ἐπεκάθισαν
ἐπεκάθισε, ἐπεκάθισεν
ἐπεκαλεῖτο
ἐπεκαλεσάμην
ἐπεκάλεσαν
ἐπεκαλέσαντο
ἐπεκαλέσατο
ἐπεκάλεσε, ἐπεκάλεσεν
ἐπεκαλέσω
ἐπεκαλούμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to summon
 • Root: ἐπικαλέω
ἐπεκαλοῦντο
ἐπεκάλυπτον
ἐπεκαλύφθησαν
ἐπεκάλυψαν
ἐπεκάλυψε, ἐπεκάλυψεν
ἐπεκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw out
 • Note: Like ἐκβάλλω
ἐπέκειλαν
ἐπέκεινα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • beyond, farther on, on the other side, henceforth
  • in the part farther on
ἐπέκειντο
ἐπέκειτο
ἐπεκέκλητο
ἐπεκινοῦντο
ἐπεκλήθη
ἐπεκλήθησαν
ἐπέκλυσας
ἐπέκλυσε, ἐπέκλυσεν
ἐπεκοιμήθη
ἐπεκράτει
ἐπεκράτησα
ἐπεκράτησαν
ἐπεκράτησε, ἐπεκράτησεν
ἐπεκράτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to rule over
 • Root: ἐπικρατέω
ἐπεκρατοῦσαν
ἐπεκρῖνε, ἐπεκρῖνεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐπικρίνω
ἐπεκρότησαν
ἐπεκρότησε, ἐπεκρότησεν
ἐπεκτείνομαι
ἐπεκτεινόμενος
ἐπεκτείνω
 • Meaning: to reach forth, stretch out, strain toward (something)
 • Forms:
  • ἐπεκτείνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπεκτεινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐπεκύλισαν
ἐπέκυψε, ἐπέκυψεν
ἐπεκχέω
 • Active Meaning:
  • to pour out upon
 • Passive Meaning:
  • to rush upon
  • to launch a massive attack upon
 • Forms:
  • ἐπεκχυθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἐπεκχυθῶσι, ἐπεκχυθῶσιν