γενεά
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning:
  • family, clan, race, descendants
  • generation, contemporaries, i.e., all those born around the same time
  • age, i.e., a period of time
  • a period of time when a group of people (born about the same time) live
  • peers, contemporaries, a whole body of people born about the same time
  • all the blood relations
  • birthplace
  • single step in descent
  • product, something produced
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγενεάγενεαί
GENγενεᾶςγενεῶν
DATγενεᾷγενεαῖς
ACCγενεάνγενεάς
γενεᾷ
γενεαί
γενεαῖς
γενεαλογέω
γενεαλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: genealogy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγενεαλογίαγενεαλογίαι
GENγενεαλογίαςγενεαλογιῶν
DATγενεαλογίᾳγενεαλογίαις
ACCγενεαλογίανγενεαλογίας
VOCγενεαλογίαγενεαλογίαι
γενεαλογίαις
γενεαλογίας
γενεαλογούμενος
γενεάν
γενεάς
γενεᾶς
γενέθλιον
γενέθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • relation to birth
  • +ἡμέρα = birthday
 • Forms:
  • γενέθλιον Adj: Acc Sing Fem
γένει
γένεια
γένειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: chin, beard
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγένειονγένεια
GENγενείουγενείων
DATγενείῳγενείοις
ACCγένειονγένεια
γενείων
γενέσει
γενέσεις
γενέσεσιν
γενέσεως
γενέσθαι
γένεσθε
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: γίνομαι
γενέσθω
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Imperative 3rd Sing
 • Root: γίνομαι
γενέσθωσαν
γενέσια
γενεσιάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: creator, author
γένεσι(ν)
γενεσίοις
γενέσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: birthday celebration, birthday ceremonies
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγενέσιοςγενέσιον
GENγενεσίου
DATγενεσίῳ
ACCγενέσιον
Plural
 MascFemNeut
NOMγενέσιοιγενέσια
GENγενεσίων
DATγενεσίοις
ACCγενεσίουςγενέσια
γενεσιουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • creator
  • author of existence
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγενεσιουργόςγενεσιουργοί
GENγενεσιουργοῦγενεσιουργῶν
DATγενεσιουργῷγενεσιουργοῖς
ACCγενεσιουργόνγενεσιουργούς
VOCγενεσιουργέγενεσιουργοί
γένεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • beginning, origin, descent, nativity, birth
  • existence
  • genealogy, family, generation, offspring, listing of descendants (in chronological order))
  • nature, natural
  • kind, species, type
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγένεσιςγενέσεις
GENγενέσεωςγενέσεων
DATγενέσειγενέσεσι(ν)
ACCγένεσι(ν)γενέσεις
γενεσίων
γενετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: birth, time of birth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγενετήγενεταί
GENγενετῆςγενετῶν
DATγενετῇγενεταῖς
ACCγενετήνγενετάς
VOCγενετήγενεταί
γενετῆς
γενέτιν
γενέτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • one who brings into existence
  • mother
 • Forms:
  • γενέτιν Noun: Acc Sing Fem
γενεῶν
γένη
γένῃ
γενηθείς
γενηθεῖσα
γενηθεῖσαν
γενηθείσῃ
γενηθείσης
γενηθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • Root: γίνομαι
γενηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: γίνομαι
γενηθέντος
γενηθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: γίνομαι
γενηθῇ
γενηθῆναι
γενηθῇς
γενήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: γίνομαι
γενήθητι
γενηθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • Root: γίνομαι
γενηθήτωσαν
γενηθῶμεν
γενηθῶσιν
γένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • product, produce, fruit, yield (of vegetables)
  • harvest
  • offspring, child
 • Note: Alternate spelling: γέννημα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγενήματαγενήματα
GENγενήματοςγενημάτων
DATγενήματιγενήμασι(ν)
ACCγενήματαγενήματα
γενήμασι(ν)
γενήματα
γενήματι
γενήματος
γενημάτων
γενήσεσθε
γενήσεται
γενήσομαι
γενησόμενον
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: γίνομαι
γενησομένων
γενήσονται
γένησθε
γένηται
γενικῆς
γενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pertaining to birth
  • belonging to or connected with the family or race
 • Cognates: γενικός, συγγενικός
 • Forms:
  • γενικῆς Adj: Gen Sing Fem
γεννᾷ
γενναία
γενναῖα
γενναιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be brave
 • Forms:
  • γενναίᾳ
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
γενναίᾳ
γενναῖοι
γενναῖον
γενναῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: genuine, noble, true to one's birth or descent, excellent
 • Forms:
  • γενναιότατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
  • γενναιότατοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
  • γενναία Adj: Nom Sing Fem
  • γενναῖα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • γενναῖοι Adj: Nom Plur Masc
  • γενναῖον Adj: Acc Sing Neut
  • γενναιοτέρα Adj: Nom Sing Fem Comparative
  • γενναιοτέρων Adj: Gen Plur MFN Comp
  • γενναίους Adj: Acc Plur Masc
  • γενναίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
γενναιότατοι
γενναιότατος
γενναιοτέρα
γενναιοτέρων
γενναιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nobility of mind, nobility of character, bravery
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγενναιότηςγενναιότητες
GENγενναιότητοςγενναιοτήτων
DATγενναιότητιγενναιότησιν
ACCγενναιότηταγενναιότητας
γενναιότητα
γενναιότητος
γενναίους
γενναίῳ
γενναίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • nobly, bravely
  • in most effective manner
γεννᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γεννάω
γεννώσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: γεννάω
γεννάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • Of men: to father, beget, become the father of (someone) (literally or figuratively)
   • Of women: to bear, bring forth
   • to generate
   • to bring forth, produce (fruit), produce (children)
  • Passive:
   • to be born
 • Cognates: ἀναγεννάω, γεννάω, ἐκγεννάω
 • Forms:
 • Present
 • γεννώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • γεννώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • γεννᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • γεννᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γεννώμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • γεννωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • γεννώμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • γεννωμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • γεννῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • γεννῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • γεννῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • γεννῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • γεννῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • γεννηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • γεννηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • γεννήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • γεννήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • γεννήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • γεννηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • γεννηθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • γεννηθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • γεννηθέντα
  • Verb: Aor Pass Part Nom Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • γεννηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γεννηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γεννηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • γεννῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • γεννήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • γεννήσῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • γεννήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐγεννήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐγεννήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγεννήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐγεννήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐγεννήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐγεννήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγέννησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐγέννησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐγέννησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐγέννησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγέννησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγεννῶσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • γεννήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • γεννήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • γεννήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • γεννήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • γεννηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • γεννηθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • γεννηθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Perfect
 • γεγεννημέναι
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • γεγενημένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • γεγέννηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • γεγεννηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • γεγέννημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γεγεννημένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • γεγεννημένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • γεγεννημένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • γεγεννημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • γεγεννημένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • γεγεννημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • γεγεννημέθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st. Plur
 • γεγέννησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • γεγέννηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
γεννηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεννηθεῖσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννηθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννηθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεννηθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννηθῇ
γεννηθῆναι
γεννηθήσεσθε
γεννηθήσεται
γεννηθῆτε
γεννηθῶσιν
γέννημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • child, offspring
  • that which is produced, product
  • fruit, brood, etc.
 • Note: Alternate spelling: γένημα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγεννήματαγεννήματα
GENγεννήματοςγεννημάτων
DATγεννήματιγεννήμασι(ν)
ACCγεννήματαγεννήματα
γεννήμασι(ν)
γεννήματα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • Noun: Voc Plur Neut
 • Root: γέννημα
γεννήματι
γεννήματος
γεννημάτων
γεννῆσαι
γεννήσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεννήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννήσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: γεννάω
γεννήσεις
γεννήσεις
γεννήσεως
γεννήσῃ
γεννήσῃς
γέννησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • procreation
  • progeny
  • birth; nativity, offspring
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγέννησιςγεννήσεις
GENγεννήσεωςγεννήσεων
DATγεννήσειγεννήσεσι(ν)
ACCγέννησινγεννήσεις
γεννήσω
γεννήσωσιν
γεννητοῖς
γεννήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: begetter, parent
 • Forms:
  • γεννήτορος Noun: Gen Sing Masc
γεννητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: begotten, born
 • Forms:
  • γεννητοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
γεννώμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεννωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γεννάω
γεννώμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: γεννάω
γεννώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεννωμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: γεννάω
γεννῶσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: γεννάω
γεννῶσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: γεννάω
γεννῶσι(ν)
γενοίμεθα
γένοιτ᾿
γενοίμην
γένοιντο
γένοιο
γένοιτο
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Optative 3rd Sing
 • Root: γίνομαι
γενόμενα
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γενόμεναι
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Plur Fem
 • Root: γίνομαι
γενομένας
γενομένη
γενομένῃ
γενομένην
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Sing Fem
 • Root: γίνομαι
γενομένης
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Fem
 • Root: γίνομαι
γενόμενοι
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: γίνομαι
γενομένοις
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Dat Plur Masc
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Dat Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γενόμενον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: γίνομαι
γενόμενος
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: γίνομαι
γενομένου
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Masc
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Neut
 • Root: γίνομαι
γενομένους
γενομένῳ
γενομένων
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Masc
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Neut
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Fem
 • Root: γίνομαι
γένος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • division into which entities are classified
   • race, stock
   • class, kind, type, species
  • division into which entities are classified
   • descendants of a common ancestor
   • family, relatives
   • nation, people
  • offspring
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγένοςγένη
GENγένουςγενέων, γενῶν
DATγένειγένεσι(ν)
ACCγένοςγένη
VOCγένοςγένη
γενοῦ
γένους
γένωμαι
 • Parse: Verb: 2Aor middle Deponent Subj 1st Sing
 • Root: γίνομαι
γενώμεθα
γενῶν
γένωνται
 • Parse: Verb: 2Aor middle Deponent Subj 3rd Plur
 • Root: γίνομαι