ἐγνόφωσεν
ἔγνω
ἔγνωκα
ἐγνώκαμεν
ἔγνωκαν
ἔγνωκας
ἐγνώκατε
ἐγνώκειτε
ἔγνωκε
ἔγνωκεν
ἐγνωκέναι
ἐγνωκος
ἐγνωκότας
ἐγνωκότες
ἐγνωκώς
ἔγνωμεν
ἔγνων
ἐγνωρίζετο
ἐγνωρίζοντο
ἐγνώρισα
ἐγνωρίσαμεν
ἐγνώρισαν
ἐγνώρισας
ἐγνώρισε
ἐγνώρισεν
ἐγνωρίσθη
ἐγνωρίσθην
ἐγνώρισται
ἔγνως
ἔγνωσαν
ἐγνώσθη
ἐγνώσθην
ἐγνώσθης
ἔγνωσται
ἔγνωτε