ἐπλαγίασαν
ἐπλανᾶτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλανάω
ἐπλανήθη
ἐπλανήθημεν
ἐπλανήθην
ἐπλανήθησαν
ἐπλάνησαν
ἐπλάνησας
ἐπλάνησε, ἐπλάνησεν
ἐπλανῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πλανάω
ἔπλασα
ἔπλασαν
ἔπλασας
ἐπλάσατο
ἔπλασε, ἔπλασεν
ἐπλάσθη
ἐπλάτυναν
ἐπλάτυνας
ἐπλάτυνε, ἐπλάτυνεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλατύνω
ἐπλατύνθη
ἐπλατύνθησαν
ἔπλει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to sail
 • Root: πλέω
ἐπλέομεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: πλέω
ἔπλεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to sail
 • Root: πλέω
ἐπλεόνασαν
ἐπλεόνασας
ἐπλεόνασε, ἐπλεόνασεν
ἐπλεονάσθησαν
ἐπλεονέκτησα
ἐπλεονεκτήσαμεν
ἐπλεονέκτησε, ἐπλεονέκτησεν
ἔπλευσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πλέω
ἐπλεύσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: πλέω
ἔπλευσε, ἔπλευσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλέω
ἐπλήγη
ἐπλήγην
ἐπλήγησαν
ἐπλήθυνα
ἐπληθύναμεν
ἐπλήθυναν
ἐπλήθυνας
ἐπληθύνατε
ἐπλήθυνε, ἐπλήθυνεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πληθύνω
ἐπληθύνετο
ἐπληθύνθη
ἐπληθύνθης
ἐπληθύνθησαν
ἐπλήθυνον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πληθύνω
ἐπληθύνοντο
ἐπλημμέλησα
ἐπλημμελήσαμεν
ἐπλημμέλησαν
ἐπλημμελήσατε
ἐπλημμέλησε, ἐπλημμέλησεν
ἔπληξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to strike with terror
 • Root: πλήσσω
ἔπληξε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to strike with terror
 • Root: πλήσσω
ἐπλήρου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πληρόω
ἐπληροῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πληρόω
ἐπληροῦτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πληρόω
ἐπληροφορήθη
ἐπληρώθη
ἐπληρώθην
ἐπληρώθησαν
ἐπλήρωσα
ἐπλήρωσαν
ἐπλήρωσας
ἐπληρώσατε
ἐπλήρωσε, ἐπλήρωσεν
ἔπλησα
ἐπλήσαμεν
ἔπλησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλήθω
ἔπλησας
ἔπλησε, ἔπλησεν
ἔπλησθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλήθω
ἐπλήσθημεν
ἐπλήσθην
ἐπλήσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πλήθω
ἐπλίνθευε, ἐπλίνθευεν
ἐπλούτεις
ἐπλούτησαν
ἐπλούτησας
ἐπλουτήσατε
ἐπλούτησε, ἐπλούτησεν
ἐπλούτισα
ἐπλούτισας
ἐπλούτισενἐπλούτισε
ἐπλουτίσθητε
ἔπλυναν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
ἐπλύναντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
ἔπλυνε, ἔπλυνεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλύνω
ἔπλυνον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω