κατήλειψεν
κατήλεσεν
κατῆλθε
κατῆλθεν
κατήλθομεν
κατῆλθον
κατηλλάγημεν
κατήλλαξεν