γράμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something written or engraved
  • letter of the alphabet
  • writing, book
  • document, piece of writing, written decree
  • letter, epistle, missive
  • elementary knowledge
 • Cognates: γράμμα, σύγγραμμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγράμμαγράμματα
GENγράμματοςγραμμάτων
DATγράμματιγράμμασι(ν)
ACCγράμμαγράμματα
γράμμασι
γράμμασιν
γράμματα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γράμμα
γραμματέα
γραμματεῖ
γραμματεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • learning, subject of learning
  • the office of a scribe or secretary
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγραμματείαγραμματεῖαι
GENγραμματείαςγραμματειῶν
DATγραμματείᾳγραμματείαις
ACCγραμματείανγραμματείας
VOCγραμματείαγραμματεῖαι
γραμματείας
γραμματεῖς
γραμματεύειν
γραμματεύοντα
γραμματεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • secretary, clerk, town-clerk, someone who records
  • scribe (an expert in Jewish law)
  • scribe (a Christian, e.g., Matt. 13:52)
  • a low-ranking military leader
  • a scholar
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγραμματεύςγραμματεῖς
GENγραμματέωςγραμματέων
DATγραμματεῖγραμματεῦσι(ν)
ACCγραμματέαγραμματέας
γραμματεῦσι
γραμματεῦσιν
γραμματεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a secretary or scribe, serve as a scribe
 • Forms:
  • γραμματεύειν Verb: Pres Act Infin
  • γραμματεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
γραμματέων
γραμματέως
γράμματι
γραμματικῇ
γραμματικοί
γραμματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • pertaining to written texts
   • knowing one's letters, literate
   • well grounded in the rudiments
  • Substantival:
   • expertise in textual matters
   • expert in textual matters
   • a grammarian
 • Forms:
  • γραμματικῇ Adj: Dat Sing Fem
  • γραμματικοί Adj: Nom Plur Masc
  • γραμματικούς Adj: Acc Plur Masc
γραμματικούς
γραμματοεισαγωγεῖς
γραμματοεισαγωγεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • instructor (in the law), schoolmaster
  • governor (with some judicial function)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγραμματοεισαγωγεύςγραμματοεισαγωγεῖς
GENγραμματοεισαγωγέωςγραμματοεισαγωγέων
DATγραμματοεισαγωγεῖγραμματοεισαγωγεῦσι(ν)
ACCγραμματοεισαγωγέαγραμματοεισαγωγέας
γράμματος
γραμμάτων
γραπτόν
γραπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • written, inscribed
  • Substantival:
   • writing, book, written document
 • Forms:
  • γραπτόν Adj: Acc Sing Neut
  • γραπτῷ Adj: Dat Sing Neut
  • γραπτῶν Adj: Gen Plur Neut
γραπτῷ
γραπτῶν
γραῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: old woman
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγραῦςγρᾶες
GENγραόςγραῶν
DATγραίγραυσί
ACCγραῦνγραῦς
VOCγραῦγρᾶες
γραφαί
γραφαῖς
γραφάς
γράφε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράφει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γράφειν
γραφεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • stylus, pencil, paint brush, pen (i.e., writing implement)
  • something written
 • Forms:
  • γραφείῳ Noun: Dat Sing Neut
γραφείῳ
γραφέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: γράφω
γραφέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: γράφω
γραφέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γραφέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: γράφω
γραφέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: γράφω
γράφεσθαι
γράφεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γραφή
Feminine
 SingularPlural
NOMγραφήγραφαί
GENγραφῆςγραφῶν
DATγραφῇγραφαῖς
ACCγραφήνγραφάς
VOCγραφήγραφαί
γραφῇ
γραφήν
γραφῆναι
γραφῆς
γραφήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd sing
 • Root: γράφω
γραφήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω
γράφηται
 • Parse: Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
 • Root: γράφω
γραφήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • Root: γράφω
γραφήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • Root: γράφω
γραφίδι
γραφικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to writing, capable of drawing
 • Forms:
  • γραφικούς Adj: Acc Plur Masc
γραφικούς
γραφίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a stylus for writing, pen, pencil, engraving tool
 • Forms:
  • γραφίδι Noun: Dat Sing Fem
γράφομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: γράφω
γραφόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: γράφω
γράφοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: γράφω
γράφοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γράφοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: γράφω
γραφόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: γράφω
γράφουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: γράφω
γραφούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: γράφω
γράφουσι
γράφουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω
γράφω
 • Present
 • γράφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • γράφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • γράφειν Verb: Pres Act Infin
 • γράφεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • γράφεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • γράφηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
 • γράφομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • γραφόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • γράφοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • γράφοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • γράφοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • γραφόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • γράφουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • γραφούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • γράφουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γράφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • γράφωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἔγραφον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • ἔγραφεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • γράψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • γραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • γράψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • γράψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • γράψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • γραφέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • γραφέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • γραφέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • γραφέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • γραφέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • γραφῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γραφήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • γραφήτωσαν Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • γράψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐγγραφή Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • γράψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • γράψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • γράψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐγγραφήσῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
 • ἐγράφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἔγραψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐγράψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔγραψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔγραψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐγράψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔγραψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔγραψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • γράψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • γράψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • γράψασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • γράψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Perfect
 • γεγραμμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • γεγραφότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • γέγραφα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • γεγράφαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • γεγραμμένα
  • Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • γεγραμμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • γεγραμμένας Verb: Perf Pass Part Acc Plur Fem
 • γεγραμμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • γεγραμμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • γεγραμμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • γεγραμμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Neut
 • γεγραμμένον
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • γεγραμμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • γεγραμμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • γεγραμμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Neut
 • γέγραπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγέγραπτο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
γράφων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: γράφω
γραφῶν
γράφωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: γράφω
γράψαι
γράψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γράψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: γράφω
γράψασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: γράφω
γράψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γράφω
γράψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γράψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράψετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: γράφω
γράψῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γράφω
γράψω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: γράφω
γραώδεις
γραώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: characteristic of old women or old wives, crone-like, i.e., silly
 • Forms:
  • γραώδεις Adj: Acc Plur Masc
γρηγορεῖν
γρηγορεῖτε
γρηγορεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be vigilant, wake, be watchful, be alert
 • Forms:
  • γρηγορεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • γρηγορῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γρηγορῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • γρηγορήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • γρηγορήσης Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • γρηγοροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • γρηγοροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γρηγορῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • γρηγορῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγρηγόρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γρηγόρει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γρηγορέω
γρηγορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be awake, keep awake, be alert
  • to watch, watch over
 • Cognates: διαγρηγορέω
 • Forms:
  • γρηγόρει
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • γρηγορεῖν Verb: Pres Act Infin
  • γρηγόρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • γρηγορήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • γρηγορούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐγρηγορήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγρηγόρουν Verb: Imp Act Ind 1st Sing
γρηγορῇ
γρηγορῆσαι
γρηγορήσατε
γρηγορήσης
γρηγόρησιν
γρηγόρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wakefulness, vigilance
  • intellectual sharpness and keenness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγρηγόρησιςγρηγορήσεις
GENγρηγορήεωςγρηγορήσεων
DATγρηγορήσειγρηγορήσεσι(ν)
ACCγρηγόρησινγρηγορήσεις
γρηγόρησον
γρηγορήσω
γρηγοροῦντας
γρηγοροῦντες
γρηγορούντων
γρηγορῶμεν
γρηγορῶν
γρόνθον
γρόνθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fist, punch, blow
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγρόνθοςγρόνθοι
GENγρόνθουγρόνθων
DATγρόνθῳγρόνθοις
ACCγρόνθονγρόνθους
VOCγρόνθεγρόνθοι
γρόνθου
γρύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to grumble, mutter, complain
  • to growl (like an aggressive dog)
 • Forms:
  • γρύξαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • γρύξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἔγρυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γρύξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: γρύζω
γρύξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: γρύζω
γρύπα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: γρύψ
γρύψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a griffin, vulture
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγρύψγρῦπες
GENγρυπόςγρυπῶν
DATγρύπιγρυψί
ACCγρύπαγρῦπας
VOCγρύψγρῦπες