γέμει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: γέμω
γέμειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: γέμω
γέμετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: γέμω
γεμίζεσθαι
γεμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to load
  • to fill, be full, fill entirely
 • Cognates: ἐπιγεμίζω
 • Forms:
  • γεμίσαι Verb: Aor Act Infin
  • γεμίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • γεμίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • γεμισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • γεμίζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἐγέμισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγέμισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγεμίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
γεμίσαι
γεμίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: γεμίζω
γεμίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γεμίζω
γεμίσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: γέμω
γεμισθῇ
γέμον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: γέμω
γέμοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: γέμω
γέμοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γέμω
γεμόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: γέμω
γέμουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: γέμω
γεμούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: γέμω
γέμουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: γέμω
γέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be full, load, swell out
 • Forms:
  • γεμίσῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • γέμετε Verb: Pres Act ind 2nd Plur
  • γέμοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γέμει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γέμειν Verb: Pres Act Infin
  • γέμον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • γέμοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • γεμόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • γέμουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • γεμούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • γέμουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἔγεμεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔγεμον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur