ἔγραφε, ἔγραφεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγράφη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγράφην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: γράφω
ἔγραφον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω
ἔγραψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: γράφω
ἐγράψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: γράφω
ἔγραψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω
ἔγραψας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: γράφω
ἐγράψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: γράφω
ἔγραψε, ἔγραψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγρήγορα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγρηγορήθη
ἐγρηγόρησε, ἐγρηγόρησεν
ἐγρήγοροι
ἐγρήγορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • watchful, watchman
  • vigilant without sleeping
 • Forms:
ἐγρηγόρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: γρηγορέω
ἐγρηγορώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: γρηγορέω
ἔγρυξε, ἔγρυξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γρύζω