ἐγνόφωσεν
ἔγνω
ἔγνωκα
ἐγνώκαμεν
ἔγνωκαν
ἔγνωκας
ἐγνώκατε
ἐγνώκειτε
ἔγνωκε
ἔγνωκεν
ἐγνωκέναι
ἐγνωκος
ἐγνωκότας
top
ἐγνωκότες
ἐγνωκώς
ἔγνωμεν
ἔγνων
ἐγνωρίζετο
ἐγνωρίζοντο
ἐγνώρισα
ἐγνωρίσαμεν
ἐγνώρισαν
ἐγνώρισας
ἐγνώρισε
ἐγνώρισεν
ἐγνωρίσθη
ἐγνωρίσθην
ἐγνώρισται
ἔγνως
top
ἔγνωσαν
ἐγνώσθη
ἐγνώσθην
ἐγνώσθης
ἔγνωσται
ἔγνωτε