χεεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: χέω
χέει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: χέω
χείλεσι
χείλεσιν
χειλέων
χείλη
χεῖλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lip (of the mouth)
  • organ of speech
  • speech community, language, dialect
  • shore, edge (of land)
  • a flat, oblong surface along something else
  • the far end of a flat surface (of a curtain or a lake)
 • Forms:
  • χείλεσι Noun: Dat Plur Neut
  • χείλεσι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • χειλέων Noun: Gen Plur Neut
  • χείλη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • χείλους Noun: Gen Sing Neut
χείλους
χειμάζεται
χειμαζόμενος
χειμαζόμενων
χειμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to spend the winter
   • to raise a storm, raise a tempest
   • to agitate, distress (like a storm)
  • Passive:
   • to suffer grievously
   • to be driven by a storm
   • to be distressed
 • Cognates: παραχειμάζω
 • Forms:
  • χειμαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • χειμάζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • χειμαζόμενων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
χείμαῤῥοι
χειμάῤῥοις
χείμαῤῥον
χείμαῤῥος
χειμάῤῥου
χειμάῤῥουν
χειμάῤῥους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: brook, stream, storm stream, rushing stream
 • Forms:
  • χείμαῤῥοι Noun: Nom Plur Masc
  • χειμάῤῥοις Noun: Dat Plur Masc
  • χείμαῤῥον Noun: Acc Sing Masc
  • χείμαῤῥος Noun: Nom Sing Masc
  • χειμάῤῥου Noun: Gen Sing Masc
  • χειμάῤῥουν Noun: Acc Sing Masc
  • χειμάῤῥῳ Noun: Dat Sing Masc
  • χειμάῤῥων Noun: Gen Plur Masc
χειμάῤῥῳ
χειμάῤῥων
χειμερινῇ 
χειμερινή
χειμερινοί
χειμερινόν
χειμερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stormy, pertaining to winter, winter
 • Forms:
  • χειμερινοί Adj: Nom Plur Masc
  • χειμερινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • χειμερινόν Adj: Acc Sing Masc
  • χειμερινῷ Adj: Dat Sing Masc
χειμερινῷ
χειμέριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: wintry
χειμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: downpour, heavy rain, storm, tempest, foul weather, winter
 • Forms:
  • χειμῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • χειμῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • χειμῶνας Noun: Acc Plur Masc
  • χειμωνος Noun: Gen Sing Masc
χειμῶνα
χειμῶνας
χειμῶνι
χειμωνος
χείρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hand (includes the wrist)
  • forefoot (of an animal)
  • power, authority
   • ὑπὸ χεῖρας = under authority
  • signpost (with a pointing hand)
  • axle tree, axle shaft
  • the inner part of a spoked wheel. As an illustration, spread out your hand to see that your palm represents the hub and your fingers the spokes; the νῶτοι are the things (i.e., rims) on the other end of the hub. (1Kings 7:33)
  • handle
 • Forms:
  • χεῖρα Noun: Acc Sing Fem
  • χεῖρας Noun: Acc Plur Fem
  • χεῖρες Noun: Nom Plur Fem
  • χειρί Noun: Dat Sing Fem
  • χειρός Noun: Gen Sing Fem
  • χειρῶν Noun: Gen Plur Fem
  • χερσί Noun: Dat Plur Fem
  • χερσίν Noun: Dat Plur Fem
χεῖρα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χείρ
χειραγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead by the hand
 • Forms:
  • χειραγωγούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • χειραγωγούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • χειραγωγοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • χειραγωγοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
χειραγωγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: help, assistance
 • Forms:
  • χειραγωγίᾳ
   • Noun: Dat Sing Fem
χειραγωγίᾳ
χειραγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who leads by the hand
 • Forms:
  • χειραγωγούς Noun: Acc Plur Masc
χειραγωγούμενον
χειραγωγούμενος
χειραγωγοῦντα
χειραγωγοῦντες
χειραγωγούς
χεῖρας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χείρ
χεῖρες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: χείρ
χειρέω
χειρί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χείρ
χειρίζειν
χειρίζω
χείριστα
χείριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Meaning: worst
 • Forms:
  • χείριστα Adj: Acc Plur Neut superl
  • χειρίστους Adj: Acc Plur Masc superl
  • χειρίστῳ Adj: Dat Sing Masc
χειρίστους
χειρίστῳ
χειρίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sorely, in a worse way
χειρόγραφον
χείρον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: χείρων
χείρονα
χείρονες
χειρονομία
χειρονομίαις
χείρονος
χειρόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: χειρόω
χειροπέδαι
χειροπέδαις
χειροπέδη
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: handcuff
 • Forms:
  • χειροπέδαι Noun: Nom Plur Fem
  • χειροπέδαις Noun: Dat Plur Fem
  • χειροπέδων Noun: Gen Plur Fem
χειροπέδων
χειροποίητα
χειροποιήτοις
χειροποίητον
χειροποίητος
 • Parse: Adj: Acc Plur Neut
 • Meaning: manufactured, made by hands, artificial
 • Cognates: ἀχειροποίητος, χειροποίητος
 • Forms:
  • χειροποίητα Adj: Acc Plur Neut
  • χειροποιήτοις Adj: Dat Plur Masc
  • χειροποίητον Adj: Acc Sing Masc
  • χειροποιήτου Adj: Gen Sing Fem
χειροποιήτου
χειρός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χείρ
χειροτονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to vote, choose, select, appoint, ordain, stretch out the hand
 • Cognates: προχειροτονέω
 • Forms:
  • χειροτονηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • χειροτονηθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • χειροτονήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • χειροτονήσατε Verb: Aor Act ind/Imperative 2nd Plur
  • χειροτονῆσαι
   • Verb: Aor Act infin
   • Verb: Aor mid Imperative 2nd sing
χειροτονηθείς
χειροτονηθέντα
χειροτονῆσαι
χειροτονήσαντες
χειροτονήσατε
χειροτονία
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • extension of the hand
  • stretching forth the hand
  • voting by a show of hands
 • Forms:
  • χειροτονίαν Noun: Acc Sing Fem
χειροτονίαν
χείρους
χειρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to master, subdue, worst
  • Middle:
   • to conquer, overpower, subdue
   • to attack (as the actions of an animal)
   • to kill
  • Passive:
   • to be mastered, conquered, subdued
   • to be led captive
 • Forms:
  • ἐχειρώσαντο Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • χειρόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • χειρωσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • χειρώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • χειρώσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
χείρω
χείρων 
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sorer, worse, more severe, inferior
  • Note: Comparative of κακός
 • Cognates: ἐπίχειρον, χείρον
 • Forms:
  • χείρον
   • Adj: Acc Sing Neut
   • Adj: Nom Sing Neut
  • χείρονα Adj: Nom Plur Neut
  • χείρονος Adj: Gen Sing Fem
  • χείρονες Adj: Nom plur masc/Fem
  • χείρους Adj: Acc plur masc/Fem
χειρῶν 
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: χείρ
χειρωσάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: χειρόω
χειρώσασθαι
χειρώσηται
χεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χέω
χελιδόνες
χελιδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: swallow
 • Forms:
  • χελιδόνες Noun: Nom Plur Fem (Jeremy 21)
χελύνια
χελύνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: jaw
 • Forms:
  • χελύνια Noun: Nom/Acc Plur Neut
χελῶναι
χελώνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hillock, mound
  • heap (a bump like a turtle); tortoise
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχελώνηχελῶναι
GENχελώνηςχελωνῶν
DATχελώνῃχελώναις
ACCχελώνηνχελώνας
VOCχελώνηχελῶναι
χελωνίδος
χελώνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: threshold, lyre, footstool
 • Forms:
  • χελωνίδος Noun: Gen Sing Fem
χερέθ
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem (Transliterated Hebrew)
 • Meaning: prison cell, dungeon, excommunication
 • Concord: Jer. 37:16 (MT); 44:16 (LXX)
χεροκένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with empty hands, unarmed
χερούβ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cherub
 • Hebrew:
χερουβείν
χερουβίμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: cherubim, cherubs
 • Forms:
  • χερουβίν Plural noun
  • χερουβείν Plural noun
χερουβίν
χερσαῖα
χερσαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: suited to dry land, from or of dry land, living or found thereon
 • Forms:
  • χερσαῖα Adj: Nom Plur Neut
χερσεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be dry land, lie waste
χερσί
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χείρ
χερσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χείρ
χέρσον
χερσόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: χερσόω
χέρσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • land, shore
  • dry land
  • barren land
 • Forms:
  • χέρσον Noun: Acc Sing Fem
  • χέρσου Noun: Gen Sing Fem
χέρσου
χερσοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: χερσόω
χερσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make into dry land
   • to make dry
   • to make barren
  • Passive:
   • to be left dry and barren
 • Forms:
  • κεχερσωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • κεχερσωμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • χερσόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • χερσωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • χερσωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • χερσοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • χερσωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
χερσωθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: χερσόω
χερσωθήσεται
χερσωθήσονται
χεττιιν
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew: ,
 • Meaning:
  • linen garment
  • houses?
  • Hittites, Kittim
 • Concord: II Kings 23:7; I Kings 10:29; Ezek 27:6; Judg 1:26
χέω