χοεῖς
χοεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bath (a liquid measure of 23 litres)
 • Forms:
  • χοεῖς Noun: Acc Plur Masc
χοθωνώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: garment, robe (for priest), tunics
 • Concord: Neh 7:70, 72
χοΐ
χοϊκοί
χοϊκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dusty, dirty, earthy
 • Forms:
  • χοϊκοί Adj: Nom Plur Masc
  • χοϊκοῦ Adj: Gen Sing Masc
χοϊκοῦ
χοίνικες
χοῖνιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a dry measure, a choenix
 • Forms:
  • χοίνικες Noun: Nom Plur Masc
χοιρίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: piglet, little pig
χοιρογρύλλιοι
χοιρογρυλλίοις
χοιρογρύλλιον
χοιρογρύλλιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: coney, rabbit
 • Forms:
  • χοιρογρύλλιοι Noun: Nom Plur Masc
  • χοιρογρύλλιον Noun: Acc Sing Masc
  • χοιρογρυλλίοις Noun: Dat Plur Masc
χοῖροι
χοῖρον
χοῖρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hog, pig, swine
 • Forms:
  • χοῖρον Noun: Acc sing masc/Fem
  • χοῖροι Noun: Nom Plur Masc
  • χοίρους Noun: Acc Plur Masc
  • χοίρων Noun: Gen Plur Masc
χοίρους
χοίρων
χολᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: χολάω
χολάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be angry, irritable
 • Cognates: ἐκχολάω
 • Forms:
  • χολᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
χολέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cholera, nausea, dysentery
 • Forms:
  • χολέραν Noun: Acc Sing Fem
  • χολέρας Noun: Gen Sing Fem
χολέραν
χολέρας
χολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gall, gall bladder, bile
 • Forms:
  • χολῇ Noun: Dat Sing Fem
  • χολήν Noun: Acc Sing Fem
  • χολῆς Noun: Gen Sing Fem
χολῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χολή
χολήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χολή
χολῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χολή
χόλον
χόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gall, bitter anger, wrath
 • Forms:
  • χόλον Noun: Acc Sing Masc
  • χόλῳ Noun: Dat Sing Masc
χόλῳ
χονδρίζεις
χονδρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make groats (crushed grain)
 • Forms:
  • χονδρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
χονδρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: groat, oatmeal, coarse meal, cake of coarse grain
 • Forms:
  • χονδριτῶν Noun: Gen Plur Masc
χονδριτῶν
χοός
χορδαί
 • Parse:
  • Noun: Dat sing fem
  • Noun: Nom plur fem
 • Root: χορδή
χορδαῖς
χορδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: string (for a stringed instrument)
 • Forms:
  • χορδαί
   • Noun: Dat sing fem
   • Noun: Nom plur fem
  • χορδαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • χορδήν Noun: Acc Sing Fem
χορδήν
χορεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a dance, choral dance
 • Forms:
  • χορείᾳ Noun: Dat Sing Fem
χορείᾳ
χορεύειν
χορεύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: χορεύω
χορεύουσαι
χορευουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: χορεύω
χορεῦσαι
χορεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dance (in a chorus)
 • Forms:
  • ἐχόρευον
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • χορεύειν Verb: Pres Act Infin
  • χορεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • χορεύουσαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
  • χορευουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • χορεῦσαι Verb: Aor Act Infin
χορηγεῖ
χορηγεῖν
χορηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be a dance-leader (who pays for the training and all expenses)
  • to defray the expenses (of something)
  • to provide, supply, furnish
 • Cognates: ἐπιχορηγέω
 • Forms:
  • ἐχορήγει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐχορηγεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐχορήγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχορήγησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐχορήγουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κεχορηγημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • χορηγοῦντος Verb: Pres Act Part Gen sing Masc/Neut
  • χορηγοῦντες Verb: Pres Act Part Nom plur masc
  • χορηγήσῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • χορηγεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χορηγεῖν Verb: Pres Act Infin
  • χορηγηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • χορηγήσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • χορηγήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • χορηγήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • χορηγήσειν Verb: Fut Act Infin
  • χορηγήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • χορηγούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • χορηγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
χορηγηθήσεται
χορηγήσαι
χορηγήσαντος
χορηγήσει
χορηγήσειν
χορηγήσῃ
χορηγήσῃς
χορηγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • expense, charges
  • abundant supply, abundance
  • office or liturgy of a chorus director, defraying of the cost of the public choruses
  • furniture (of the temple)
 • Cognates: ἐπιχορηγία, χορηγία
 • Forms:
  • χορηγίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • χορηγίαν Noun: Acc Sing Fem
  • χορηγίας Noun: Gen Sing Fem
χορηγίᾳ
χορηγίαν
χορηγίας
χορηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sponsor (who defrays the costs)
  • a manager
  • a chorus leader
χορηγούμενοι
χορηγοῦντες
χορηγοῦντος
χορηγῶν
χόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: placenta, the membrane that encloses the fetus, the afterbirth
χοροί
χοροῖς
χορόν
χορός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dancing, a ring dance, a round dance
  • troop, band, company (of dancers)
  • chorus, choir, group of singers
 • Forms:
  • χοροί Noun: Nom Plur Masc
  • χοροῖς Noun: Dat Plur Masc
  • χορόν Noun: Acc Sing Masc
  • χορούς Noun: Acc Plur Masc
  • χορῷ Noun: Dat Sing Masc
  • χορῶν Noun: Gen Plur Masc
χορούς
χορτάζεσθαι
χορτάζεσθε
χορτάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to feed
   • to fatten
   • to satisfy with (something)
  • Passive:
   • to be full of fruit (of trees)
   • to be filled with (something)
   • to be satisfied, be satisfied with (something)
 • Forms:
  • ἐχόρτασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐχόρτασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐχορτάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐχορτάσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • χόρτασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • χορτάζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • χορτάζεσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • χορτασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • χορτασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • χορτασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • χορτασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • χορτασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • χορτασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • χορτάσαι Verb: Aor Act Infin
  • χορτάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
χορτάσαι
χορτασθῆναι
χορτασθήσεσθε
χορτασθήσεται
χορτασθήσομαι
χορτασθήσονται
χορτασθῶσιν
χορτασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a being fed, feasting, satiety, fullness
 • Forms:
  • χορτασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
χορτασίᾳ
χόρτασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: forage, fodder, feed, food, sustenance
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMχόρτασμαχορτάσματα
  GENχορτάσματοςχπρτασμάτων
  DATχορτάσματιχορτάσμασι(ν)
  ACCχόρτασμαχορτάσματα
χορτάσματα
χόρτασον
χορτάσω
χορτομανέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cover with grass, cover with weeds
 • Forms:
  • χορτομανήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
χορτομανήσει
χόρτον
χόρτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: plants, vegetation, blade, grass, hay
 • Forms:
  • χόρτον Noun: Acc Sing Masc
  • χόρτου Noun: Gen Sing Masc
  • χόρτους Noun: Acc Plur Masc
  • χόρτῳ Noun: Dat Sing Masc
χόρτου
χόρτους
χόρτῳ
χορτώδη
χορτώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of grass, like grass, grassy
 • Forms:
  • χορτώδη Adj: Acc Sing Fem
χορῷ
χορῶν
χοῦν
χοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dust, soil, loose dirt
 • Forms:
  • χοΐ Noun: Dat Sing Masc
  • χοός Noun: Gen Sing Masc
  • χοῦν Noun: Acc Sing Masc
χόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fill up (with earth)