κατήσθιε(ν)
κατησφαλίσαντο
κατησφαλισμένοι
κατῃσχυμμένος
κατῄσχυνας
κατῃσχύνατε
κατῄσχυνε(ν)
κατῃσχύνθη
κατῃσχύνθημεν
κατησχύνθην
κατῃσχύνθης
κατῃσχύνθησαν
κατησχύνοντο
κατῄσχυνται