερρίμμενα
ἐξερρίπτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκρίπτω
ἐξερρίφη
ἐξερρίφησαν
ἐξέρριψε, ἐξέρριψεν
ἐξερρύημεν
ἐξερρύησαν
ἐξέρχεσθαι
ἐξέρχεσθε
ἐξέρχεται
ἐξέρχομαι
 • Meaning:
  • to go out of, come out of, go away, march off, march out, go forth
  • to exit, depart
  • to go out free and clear, be exempt, be excused, be exonerated, be cleared, escape
  • to emerge, appear, breaks out

   ἐὰν δὲ ἐξελθὸν πῦρ
   if fire breaks out (Ex 22:6)

  • to come to an end, expire (e.g., time came to an end)
  • to run the full course and come to an end
  • to accomplish, come true, turn out (e.g., prophecy came true)
  • to be announced and implemented (esp. of judgment)
 • Forms:
Present
 • ἐξέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐξέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξερχομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐξερχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐξερχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐξερχομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἐξερχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐξέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξερχώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
Imperfect
 • ἐξήρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξήρχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐξελεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξελεύσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ἐξελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐξελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐξελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐξελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐξελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξελῇ Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐξελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐξῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξῆλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξήλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξήλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξήλθοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
Aorist Subjunctive
 • ἐξελῇ Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐξέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐξέλθῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξέλθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐξέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξέλθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Aorist Imperative
 • ἐξέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐξελθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔξελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἔξελθεν Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξέλθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐξελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
Aorist Participles
 • ἐξελθόν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐξελθόντα Part: 2Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐξελθόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • ἐξελθόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἐξελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐξελθόντι Part: 2Aor Act Dat Sing Masc
 • ἐξελθόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Neut
 • ἐξελθόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • ἐξελθόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
 • ἐξελθοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐξελθοῦσαι Part: 2Aor Act Nom Plur Fem
 • ἐξελθοῦσαν Part: 2Aor Act Acc Sing Fem
 • ἐξελθούσῃ Part: 2Aor Act Dat Sing Fem
 • ἐξελθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • ἐξελήλυθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐξεληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεληλύθατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐξελήλυθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεληλύθει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἐξελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεληλυθός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐξεληλυθότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐξεληλυθότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἐξεληλυθότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • ἐξεληλυθυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • ἐξεληλυθυίας Part: Perf Act Gen Sing Fem
 • ἐξεληλυθώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἐξερχομένης
ἐξερχόμενοι
ἐξερχόμενος
ἐξερχομένου
ἐξερχομένων
ἐξέρχονται
ἐξερχώμεθα