ἐπερειδομένοις
ἐπερείδω
 • Active Meaning:
  • to drive against
  • to lean upon
 • Middle Meaning:
  • to lean upon (for support)
  • to rest in
  • to rest upon
 • Forms:
  • ἐπερειδομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπηρείδετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπερίσσευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περισσεύω
ἐπερίσσευσαν
ἐπερίσσευσε, ἐπερίσσευσεν
ἐπέριψας
ἐπερίψατε
ἐπέρριφα
ἐπερρίφην
ἐπέρριψα
ἐπέρριψε, ἐπέρριψεν
ἐπερρώννυε, ἐπερρώννυεν
ἐπερρώσθησαν
ἐπέρχεσθαι
ἐπέρχεται
ἐπέρχομαι
 • Meaning:
  • to come in, come upon
  • to move on to, mount
  • to go to visit, come to visit
  • to overtake
  • to come upon, befall
  • to attack
  • to happen
  • to become a reality
  • to come by chance
  • to come after (another)
  • to carry into effect
  • to supervene, i.e., arrive, occur, impend, attack, (figuratively) influence
 • Forms:
Present
 • ἐπερχόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπερχομένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐπέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπερχομέναις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Fem
 • ἐπερχομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἐπερχομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐπερχομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐπερχομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
 • ἐπερχόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐπερχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐπερχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐπέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐπήρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐπεισελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπελεύσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ἐπελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπελθεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐπέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπελθόν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπελθόντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπελθόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπελθόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Neut
 • ἐπελθόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἐπελθοῦσαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • ἐπελθούσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • ἐπελθούσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • ἐπελθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπῆλθαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐπεληλύθει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
ἐπερχόμενα
ἐπερχομέναις
ἐπερχομένας
ἐπερχομένη
ἐπερχομένῃ
ἐπερχομένην
ἐπερχομένης
ἐπερχομένοις
ἐπερχόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐπέρχομαι
ἐπερχόμενος
ἐπερχομένων
ἐπέρχονται
ἐπερωτᾷ
ἐπερώτα
ἐπερωτᾶν
ἐπερωτᾷς
ἐπερωτᾶται
ἐπερωτάτωσαν
ἐπερωτάω
 • Meaning:
  • to ask (someone about something)
  • to ask after (someone's well-being)
  • to ask (someone to do something)
  • to ask (for something)
  • to inquire of, question, consult
  • to demand, desire, question
  • to ask for, i.e., inquire, seek
 • Forms:
Present
 • ἐπερωτᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπερώτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπερωτᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπερωτᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπερωτᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐπερωτάτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπερωτώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐπερωτώμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπερωτώμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐπερωτῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐπερωτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐπερωτῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐπερωτῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπερωτῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπερωτῶσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἐπερωτῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπερωτῶσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
Imperfect
 • ἐπηρώτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπηρωτῶμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐπηρώτων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπηρώτων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπερωτήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐπερωτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπερωτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπερωτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπερωτηθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπερωτηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐπερωτηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐπερωτῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπερωτήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἐπερωτήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπερωτήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπερωτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπερωτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπερώτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπηρώτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπηρωτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπηρώτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπηρώτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπηρώτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπηρώτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπερωτηθείς
ἐπερωτηθῇ
ἐπερωτηθῇς
ἐπερώτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • answer, decision
  • an answer given to a question
  • question
  • request, appeal
 • Forms:
ἐπερωτήματα
ἐπερωτῆσαι
ἐπερωτήσαντι
ἐπερωτήσαντος
ἐπερωτήσας
ἐπερωτήσατε
ἐπερωτήσεις
ἐπερωτήσῃ
ἐπερώτησιν
ἐπερώτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: question, questioning, interrogation
ἐπερωτήσομεν
ἐπερώτησον
ἐπερωτήσουσι, ἐπερωτήσουσιν
ἐπερωτήσω
ἐπερωτήσωσι, ἐπερωτήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐπερωτάω
ἐπερωτῶ
ἐπερωτώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: ἐπερωτάω
ἐπερωτώμενος
ἐπερωτῶν
ἐπερωτῶντα
ἐπερωτῶντος
ἐπερωτῶσι, ἐπερωτῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: ἐπερωτάω