ἐπετάγη
ἐπέταντο
ἐπέταξα
ἐπέταξαν
ἐπέταξας
ἐπέταξε, ἐπέταξεν
ἐπετάσθη
ἐπετάσθησαν
ἐπέτεινε, ἐπέτεινεν
ἐπέτεινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτείνω
ἐπέτειον
ἐπέτειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lasting for one year, annual
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Sir 37:11
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
ἐπετέλει
ἐπετελεῖτε
ἐπετελεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to complete, accomplish
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπετέλεσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to complete, accomplish
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπετελέσαντο
ἐπετέλεσε, ἐπετέλεσεν
ἐπετελέσθη
ἐπετέλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to complete, accomplish
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπετέτατο
ἐπετήδευσαν
ἐπετήδευσε, ἐπετήδευσεν
ἐπετίθεντο
ἐπετίθεσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτίθημι
ἐπετίθετο
ἐπετίθουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτίθημι
ἐπετίμα
ἐπετίμησαν
ἐπετίμησας
ἐπετίμησε, ἐπετίμησεν
ἐπετίμων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτιμάω
ἐπετράπη
ἐπετρέπετε
ἐπέτρεψα
ἐπετρέψατε
ἐπέτρεψε, ἐπέτρεψεν
ἐπέτυχε, ἐπέτυχεν
ἐπέτυχον