κατήλειψε(ν)
κατήλεσε(ν)
κατῆλθε(ν)
κατήλθομεν
κατῆλθον
κατηλλάγημεν
κατήλλαξε(ν)