ἐπέφανε, ἐπέφανεν
ἐπεφάνη
ἐπέφερε, ἐπέφερεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to bring upon, put upon
 • Root: ἐπιφέρω
ἐπεφέρετο
ἐπέφερον
ἐπεφύλλισας
ἐπεφώνει
ἐπεφώνησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to answer, mention by name, tell of
 • Root: ἐπιφωνέω
ἐπεφώνησε, ἐπεφώνησεν
ἐπεφώνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιφωνέω
ἐπέφωσκε, ἐπέφωσκεν