κατήλειψε, κατήλειψεν
κατήλεσε, κατήλεσεν
κατῆλθε, κατῆλθεν
κατήλθομεν
κατῆλθον
κατηλλάγημεν
κατήλλαξε, κατήλλαξεν