ἐπῳδάς
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: song
 • Root: ἐπῳδή
ἐπῳδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: song sung to(a spell) as a charm
ἐπώζεσε, ἐπώζεσεν
ἐπωθέω
 • Meaning: to thrust (something upon someone)
ἐπώκειλαν
ἐπῴκησαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Ace Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to settle
 • Root: ἐποικέω
ἐπωκοδόμησε(ν), ἐπῳκοδόμησε, ἐπωκοδόμησε(ν), ἐπῳκοδόμησεν
ἐπώλει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
ἐπώλησε, ἐπώλησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
ἐπώλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πωλέω
ἐπωμίδα
ἐπωμίδας
ἐπωμίδες
ἐπωμίδος
ἐπωμίδων
ἐπωμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the ephod (worn by the high priest)
  • shoulder strap
  • shoulder piece
  • the point of the shoulder
  • the side piece of a door or gate
 • Forms:
ἐπωνόμασαν
ἐπωνόμασε, ἐπωνόμασεν
ἐπωνομάσθη
ἐπωνύμοις
ἐπώνυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • given name, surname, by a name
  • named after (something)
 • Forms:
ἐπώργισται
ἐπωρύομαι
 • Meaning: to shout upon, howl at
 • Forms:
  • ἐπωρύοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ἐπωρύοντο
ἐπωρώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πωρόω
ἐπωρώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πωρόω
ἐπώρωσε, ἐπώρωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωρόω