κατήσθιεν
κατησφαλίσαντο
κατησφαλισμένοι
κατῃσχυμμένος
κατῄσχυνας
κατῃσχύνατε
κατῄσχυνεν
κατῃσχύνθη
κατῃσχύνθημεν
κατησχύνθην
κατῃσχύνθης
κατῃσχύνθησαν
κατησχύνοντο
κατῄσχυνται