νάβλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lute, a musical stringed instrument (10 or 12 strings)
 • Hebrew:
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνάβλανάβλαι
GENνάβλαςναβλῶν
DATνάβλᾳνάβλαις
ACCνάβλαννάβλας
νάβλαις
νάβλας
ναζίρ
 • Parse: Noun
 • Meaning: Nazarite
ναζιραῖον
ναζιραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Subtantive: Nazirite
 • Hebrew:
 • Forms:
  • ναζιραῖον Adj: Acc Sing Masc
  • ναζιραίους Adj: Acc Plur Masc
ναζιραίους
ναθιναῖοι
ναθινιμ
ναθινιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: temple servants, sacred slaves
 • Concord: Ezra 2:43,58, 70; 7:7,24; 8:17,20; Neh 3:26,31; 7:46,60,73; 10:29; 11:3
 • Forms:
  • ναθιναῖοι Nethinim
  • ναθινιμ Nethinim
ναί
 • Parse: particle
 • Meaning: yes, even so, surely, truth, verily, yea
ναίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dwell, inhabit, be situated
  • to run over, be full
 • Forms:
  • ναίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ναίων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ναίω
νακκαριμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: sheep breeders, herdsmen
 • Concord: Amos 1:1
νᾶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anything flowing, juice, running water, a river, stream
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνᾶμανάματα
GENνάματοςναμάτων
DATνάματινάμασι(ν)
ACCνάνᾶμανάματα
νάματος
ναοί
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: ναός
ναοῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: ναός
ναόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ναός
ναός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • temple, shrine, fane
  • palace
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMναόςναοί
GENναοῦναῶν
DATναῷναοῖς
ACCναόνναούς
VOCναέναοί
ναοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ναός
ναούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: ναός
ναοφόροι
ναοφόρος
νάπαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: νάπη
νάπαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: νάπη
νάπας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νάπη
νάπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wooded valley, forest glen, woody dell
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνάπηνάπαι
GENνάπηςναπῶν
DATνάπῃνάπαις
ACCνάπηννάπας
VOCνάπηνάπαι
νάπῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: νάπη
νάπην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: νάπη
νάπης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: νάπη
νάρδον
νάρδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nard, spikenard
 • Hebrew:
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνάρδοςνάρδοι
GENνάρδουνάρδων
DATνάρδῳνάρδοις
ACCνάρδοννάρδους
VOCνάρδενάρδοι
νάρδου
νάρδων
ναρκάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to paralyze, numb
  • grow stiff
 • Cognates: καταναρκάω
 • Forms:
  • ἐνάρκησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ναρκήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ναρκήσει
νασίβ
 • Parse: Hebrew transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: deputy, official
 • Concord: 1Kings 16:28e (LXX) 22:47 (MT)
νασίφ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: officer
ναυαγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make (suffer) shipwreck, be shipwrecked (stranded, "navigate")
 • Forms:
  • ἐναυάγησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐναυάγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ναύκληρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ship-owner, owner of a ship, a captain
 • Forms:
  • ναυκλήρῳ Noun: Dat Sing Masc
ναυκλήρῳ
ναῦλον
ναῦλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fare, fee, travel charge, (amount charged for transportation)
ναῦν
ναῦς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: a ship, boat
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMναῦςνῆες
GENνηός, νεώςνηῶν, νεῶν
DATνηίναυσί(ν)
ACCναῦνναῦς, νῆας
VOCναῦνῆες
ναυσί
ναυσίν
ναῦται
ναύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sailor, shipman; a boatman, i.e., seaman
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMναύτηςναῦται
GENναύτουναυτῶν
DATναύτῃναύταις
ACCναύτηνναύτας
ναυτικοί
ναυτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • seafaring, naval
  • Substantival:
   • sailor, mariner, seaman
 • Forms:
  • ναυτικοί Adj: Nom Plur Masc
  • ναυτικούς Adj: Acc Plur Masc
ναυτικούς
ναυτῶν
νάφθα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: naphtha, petroleum product
 • Hebrew:
 • Forms:
  • νάφθαν Noun: Acc Sing Fem
νάφθαν
νάχαλ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: river, brook
 • Concord: Jer. 38:40 LXX (31:40 MT)
ναῷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ναός