χοεῖς
χοεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bath (a liquid measure of 23 litres)
 • Note: also spelled χοῦς
 • Forms:
χοθωνώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • garment
  • robe (for priest)
  • tunic
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Neh 7:70, 72
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

χοΐ
χοϊκοί
χοϊκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dusty, dirty, earthy
 • Forms:
χοϊκοῦ
χοίνικες
χοῖνιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a choenix (a dry measure of about one litre)
 • Forms:
χοιρίδια
χοιρίδιον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: piglet
 • Note: Diminutive of χοῖρος
χοιρίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: piglet, little pig
 • Note: diminutive of χοῖρος
 • Forms:
χοιρογρύλλιοι
χοιρογρυλλίοις
χοιρογρύλλιον
χοιρογρύλλιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: coney, rabbit (Oryctolagus cuniculus )
χοῖροι
χοῖρον
χοῖρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hog, pig, swine
χοίρους
χοίρων
χολᾶτε/a>
χολᾶτεχολᾶτεχολᾶτε
χολάω
 • Meaning: to be very angry, irritable
 • Forms:
  • χολᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
χολέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • diarrhea, dysentery
  • cholera
  • nausea
 • Forms:
χολέραν
χολέρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χολέρα
χολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gall, gall bladder, bile
 • Forms:
χολῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χολή
χολήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χολή
χολῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χολή
χολήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to be very angry
 • Root: χολάω
χόλον
χόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bitter anger, wrath
  • anger (which supposedly arises from the gall, as in our expression of effrontery: "You have the gall to call me a liar!")
χολόω
 • Meaning: to provoke, make angry
 • Forms:
  • κεχόλωται Verb: perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • χολωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
χόλῳ
χολωθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to anger, make angry, provoke
 • Root: χολόω
χονδρίζεις
χονδρίζω
 • Meaning:
  • to make groats (crushed grain) for bread
 • Forms:
  • χονδρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
χονδρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • groat bread
  • cake of coarse grain
  • dish of oatmeal, coarse meal
 • Forms:
χονδριτῶν
χοός
χορδαί
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Fem
  • Noun: Nom Plur Fem
 • Root: χορδή
χορδαῖς
χορδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: string (for a stringed instrument and made of guts)
 • Forms:
χορδήν
χορεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a dance, choral dance
 • Forms:
χορείᾳ
χορεύειν
χορεύοντες
χορεύουσαι
χορευουσῶν
χορεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: χορεύω
χορεύω
 • Meaning: to dance (in a chorus)
 • Forms:
  • ἐχόρευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐχόρευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • χορεύειν Verb: Pres Act Infin
  • χορεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • χορεύουσαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
  • χορευουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • χορεῦσαι Verb: Aor Act Infin
χορηγεῖ
χορηγεῖν
χορηγεῖσθαι
χορηγέω
 • Meaning:
  • to lead a choir; to lead a chorus
  • to be a dance-leader (who pays for the training and all expenses)
  • to defray the expenses (of something)
  • to provide, supply, furnish
  • to collect and raise public funds
 • Forms:
Present
 • χορηγεῖν Verb: Pres Act Infin
 • χορηγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • χορηγεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • χορηγοῦντας Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • χορηγουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • χορηγούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • χορηγῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • χορηγοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • χορηγοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • ἐχορήγει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐχορηγεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐχορήγουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐχορήγουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • χορηγηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • χορηγήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • χορηγήσειν Verb: Fut Act Infin
Aorist
 • ἐχορήγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐχορήγησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • χορηγήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • χορηγήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • χορηγήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • χορηγήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • κεχορηγημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
χορηγηθήσεται
χορηγήσαι
χορηγήσαντος
χορηγήσει
χορηγήσειν
χορηγήσῃ
χορηγήσῃς
χορηγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • expense, charges
  • official expenses
  • abundant supply, abundance, something supplied and provided
  • office or liturgy of a chorus director, defraying of the cost of the public choruses
  • furniture (of the temple)
  • equipment (at a gymnasium)
 • Forms:
χορηγίᾳ
χορηγίαν
χορηγίας
χορηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sponsor (who defrays the costs)
  • a manager
  • a chorus leader
  • someone who meets every need
χορηγούμενοι
χορηγουμένων
χορηγοῦντας
χορηγοῦντες
χορηγοῦντος
χορηγῶν
χόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: placenta, afterbirth, the membrane that encloses the fetus
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχόριονχόρια
GENχορίουχορίων
DATχορίῳχορίοις
ACCχόριονχόρια
χοροί
χοροῖς
χορόν
χορός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dancing, a ring dance, a round dance
  • troop, band, company (of dancers)
  • chorus, choir, group of singers
χορούς
χορτάζεσθαι
χορτάζεσθε
χορτάζεται
χορτάζομαι
χορτάζω
 • Active Meaning:
  • to feed
  • to fatten
  • to supply abundantly
  • to satisfy with (something)
 • Passive Meaning:
  • to be full of fruit (of trees)
  • to be filled with (something)
  • to be satisfied, be satisfied with (something)
 • Forms:
Present
 • χορτάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • χορτάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • χορτάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • χορτάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • χορτασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • χορτασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • χορτασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • χορτασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • χορτάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐχόρτασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐχόρτασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐχορτάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐχορτάσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • χόρτασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • χορτασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • χορτασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • χορτάσαι Verb: Aor Act Infin
χορτάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: χορτάζω
χορτασθῆναι
χορτασθήσεσθε
χορτασθήσεται
χορτασθήσομαι
χορτασθήσονται
χορτασθῶσι, χορτασθῶσιν
χορτασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a being fed, feasting, satiety, fullness
 • Forms:
χορτασίᾳ
χόρτασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: forage, fodder, feed, food, sustenance
 • Forms:
χορτάσματα
χόρτασον
χορτάσω
χορτομανέω
 • Meaning:
  • to cover with grass
  • to become overgrown with weeds
 • Forms:
  • χορτομανήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
χορτομανήσει
χόρτον
χόρτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: plants, vegetation, blade, grass, hay, lawn
χόρτου
χόρτους
χόρτῳ
χορτώδη
χορτώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of grass, like grass, grassy
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχορτώδηςχορτώδες
GENχορτώδους
DATχορτώδει
ACCχορτώδηχορτώδες
Plural
 MascFemNeut
NOMχορτώδειςχορτώδη
GENχορτωδῶν
DATχορτώδεσι(ν)
ACCχορτώδειςχορτώδη
χορῷ
χορῶν
χοῦν
χοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dust, soil, loose dirt
  • crumbled remains of the dead
  • descending dust (possibly volcanic ash from the sky) (Deut 28:24)
  • a liquid measure
 • Note: also spelled χοεύς
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχοῦςχόες
GENχοόςχοῶν
DATχοΐχόσι
ACCχοῦνχοᾶς
χόω
 • Meaning:
  • to fill up (with earth)
  • to throw earth into a hole to cover it up (e.g., fill up a grave)