γενεά
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning:
  • family, clan, race, descendants
  • generation, contemporaries, i.e., all those born around the same time
  • age, i.e., a period of time
  • a period of time when a group of people (born about the same time) live
  • peers, contemporaries, a whole body of people born about the same time
  • all the blood relations
  • birthplace
  • single step in descent
  • product, something produced
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγενεάγενεαί
GENγενεᾶςγενεῶν
DATγενεᾷγενεαῖς
ACCγενεάνγενεάς
γενεᾷ
γενεαί
γενεαῖς
γενεαλογέω
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to trace (someone's) pedigree
  • to trace descent, count by descent, trace one's genealogy
  • to reckon by generations, i.e., trace in genealogy
 • Forms:
  • γενεαλογούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐγενεαλογήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
γενεαλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: genealogy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγενεαλογίαγενεαλογίαι
GENγενεαλογίαςγενεαλογιῶν
DATγενεαλογίᾳγενεαλογίαις
ACCγενεαλογίανγενεαλογίας
VOCγενεαλογίαγενεαλογίαι
γενεαλογίαις
γενεαλογίας
γενεαλογούμενος
γενεάν
γενεάς
γενεᾶς
γενέθλιον
γενέθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • relation to birth
  • +ἡμέρα = birthday
 • Forms:
  • γενέθλιον Adj: Acc Sing Fem
γένει
γένεια
γένειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: chin, beard
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγένειονγένεια
GENγενείουγενείων
DATγενείῳγενείοις
ACCγένειονγένεια
γενείων
γενέσει
γενέσεις
γενέσεσιν
γενέσεως
γενέσθαι
γένεσθε
γενέσθω
γενέσθωσαν
γενέσια
γενεσιάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: creator, author
γένεσι(ν)
γενεσίοις
γενέσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: birthday celebration, birthday ceremonies
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγενέσιοςγενέσιον
GENγενεσίου
DATγενεσίῳ
ACCγενέσιον
Plural
 MascFemNeut
NOMγενέσιοιγενέσια
GENγενεσίων
DATγενεσίοις
ACCγενεσίουςγενέσια
γενεσιουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • creator
  • author of existence
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγενεσιουργόςγενεσιουργοί
GENγενεσιουργοῦγενεσιουργῶν
DATγενεσιουργῷγενεσιουργοῖς
ACCγενεσιουργόνγενεσιουργούς
VOCγενεσιουργέγενεσιουργοί
γένεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • beginning, origin, descent, nativity, birth
  • existence
  • genealogy, family, generation, offspring, listing of descendants (in chronological order))
  • nature, natural
  • kind, species, type
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγένεσιςγενέσεις
GENγενέσεωςγενέσεων
DATγενέσειγενέσεσι(ν)
ACCγένεσι(ν)γενέσεις
γενεσίων
γενετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: birth, time of birth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγενετήγενεταί
GENγενετῆςγενετῶν
DATγενετῇγενεταῖς
ACCγενετήνγενετάς
VOCγενετήγενεταί
γενετῆς
γενέτιν
γενέτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • one who brings into existence
  • mother
 • Forms:
  • γενέτιν Noun: Acc Sing Fem
γενεῶν
γένη
γένῃ
γενηθείς
γενηθεῖσα
γενηθεῖσαν
γενηθείσῃ
γενηθείσης
γενηθέντας
γενηθέντες
γενηθέντος
γενηθέντων
γενηθῇ
γενηθῆναι
γενηθῇς
γενήθητε
γενήθητι
γενηθήτω
γενηθήτωσαν
γενηθῶμεν
γενηθῶσιν
γένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • product, produce, fruit, yield (of vegetables)
  • harvest
  • offspring, child
 • Note: Alternate spelling: γέννημα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγενήματαγενήματα
GENγενήματοςγενημάτων
DATγενήματιγενήμασι(ν)
ACCγενήματαγενήματα
γενήμασι(ν)
γενήματα
γενήματι
γενήματος
γενημάτων
γενήσεσθε
γενήσεται
γένησθε
γενήσομαι
γενησόμενον
γενησομένων
γενήσονται
γένηται
γενικῆς
γενικός
Singular
 MascFemNeut
NOMγενικόςγενικήγενικόν
GENγενικοῦγενικῆςγενικοῦ
DATγενικῷγενικῇγενικῷ
ACCγενικόνγενικήνγενικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγενικοίγενικαίγενικά
GENγενικῶνγενικῶνγενικῶν
DATγενικοῖςγενικαῖςγενικοῖς
ACCγενικούςγενικάςγενικά
γεννᾷ
γενναία
γενναῖα
γενναίᾳ
γενναιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be brave
 • Forms:
  • γενναίᾳ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • γενναίᾳ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
γενναῖοι
γενναῖον
γενναῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: genuine, noble, true to one's birth or descent, excellent
 • Forms:
Singular
NOMγενναῖοςγενναίαγενναῖον
GENγενναίουγενναίαςγενναίου
DATγενναίῳγενναίᾳγενναίῳ
ACCγενναῖονγενναίανγενναῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMγενναῖοιγενναῖαιγενναῖα
GENγενναίων
DATγενναίοιςγενναίαιςγενναίοις
ACCγενναίουςγενναίαςγενναῖα
Comparatives & Superlatives
 • γενναιότατος Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • γενναιότατοι Superlative Adj: Nom Plur Masc
 • γενναιοτέρα Comparative Adj: Nom Sing Fem
 • γενναιοτέρων Comparative Adj: Gen Plur MFN
γενναιότατοι
γενναιότατος
γενναιοτέρα
γενναιοτέρων
γενναιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nobility of mind, nobility of character, bravery
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγενναιότηςγενναιότητες
GENγενναιότητοςγενναιοτήτων
DATγενναιότητιγενναιότησιν
ACCγενναιότηταγενναιότητας
γενναιότητα
γενναιότητος
γενναίους
γενναίῳ
γενναίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • nobly, bravely
  • in most effective manner
γεννᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γεννάω
γεννώσας
γεννάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • Of men: to father, beget, become the father of (someone) (literally or figuratively)
   • Of women: to bear, bring forth
   • to generate
   • to bring forth, produce (fruit), produce (children)
  • Passive:
   • to be born
 • Forms:
Present
 • γεννώσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • γεννώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • γεννᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • γεννᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γεννώμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γεννωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • γεννώμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γεννωμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • γεννῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • γεννῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • γεννῶσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • γεννῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γεννῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • γεννηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • γεννηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • γεννήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • γεννήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • γεννήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • γεννήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • γεννηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • γεννηθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc
 • γεννηθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γεννηθέντα Part: Aor Pass Nom Acc Sing Masc
 • γεννηθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γεννηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γεννηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γεννηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • γεννῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • γεννήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • γεννήσῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • γεννήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐγεννήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐγεννήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγεννήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐγεννήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐγεννήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐγεννήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγέννησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐγέννησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐγέννησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐγέννησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγέννησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγεννῶσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • γεννήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • γεννήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • γεννήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • γεννήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • γεννηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • γεννηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • γεννηθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
Perfect
 • γεγεννημέναι Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • γεγεννημέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • γεγενημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γεγέννηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • γεγεννηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • γεγέννημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γεγεννημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • γεγεννημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • γεγεννημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • γεγεννημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • γεγεννημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • γεγεννημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • γεγεννημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • γεγεννημέθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • γεγέννησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • γεγέννηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
γεννηθείς
γεννηθεῖσι(ν)
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθέντες
γεννηθέντος
γεννηθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθῇ
γεννηθῆναι
γεννηθήσεσθε
γεννηθήσεται
γεννηθῆτε
γεννηθῶσιν
γέννημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • child, offspring
  • that which is produced, product
  • fruit, brood, etc
 • Note: Alternate spelling: γένημα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγεννήματαγεννήματα
GENγεννήματοςγεννημάτων
DATγεννήματιγεννήμασι(ν)
ACCγεννήματαγεννήματα
γεννήμασι(ν)
γεννήματα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Voc Plur Neut
 • Root: γέννημα
γεννήματι
γεννήματος
γεννημάτων
γεννῆσαι
γεννήσαντα
γεννήσαντες
γεννήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννήσασι(ν)
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννήσει
γεννήσεις
γεννήσεως
γεννήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: γεννάω
γεννήσῃς
γέννησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • procreation
  • progeny
  • birth; nativity, offspring
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγέννησιςγεννήσεις
GENγεννήσεωςγεννήσεων
DATγεννήσειγεννήσεσι(ν)
ACCγέννησινγεννήσεις
γεννήσω
γεννήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: γεννάω
γεννητοῖς
γεννητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: begotten, born
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγεννητόςγεννητήγεννητόν
GENγεννητοῦγεννητήςγεννητοῦ
DATγεννητῷγεννητῇγεννητῷ
ACCγεννητόνγεννητήνγεννητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγεννητοίγεννηταίγεννητά
GENγεννητῶνγεννητῶνγεννητῶν
DATγεννητοῖςγεννηταῖςγεννητοῖς
ACCγεννητούςγεννητάςγεννητά
γεννήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: begetter, parent
 • Forms:
  • γεννήτορος Noun: Gen Sing Masc
γεννώμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεννωμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεννωμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: γεννάω
γεννῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: γεννάω
γεννῶσα
γεννῶσαν
γεννῶσι(ν)
γενοίμεθα
γενοίμην
γένοιντο
γένοιο
γένοιτ᾿
γένοιτο
γενόμενα
γενόμεναι
γενομένας
γενομένη
γενομένῃ
γενομένην
γενομένης
γενόμενοι
γενομένοις
γενόμενον
 • Parse:
  • Part: 2Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: 2Aor Mid Acc Sing Masc
 • Root: γίνομαι
γενόμενος
γενομένου
γενομένους
γενομένῳ
γενομένων
γένος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • division into which entities are classified
   • race, stock
   • class, kind, type, species
  • division into which entities are classified
   • descendants of a common ancestor
   • family, relatives
   • nation, people
  • offspring
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγένοςγένη
GENγένουςγενέων, γενῶν
DATγένειγένεσι(ν)
ACCγένοςγένη
VOCγένοςγένη
γενοῦ
γένους
γένωμαι
γενώμεθα
γενῶν
γένωνται