νόει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νοιέω
νοεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: νοέω
νοεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: νοιέω
νοεῖτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: νοιέω
νοερόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νοερός
νοερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intelligent, perceptive, reflective, understanding
 • Forms:
  • νοερόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • νοερόν Adj: Acc Sing Masc
  • νοερῶν Adj: Gen Plur MFN
νοερῶν
νοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to think, consider, ponder
  • to perceive, notice, realize, comprehend
  • to be thoughtful, understand, intend
 • Forms:
Present Verbs
 • νοῇς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • νοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • νοεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • νοεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • νοεῖν Verb: Pres Act Infin
 • νοεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • νοοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • νοοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • νοῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
Present Participles
 • νοούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • νοοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • νοοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • νοῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνόουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνόουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐνοοῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • νοήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • νοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • νοήσητε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • νοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • νοήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • ἐνόησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνόησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνόησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • νόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • νοησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • νοήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • νοησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • νοήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • νοήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • νοήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • νοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • νοήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • νοήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
Aorist Participles
 • νοήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • νοησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • νοήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • νενόηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
νόημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mind, thought
  • purpose, design, plot
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνόημανοήματα
GENνοήματοςνοημάτων
DATνοήματινοήμασι(ν)
ACCνόημανοήματα
νοήματα
νοημάτων
νοήμονες
νοήμονι
νοήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: intelligent, thoughtful, prudent, discreet, discerning, wise, reflective
 • Note: opposite to ἄφρων
 • Forms:
  • νοήμονες Adj: Nom Plur Masc
  • νοήμονι Adj: Dat Sing Masc/Neut
νοῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: νοιέω
νοῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: νοιέω
νοήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: νοέω
νοησάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: νοέω
νοήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: νοέω
νοήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νοέω
νοησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: νοέω
νοησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: νοέω
νοήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: νοέω
νοήσεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: νόησις
 • ----------
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: νοέω
νοήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: νοέω
νόησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thought, intelligence, understanding
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνόησιςνοήσεις
GENνοήεωςνοήσεων
DATνοήσεινοήσεσι(ν)
ACCνόησιννοήσεις
νόησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοέω
νοήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: νοέω
νοήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: νοέω
νοήσωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: νοιέω
νοητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: falling within the province of the mind, mental
νοητῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thoughtfully, carefully, attentively
νοθεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to commit adultery, adulterate, corrupt a marriage
 • Forms:
  • νοθεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
νοθεύων
νόθοι
νόθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cross-bred
  • illegitimate, bastard (born out of wedlock)
 • Forms:
  • νόθοι Adj: Nom Plur Masc
  • νόθων Adj: Gen Plur MFN
νόθων
νόθως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • insincerely
  • illegitimately, disingenuously
νοΐ
νοιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to consider, perceive, think, understand; to exercise the mind (observe), i.e., (figuratively) to comprehend, heed
 • Forms:
  • νόει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • νοεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • νοεῖτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • νοῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • νοήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • νοήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • νοοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • νοούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • νοοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
νομάδες
νομάδων
νομαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: νομή
νομαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: νομή
νομάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Substantival: nomad, Arab
  • Adjectival: free-ranging, at pasture, roaming about for pasture
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMνομάςνομάδες
GENνομάδοςνομάδων
DATνομάδινομάσι
ACCνομάδανομάδας
νομάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νομή
νόμε
νομεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to graze, to cause (flocks) to go to pasture
νομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pasture (a place for sheep to spread out), pasture land, grazing land
  • a spreading out (of an ulcer)
  • flock or herd feeding in a pasture land
  • nourishment, food
  • ἐν χειρῶν νομαῖς = hand-to-hand conflict
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνομήνομαί
GENνομῆςνομῶν
DATνομῇνομαῖς
ACCνομήννομάς
VOCνομήνομαί
νομῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: νομή
νομήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: νομή
νομῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: νομή
νομίζει
νομίζειν
νομίζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: νομίζω
νομίζομεν
νομιζομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: νομίζω
νομιζομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: νομίζω
νομίζοντες
νομίζοντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: νομίζω
νομίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to suppose, think, consider, believe
   • to decide as
   • to have in common use
  • Passive:
   • to be the custom, be customary
 • Forms:
Present
 • νομιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • νομίζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • νομίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • νομίζειν Verb: Pres Act Infin
 • νομίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • νομιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • νομίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • νομίζοντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • νομίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνόμιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνομίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνομίζομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐνόμιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνόμιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • ἐνόμισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνόμισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • νομίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • νομίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • νομίσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • νομίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • νομίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
Perfect
νομίζων
νομικάς
νομικοί
νομικοῖς
νομικόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νομικός
νομικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • learned in the law (of the Jews)
  • about the law, quarrels about the law
  • lawyer, legal expert, jurist
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMνομικόςνομικήνομικόν
GENνομικοῦνομικῆςνομικοῦ
DATνομικῷνομικῇνομικῷ
ACCνομικόννομικήννομικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMνομικοίνομικαίνομικά
GENνομικῶννομικῶννομικῶν
DATνομικοῖςνομικαῖςνομικοῖς
ACCνομικούςνομικάςνομικά
νομικούς
νομικῶν
νόμιμα
νομίμοις
νόμιμον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νόμιμος
νόμιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • statute, mandate, ordinance, precept, conduct (a particular decree prescribing a person's conduct or behaviour )

   ἀφανισθήσεται νόμιμα λαοῦ μου
   the ordinance of my people shall be abolished (Micah 6:15)

  • lawful ways, conformable to law

   τὰς μὲν νομίμους καταλύων πολιτείας
   he destroyed the polity’s lawful ways of living (2 Macc 4:11)

  • due, something to which one is entitled to

   νόμιμον γάρ σοὶ ἐστιν καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου
   for it is your due and your sons' due (Lev 10:13)

  • customary (used as a substantive : custom, pattern)

   ἐν τοῖς νομίμοις τῶν πατέρων ὑμῶν μὴ πορεύεσθε
   don't walk in the customs of your fathers (Ezek 20:18)

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMνόμιμοςνομίμηνόμιμον
GENνομίμουνομίμηςνομίμου
DATνομίμῳνομίμῃνομίμῳ
ACCνόμιμοννομίμηννόμιμον
VOCνόμιμενομίμηνόμιμε
Plural
 MascFemNeut
NOMνόμιμοινόμιμαινόμιμα
GENνομίμωννομίμωννομίμων
DATνομίμοιςνομίμαιςνομίμοις
ACCνομίμουςνομίμαςνόμιμα
VOCνόμιμοινόμιμαινόμιμα
νομίμου
νομίμους
νομίμων
νομίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • lawfully, legitimately (esp., agreeably to the rules of the lists)
  • in conformity with the law
νομίσαντες
νομίσας
νομίσειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: νομίζω
νομίσῃς
νομίσητε
νόμισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • money, coin, what is reckoned as of value (after the Latin numisma ), i.e., current coin
  • royal mandate
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνόμισμανομίσματα
GENνομίσματοςνομισμάτων
DATνομίσματινομίσμασι(ν)
ACCνόμισμανομίσματα
νομίσματος
νομίσματα
νομιστέον
νομιστέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to be accounted, be thought, be supposed
  • Neuter one must take the view
 • Forms:
  • νομιστέον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • νομιστέον Adj: Acc Sing Masc
νομιῶ
νομοδιδάσκαλοι
νομοδιδάσκαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: teacher of the law, an expounder of the (Jewish) law, i.e., a Rabbi
 • Forms:
  • νομοδιδάσκαλοι Noun: Nom Plur Masc
νομοθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • code of laws
  • lawgiving, legislation, giving of the law
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνομοθεσίανομοθεσίαι
GENνομοθεσίαςνομοθεσιῶν
DATνομοθεσίᾳνομοθεσίαις
ACCνομοθεσίαννομοθεσίας
VOCνομοθεσίανομοθεσίαι
νομοθεσίᾳ
νομοθεσίας
νομοθέσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • according to the law, in conformity with law
  • lawfully, legitimately
νομοθέται
νομοθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give laws to (someone)
   • to frame laws
   • to instruct, teach (moral matters)
   • to ordain, enact
   • to function as a lawgiver
   • to legislate
  • Passive:
   • to be appointed by law to (someone)
 • Forms:
  • ἐνομοθέτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνομοθέτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • νενομοθετημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • νενομοθέτηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • νενομοθέτητο Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
  • νομοθετηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • νομοθετῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • νομοθετήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • νομοθετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • νομοθέτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • νομοθετῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
νομοθέτῃ
νομοθετηθῇ
νομοθέτην
νομοθέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lawgiver, a legislator
  • law-enforcement officer, policeman
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνομοθέτηςνομοθέται
GENνομοθέτουνομοθετῶν
DATνομοθέτῃνομοθέταις
ACCνομοθέτηννομοθέτας
νομοθετῆσαι
νομοθετήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νομοθετέω
νομοθετήσει
νομοθέτησον
νομοθετῶν
νόμοι
νόμοις
νόμον
νομόν
νόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • law, list of rules about a person's conduct
  • a rule, principle, norm
  • binding regulation (about a specific matter)
  • the entire Pentateuch (i.e., the books of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνόμοςνόμοι
GENνόμουνόμων
DATνόμῳνόμοις
ACCνόμοννόμους
VOCνόμενόμοι
νομός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • district
  • province
  • nome (i.e., a territorial or administrative division of Egypt or Greece)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνομόςνομοί
GENνομοῦνομῶν
DATνομῷνομοῖς
ACCνομόννομούς
VOCνομένομοί
νόμου
νόμους
νομούς
νομοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a guardian of the laws
  • someone who keeps the law
νόμῳ
νόμων
νομῶν
νοός
νοοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: νοιέω
νοούμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: νοιέω
νοούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: νοέω
νοοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: νοιέω
νοοῦσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: νοέω
νοσερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of sickness, sickly, sickening
 • Forms:
  • νοσερῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
νοσερῷ
νοσέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be sick, be ailing
  • to have a morbid craving for (something)
  • to be obsessed
 • Forms:
  • ἐνόσουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνόσουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • νοσήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • νοσήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • νοσούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • νοσῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
νόσημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • disease
  • an ailment
  • moral sickness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνόσημανοσήματα
GENνοσήματοςνοσημάτων
DATνοσήματινοσήμασι(ν)
ACCνόσημανοσήματα
νοσήματι
νοσήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: νοσέω
νόσοις
νόσον
νόσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disease, infirmity, sickness; a malady
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνόσοςνόσοι
GENνόσουνόσων
DATνόσῳνόσοις
ACCνόσοννόσους
VOCνόσενόσοι
νόσου
νόσους
νοσούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: νοσέω
νοσσεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νοσσεύω
νοσσεύουσαι
νοσσεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to nest, build a nest, hatch
  • to build a dwelling
 • Forms:
  • ἐνόσσευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνόσσευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνόσσευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνόσσευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νοσσεύοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • νοσσεύουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
νοσσιά
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • nest, nested compartment
  • brood (of chickens)
  • space provided for rest and protection
  • lion's den
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνοσσιάνοσσιαί
GENνοσσιάςνοσσιῶν
DATνοσσιᾷνοσσιαῖς
ACCνοσσιάννοσσιάς
νοσσία
νοσσιᾷ
νοσσιαί
νοσσιάν
νοσσιάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νοσσιά
νοσσιᾶς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νοσσιά
νοσσίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: young bird, chick, nestling, a birdling
 • Forms:
  • νοσσία Noun: Nom/Acc Plur Neut
νοσσοί
νοσσοποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make a nest, make a den, make a lair
 • Forms:
  • νοσσοποιήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
νοσσοποιήσουσι(ν)
νοσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: young bird, nestling, fledgling
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνοσσόςνοσσοί
GENνοσσοῦνοσσῶν
DATνοσσῷνοσσοῖς
ACCνοσσόννοσσούς
VOCνοσσένοσσοί
νοσσούς
νοσφίζομαι
νοσφιζομένους
νοσφίζω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to misappropriate, put aside for oneself, keep back, steal, purloin, sequestrate for oneself, i.e., embezzle
  • to turn away, shrink back
 • Forms:
  • νοσφισάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἐνοσφίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐνοσφίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • νοσφίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • νοσφιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • νοσφισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Neut
  • νοσφίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
νοσφισάμενοι
νοσφισάμενος
νοσφίσασθαι
νόσῳ
νόσων
νοσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: νοσέω
νότε
νότον
νότος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • south (direction)
  • south-west wind
  • the south (country)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνότοςνότοι
GENνότουνότων
DATνότῳνότοις
ACCνότοννότους
VOCνότενότοι
νότου
νότῳ
νουθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: admonition, instruction, warning, calling attention to
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνουθεσίανουθεσίαι
GENνουθεσίαςνουθεσιῶν
DATνουθεσίᾳνουθεσίαις
ACCνουθεσίαννουθεσίας
VOCνουθεσίανουθεσίαι
νουθεσίᾳ
νουθεσίαν
νουθετεῖν
νουθετεῖς
νουθετεῖσθαι
νουθετεῖτε
νουθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give advice to, give counsel to
   • to admonish, contend, warn
   • to reprimand (an offender), rebuke
   • to advise, let know
   • to instruct, exhort
  • Middle:
   • to heed counsel about
 • Forms:
Present Verbs
 • νουθετοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • νουθετεῖν Verb: Pres Act Infin
 • νουθετεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • νουθετεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • νουθετῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • νουθετεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • νουθετοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • νουθετοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • νουθετῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Present Participles
 • νουθετούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • νουθετούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • νουθετοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • νουθετοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • νουθετῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνουθέτεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐνουθέτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • νουθετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐνουθέτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • νουθετήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • νουθετηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • νενουθέτησαι Verb: Perf Mid/Pass Subj 2nd Sing
νουθετοῦνται
νουθετῇ
νουθετηθέντες
νουθέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: admonition, discipline, warning
νουθετήσει
νουθέτησιν
νουθέτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: admonition, warning, reproof
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνουθέτησιςνουθετήσεις
GENνουθετήεωςνουθετήσεων
DATνουθετήσεινουθετήσεσι(ν)
ACCνουθέτησιννουθετήσεις
νουθετήσωμεν
νουθετοῦ
νουθετούμενοι
νουθετούμενος
νουθετοῦντας
νουθετοῦντες
νουθετοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: νουθετέω
νουθετῶ
νουθετῶν
νουμηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • new moon
  • the festival of new moon
  • first day of the month
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνουμηνίανουμηνίαι
GENνουμηνίαςνουμηνιῶν
DATνουμηνίᾳνουμηνίαις
ACCνουμηνίαννουμηνίας
VOCνουμηνίανουμηνίαι
νουμηνίᾳ
νουμηνίαι
νουμηνίαις
νουμηνίας
νουμηνιῶν
νοῦν
νουνεχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • wisely, thoughtfully, discreetly
  • understandingly, sensibly, prudently
νοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mind, understanding
  • the intellect
  • what is on one's mind, one's intention
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνοῦςνοες
GENνοόςνοῶν
DATνοΐνουσι
ACCνοῦννόας
νοῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: νοέω
νοῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: νοέω