ἑξεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἕξει
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἕξις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἐξεικονίζω
 • Active Meaning:
  • to explain by a simile
 • Passive Meaning:
  • to be fully shaped or formed
 • Forms:
  • ἐξεικονισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐξεικονισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ἐξεικονισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐξεικονίζω
ἐξειλάμεθα
ἐξειλάμην
ἐξείλαντο
ἐξείλατο
ἐξεῖλε, ἐξεῖλεν
ἐξείλετο
ἐξειλέω
 • Meaning: to slip out
ἐξείλκυσαν
ἐξειλκύσθησαν
ἐξειλόμεθα
ἐξειλόμην
ἐξείλοντο
ἐξείλου
ἐξείλω
ἔξειμι
 • Meaning #1: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to be allowed
  • to be possible
 • ——
 • Meaning #2: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to move out, go out, go away, go on a journey
 • Forms:
  • ἐξῄεσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐξιέναι Verb: Pres Act Infin
  • ἐξιόντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • ἐξιόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
ἕξειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Root: ἔχω
ἐξεῖναι
ἐξεῖπε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to tell out, declare
 • Root: ἐξεῖπον
ἐξειπεῖν
ἐξεῖπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to express, proclaim
 • Forms:
  • ἐξείπῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξειπεῖν Verb: Aor Act Infin
ἐξειργάσατο
ἐξειργάσω
ἑξεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἕξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔξεισι, ἔξεισιν
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to go out
 • Root: ἐξίημι
ἐξείχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐξέχω
ἐξείχοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξέχω