χωθάρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: capital (of a pillar), upper part of a column
χωθαρέθ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: column top, chapiter, upper part of a column
χωθωνώθ
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: garment
χωλά
χωλαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be lame, go lame, walk lamely
 • Forms:
  • ἐχώλαναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχωλάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • χωλανεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
χωλανεῖτε
χωλοί
χωλόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: χωλός
χωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: cripple, halt, lame
 • Forms:
  • χωλά Adj: Acc Plur Neut
  • χωλοί Adj: Nom Plur Masc
  • χωλόν
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • χωλοῦ Adj: Gen Plur Masc
  • χωλούς Adj: Acc Plur Masc
  • χωλῶν Adj: Gen Plur Masc
χωλοῦ
χωλούς
χωλῶν
χῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mound of earth, earth thrown up, a bank, mound
 • Cognates: πρόσχωμα, τρίχωμα, χῶμα
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMχῶμαχώματα
  GENχώματοςχωμάτων
  DATχώματιχώμασι(ν)
  ACCχῶμαχώματα
χωμαρίμ
 • Parse: Plural transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: idolatrous priests, priests who worship idols
 • Concord: 2Kings 23:5
 • Note: Interestingly, the LXX does not translate or transliterate the Hebrew word in the other two places (Hos 10:5; Zeph 1:4) where it is found.
χώματι
χωματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fortify with mounds, embank with dykes
 • Forms:
  • κεχωματισμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
χώματος
χωνεύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χωνεύω
χωνευθῆναι
χωνευθήσεσθε
χώνευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: molten-work, molten image
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMχώνευμαχωνεύματα
  GENχώνευματοςχωνευμάτων
  DATχώνευματιχώνευμασι(ν)
  ACCχώνευμαχωνεύματα
χωνεύματα
χωνεύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: χωνεύω
χωνεύσει
χωνεύσεις
χώνευσιν
χώνευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: smelting, casting (of metal)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχώνευσιςχωνεύσεις
GENχωνεύσεωςχωνεύσεων
DATχωνεύσειχωνεύσεσι(ν)
ACCχώνευσι(ν)χωνεύσεις
χωνεύσω
χωνευτά
χωνευτῇ
χωνευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: smelting-furnace
 • Forms:
  • χωνευτηρίου Noun: Gen Sing Neut
  • χωνευτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
χωνευτηρίου
χωνευτηρίῳ
χωνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: person who casts metal, metal-caster
 • Forms:
  • χωνευτῇ Noun: Dat Sing Masc
χωνευτοῖς
χωνευτόν
χωνευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • formed of cast metal
  • molten
  • Substantival: molten image
 • Forms:
  • χωνευτά Adj: Acc Plur Neut
  • χωνευτοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • χωνευτόν Adj: Acc Sing Masc
  • χωνευτούς Adj: Acc Plur Masc
  • χωνευτῶν Adj: Gen Plur Masc
χωνευτούς
χωνευτῶν
χωνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to melt (metal), smelt, cast into a mould
  • to coat (with pitch)
 • Forms:
  • ἐχωνεύοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐχώνευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχώνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • χωνεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • χωνευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • χωνευθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • χωνεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • χωνεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • χωνεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • χωνεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
χωνεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: χωνεύω
χώρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • district, region, territory, county
  • countryside, the (open) country (in contrast to the city)
  • (dry) land (in contrast to the sea)
  • place (e.g., land of shadows)
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMχώραχῶραι
  GENχώραςχωρῶν
  DATχώρᾳχώραις
  ACCχώρανχώρας
χώρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χώρα
χῶραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: χώρα
χώραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χώρα
χώραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χώρα
χώρας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χώρα
χωρεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
χωρεῖν
χωρείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: χωρέω
χωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make room, give way, withdraw
  • to go, go out, go away, reach (e.g., the report reached us)
  • to be in motion, go forward, make progress
  • to have room for, hold, contain
  • to grasp (mentally), understand, accept
 • Cognates: ἀναχωρέω, ἀποχωρέω, διαχωρέω, ἐκχωρέω, ἐπιχωρέω, παραχωρέω, προχωρέω, προσχωρέω, στενοχωρέω, συγχωρέω, ὑποχωρέω, χωρέω
 • Forms:
  • ἐχώρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐχώρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • χωρούμενος Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • χωρήσῃ
   • Verb: Aor mid subj 2nd sing
   • Verb: Fut mid ind 2nd sing
   • Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • χωρήσει
   • Verb: Fut mid ind 2nd sing
   • Verb: Aor Act subj 3rd Sing
   • Verb: Fut act ind 3rd Sing
  • χωρήσαντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc plur neut
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing fem
  • χωρήσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χωρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χωρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • χωρείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • χωρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • χωρησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • χωρήσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • χωρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • χωρήσειν Verb: Fut Act Infin
  • χωροῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • χωροῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • χωροῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • χωροῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • χωροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • χωροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
χωρῆσαι
χωρήσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc plur neut
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing fem
 • Root: χωρέω
χωρησάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: χωρέω
χωρήσασαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • Root: χωρέω
χωρήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: χωρέω
χωρήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut mid ind 2nd sing
  • Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • Verb: Fut act ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
χωρήσειν
χωρήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor mid subj 2nd sing
  • Verb: Fut mid ind 2nd sing
  • Verb: Aor Act subj 3rd Sing
 • Root: χωρέω
χώρησις
Feminine
 SingularPlural
NOMχώρησιςχωρήσεις
GENχωρήσεωςχωρήσεων
DATχωρήσειχωρήσεσι(ν)
ACCχώρησι(ν)χωρήσεις
χωρήσουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
χωρία
χωρίζεσθαι
χωριζέσθω
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: χωρίζω
χωρίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χωρίζω
χωριζέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: χωρίζω
χωριζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: χωρίζω
χωρίζουσιν
χωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to remove
   • to divide, separate (something)
   • to separate, divorce
   • to be lost
  • Passive:
   • to be taken away
   • to depart, leave
   • to remove from
 • Cognates: ἀποχωρίζω, διαχωρίζω, ἐκχωρίζω, καταχωρίζω
 • Forms:
  • ἐχώρισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐχώρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχώρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐχωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐχωρίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐχωρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κεχωρισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • κεχωρισμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • χωρίσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • χωρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • χωρίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • χωρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • χωρισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc Middle significance
  • χωρισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • χωρισθῇ Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing Masc
  • χωρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin Middle significance
  • χωρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • χωρίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • χωρίζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • χωριζέσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • χωρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • χωριζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • χωριζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • χωρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
χωρίοις
χωρίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • place, district
  • field, piece of land, parcel of ground
  • farm
  • village
  • city and its environs
 • Forms:
  • χωρία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • χωρίου Noun: Gen Sing Neut
  • χωρίων Noun: Gen Plur Neut
  • χωρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • χωρίῳ Noun: Dat Sing Neut
χωρίου
χωρίς
χωρίσαι
χωρίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: χωρίζω
χωρίσει
χωρίσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: χωρίζω
χωρισθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc Middle significance
 • Root: χωρίζω
χωρισθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: χωρίζω
χωρισθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing Masc
 • Root: χωρίζω
χωρισθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin Middle significance
 • Root: χωρίζω
χωρισθῇς
χωρίσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: χωρίζω
χωρισμόν
χωρίσμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: division, separation
 • Forms:
  • χωρισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • χωρισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • χωρισμῷ Noun: Dat Sing Masc
χωρισμοῦ
χωρισμῷ
χωριστός
χωρίῳ
χωρίων
χωροβατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to measure by paces, survey, explore
 • Forms:
  • ἐχωροβάτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • χωροβατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • χωροβατήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
χωροβατῆσαι
χωροβατήσατε
χῶρον
χῶρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • large place
  • north-west wind
 • Forms:
  • χῶρον Noun: Acc Sing Masc
χωρούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
 • Root: χωρέω
χωροῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: χωρέω
χωροῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: χωρέω
χωροῦσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: χωρέω
χωροῦσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: χωρέω
χωροῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χωρέω
χωροῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χωρέω
χωρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: χώρα
χῶσαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: χάω