κατήγαγεν
κατήγαγες
κατήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κατάγω
κατηγγείλαμεν
κατήγγειλαν
κατηγγέλη
κατηγγελκέναι
κατήγγελλεν
κατήγγελλον
κατηγορεῖ
κατηγορεῖν
κατηγορεῖσθαι
κατηγορεῖται
κατηγορεῖτε
κατηγορείτωσαν
κατηγορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to accuse, object, speak against, denounce
  • to be a plaintiff, i.e., to charge with some offence, bring charges
 • Cognates: ἀλληγορέω, δημηγορέω, κακηγορέω, κατηγορέω, παρηγορέω, προηγορέω
 • Forms:
  • κατηγορεῖ Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατηγορεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κατηγορεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • κατηγορεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • κατηγορεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • κατηγορείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • κατηγορημένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • κατηγορῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατηγορήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατηγορήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατηγορήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κατηγοροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κατηγορούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • κατηγόρουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατηγοροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κατηγορούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κατηγοροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κατηγοροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κατηγορῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατηγόρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατηγόρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατηγορημένων
κατηγορῆσαι
κατηγόρησαν
κατηγόρησεν
κατηγορήσουσιν
κατηγορήσω
κατηγορήσωσιν
κατηγορία
κατηγορίᾳ
κατηγορίαν
κατήγοροι
κατηγόροις
κατήγορος
κατηγοροῦμεν
κατηγορούμενος
κατηγόρουν
κατηγοροῦντες
κατηγορούντων
κατηγόρους
κατηγοροῦσι
κατηγοροῦσιν
κατηγορῶν
κατηγωνίσαντο
κατήγωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: accuser