νύκτα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: νύξ
νύκτας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νύξ
νυκτερεύω
νυκτερίδα
νυκτερίδες
νυκτερινάς
νυκτερινή
νυκτερινῇ
νυκτερινόν
νυκτερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: by night, nightly, nocturnal
 • Forms:
  • νυκτερινάς Adj: Gen Sing Fem
  • νυκτερινή Adj: Nom Sing Fem
  • νυκτερινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • νυκτερινόν Adj: Nom Sing Neut
  • νυκτερινοῦ Adj: Gen Sing Masc
νυκτερινοῦ
νυκτερίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a bat, Chiroptera
 • Forms:
  • νυκτερίδα Noun: Acc Sing Fem
  • νυκτερίδες Noun: Nom Plur Fem
  • νυκτερίσιν Noun: Dat Plur Fem
νυκτερίσιν
νύκτες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: νύξ
νυκτί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: νύξ
νυκτικόρακα
νυκτικόραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the night-raven, owl
 • Forms:
  • νυκτικόρακα Noun: Acc Sing Masc
νυκτός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: νύξ
νυκτῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: νύξ
νύκτωρ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by night
νυμφαγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one who leads the bride to the groom's house
  • groom's best man, groomsman
 • Forms:
  • νυμφαγωγῷ Adj: Dat Sing Masc
νυμφαγωγῷ
νύμφαι
νύμφαις
νύμφας
νυμφεύσεως
νύμφευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wedding, bridal, marriage
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνύμφευσιςνυμφεύσεις
GENνυμφεύσεωςνυμφεύσεων
DATνυμφεύσεινυμφεύσεσι(ν)
ACCνύμφευσι(ν)νυμφεύσεις
νύμφη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bride, a young married woman, newly married wife
  • daughter-in-law, a son's wife
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνύμφηνύμφαι
GENνύμφηςνυμφῶν
DATνύμφῃνύμφαις
ACCνύμφηννύμφας
VOCνύμφηνύμφαι
νύμφῃ
νύμφην
νύμφης
νυμφίον
νυμφίος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bridegroom, newly married husband
  • son-in-law
 • Forms:
  • νυμφίον Noun: Acc Sing Masc
  • νυμφίου Noun: Gen Sing Masc
  • νυμφίῳ Noun: Dat Sing Masc
νυμφίου
νυμφίῳ
νυμφών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bride chamber, the bridal room
 • Forms:
  • νυμφῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • νυμφῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • νυμφῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • νυμφῶσιν Noun: Dat Plur Masc
νυμφῶνα
νυμφῶνι
νυμφῶνος
νυμφῶσιν
νῦν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • now, at the present time
  • henceforth, hereafter, of late, soon, present, this (time)
  • καὶ νῦν = and now (indicates a new phase or turn in the discourse)
  • νῦν οὖν = now then (introduces a proposal as a result of what has just happened)
νυνί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: now, just now
νύξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • night, midnight
  • moral darkness, ignorance
 • Forms:
  • νύκτα Noun: Acc Sing Fem
  • νύκτας Noun: Acc Plur Fem
  • νύκτες Noun: Nom Plur Fem
  • νυκτί Noun: Dat Sing Fem
  • νυκτός Noun: Gen Sing Fem
  • νυκτῶν Noun: Gen Plur Fem
  • νυξίν Noun: Dat Plur Fem
  • νυξί Noun: Dat Plur Fem
νυξί
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: νύξ
νυξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: νύξ
νύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to prick, stab, pierce, nudge
 • Cognates: κατανύσσω, νύσσω, ὑπονύσσω
 • Forms:
  • ἔνυξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔνυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νύσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
νύσσων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: νύσσω
νύσταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: nap, short sleep, slumber
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνύσταγμανυστάγματα
GENνυστάγματοςνυσταγμάτων
DATνυστάγματινυστάγμασι(ν)
ACCνύσταγμανυστάγματα
νυσταγμάτων
νυσταγμόν
νυσταγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • short time of sleep, light sleep
  • drowsiness, dozing, slumber
 • Forms:
  • νυσταγμόν Noun: Acc Sing Masc
νυστάζει
νυστάζεις
νυστάζοντας
νυστάζοντι
νυστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slumber, become drowsy, be sleepy, be idle, be almost asleep, doze
 • Cognates: ἐπινυστάζω
 • Forms:
  • ἐνύσταξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνύσταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νυστάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • νυστάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • νυστάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • νυστάζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • νυστάξαι Verb: Aor Act Infin
  • νυστάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • νυστάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • νυστάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
νυστάξαι
νυστάξει
νυστάξῃ
νυστάξουσιν
νυχθήμερον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: night and day; a day-and-night, i.e., full day of twenty-four hours