ἑξάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: six times
ἑξακισχίλιαι
ἑξακισχίλιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: six thousand
 • Forms:
  • ἑξακισχιλίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ἑξακισχίλιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ἑξακισχιλίους Adj: Acc Plur Masc
ἑξακισχιλίοις
ἑξακισχιλίους
ἑξακισχιλίων
ἐξακολούθει
ἐξακολουθεῖν
ἐξακολουθέω
 • Meaning:
  • to conform to
  • to follow, pursue (a way)
  • to go after (something attractive)
  • to obey, follow (an authority)
 • Forms:
  • ἐξακολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐξακολούθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξακολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξακολουθήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐξακολουθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξακολουθοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐξηκολούθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξηκολούθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξακολουθῆσαι
ἐξακολουθήσαντες
ἐξακολουθήσουσι, ἐξακολουθήσουσιν
ἐξακολουθοῦμεν
ἐξακονάω
 • Meaning: to sharpen, whet
 • Forms:
  • ἐξηκονήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐξακοντίζουσι, ἐξακοντίζουσιν
ἐξακοντίζω
 • Meaning: to aim at, plunge into
 • Forms:
  • ἐξακοντίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἑξακόσια
ἑξακόσιαι
ἑξακοσίας
ἑξακόσιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: six hundred
 • Forms:
  • ἑξακόσια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἑξακόσιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ἑξακοσίας Adj: Acc Plur Fem
  • ἑξακοσίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐξακοσίων Adj: Gen Plur MFN
ἑξακοσιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: six hundredth, 600th
 • Forms:
  • ἑξακοσιοστῷ Adj: Dat Sing Neut
ἑξακοσιοστῷ
ἑξακοσίους
ἐξακοσίων
ἐξακριβάζεται
ἐξακριβάζῃ
ἐξακριβάζομαι
ἐξακριβάζω
 • Active Meaning:
  • to inquire with precision
  • to know accurately
  • to count accurately
 • Middle Meaning:
  • to examine accurately
 • Forms:
  • ἐξακριβάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἐξακριβάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξακριβάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξακριβάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξηκριβάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐξακριβάσασθαι