κατηραμένην
κατηραμένοι
κατηραμένοις
κατηραμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καταράομαι
κατηρασάμην
κατηράσαντο
κατηράσατο
κατηράσω
κατηργάσασθε
κατηργάσω
κατηργήθημεν
κατηργήθητε
κατήργηκα
κατήργησαν
κατήργησεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: FutPerf Act Infin
 • Root: καταργέω
κατήργηται
κατηργυρωμένοι
κατηριθμημένοι
κατηριθμημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καταριθμέω
κατηριθμημένος
κατῆρξαν
κατήρξατο
κατηρτίσαντο
κατηρτίσατο
κατηρτίσθαι
κατηρτίσθη
κατηρτισμένα
κατηρτισμένη
κατηρτισμένοι
κατηρτισμένος
κατηρτισμένους
κατηρτίσω
κατηρῶντο