ἔπιε
ἐπιείκεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • equity
  • reasonableness, fairness, goodness
  • clemency, gentleness, courtesy, graciousness, merciful
  • suitableness, mildness
 • Forms:
ἐπιεικείᾳ
ἐπιείκειαν
ἐπιεικείας
ἐπιεικεῖς
ἐπιεικές
ἐπιεικέσι, ἐπιεικέσιν
ἐπιεικεστέρας
ἐπιεικέστερον
ἐπιεικέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἐπιεικής
 • Meaning: more fair, more kind, more gentle
ἐπιεικεύομαι
 • Meaning:
  • to deal mercifully with
  • to be fair-minded
  • to exercise reasonable disposition
 • Forms:
  • ἐπιεικεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐπιεικεύσατο
ἐπιεικέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • graciously, kindly, mildly, mercifully, reasonably
  • with fairness
  • appropriately, suitably
ἐπιεικῆ
ἐπιεικής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἐπιεικέστερος
 • Adjectival Meaning:
  • fair, good, kind, moderate, patient, mild
  • equitable
  • reasonable, appropriate
  • gentle, yielding, merciful
 • Substantival Meaning:
  • honesty
  • fairness
  • integrity
 • Forms:
ἐπιεικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • suitably, fairly, tolerably, moderately, mercifully
  • with fairness
ἔπιεν, ἔπιε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
ἔπιες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίνω
ἐπίετε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: πίνω