γίγαντα
γίγαντας
γίγαντες
γίγαντος
γιγάντων
γίγαρτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a grape-stone
 • Forms:
  • γιγάρτου Noun: Gen Sing Neut
γιγάρτου
γίγας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • giant
  • someone wielding enormous power
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγίγαςγίγαντες
GENγίγαντοςγιγάντων
DATγίγαντιγίγασι
ACCγίγανταγίγαντας
VOCγίγανγίγαντες
γίγνεσθαι
γιγνέσθω
γίγνεται
γίγνηται
γίγνομαι
γιγνόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γιγνόμενον
γίγνωσκε
γινώσκηται
γιγνώσκει
γιγνώσκοντας
γιγνώσκω
γίνεσθαι
γίνεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: γίνομαι
γινέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • Root: γίνομαι
γινέσθωσαν
γίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: γίνομαι
γίνῃ
γίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Note: Classical form is γίγνομαι
 • Meaning:
  • to happen, occur, take place, come on, be
  • to come into being, come into existence, emerge
  • to be born
  • to be, exist, be located
  • to be present, be situated (at a place)
  • to come to

   ἐγένετο λόγος κύριου πρός ...
   the word of the Lord came to ...

  • to become something, come to be, acquire the character of, be transformed into
  • to become something that it is not, to be artificial
  • to be produced, acquire
  • to come into a certain state
  • to arise (as a case for debate)
  • to join with, be allied with someone
  • to set out doing something
  • Of sacrifices & omens: to be favourable
  • With negative: may it not be, by no means, far from it, God forbid

   μὴ γένοιτο
   may it not be, it cannot be, impossible!

 • Cognates: ἀπογίνομαι, διαγίνομαι, ἐπιγίνομαι, παραγίνομαι, προγίνομαι, συμπαραγίνομαι
 • Forms:
 • Present
 • γίγνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • γιγνέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • γίγνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γίγνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • γίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • γίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • γινέσθω Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • γινέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • γίνεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • γίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • γίνονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • γίνου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • γινώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Plur
 • γίνωνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
 • γινόμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Present Participle
 • γιγνόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • γιγνόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • γινόμενα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Plur Neut
 • γινόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • γινομέναις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Fem
 • γινομένας Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Fem
 • γινομένης Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
 • γινόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • γινομένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
 • γινόμενον
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • γινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • γινομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Neut
 • γινομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • γινομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • γινομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Neut
 • γινομένῃ
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • γινομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Imperfect
 • ἐγίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐγινόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐγίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγίνου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Future
 • γενήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • γενήσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • γενήσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • γενησόμενον Verb: Fut Mid Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
 • γενησομένων Verb: Fut Mid Part Gen Plur Neut
 • γενήσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • γένοιτ᾿ Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • γενέσθαι Verb: 2Aor Mid Deponent Infin
 • γένεσθε Verb: 2Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • γενέσθω Verb: 2Aor Mid Deponent Imperative 3rd Sing
 • γενέσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • γένῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • γενηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γενηθῆναι Verb: Aor Pass Deponent Infin
 • γενηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • γενήθητε Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • γενήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • γενηθήτω Verb: Aor Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • γενηθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • γενηθῶμεν Verb: Aor Pass Deponent Subj 1st. Plur
 • γενηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • γένησθε Verb: 2Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
 • γένηται Verb: 2Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
 • γενοίμεθα Verb: Aor Mid Opt 1st Plur
 • γενοίμην Verb: Aor Mid Opt 1st Sing
 • γένοιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • γένοιτο Verb: 2Aor Mid Deponent Optative 3rd Sing
 • γενοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • γενώμεθα Verb: Aor middle Subj 1st Plur
 • γένωμαι Verb: 2Aor middle Deponent Subj 1st Sing
 • γένωνται Verb: 2Aor middle Deponent Subj 3rd Plur
 • ἐγένετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐγένεσθε Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • ἐγένετο Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐγενήθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐγενήθημεν Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st. Plur
 • ἐγενήθην Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
 • ἐγενήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐγενήθησαν Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐγενήθητε Verb: Aor Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • ἐγενόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐγενόμην Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
 • ἐγένοντο Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐγένου Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • Aorist Participle
 • γενηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • γενηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • γενηθείσῃ Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
 • γενηθέντας Verb: Aor Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • γενηθέντες Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • γενηθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • γενηθέντων Verb: Aor Pass Deponent part Gen Plur Neut
 • γενόμενα Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom/Acc Plur Neut
 • γενόμεναι Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Plur Fem
 • γενομένας Verb: Aor Mid Part Acc Plur Fem
 • γενομένη Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • γενομένῃ Verb: 2Aor Mid Part Dat Sing Fem
 • γενομένην Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Sing Fem
 • γενομένης Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Fem
 • γενόμενοι Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • γενομένοις
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Dat Plur Masc
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Dat Plur Neut
 • γενόμενον
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Sing Masc
 • γενόμενος Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • γενομένου
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Masc
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Neut
 • γενομένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
 • γενομένῳ Verb: Aor Mid Part Dat Sing Masc
 • γενομένων
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Masc
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Neut
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Fem
 • Perfect
 • γεγόνεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • γεγένημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γεγενῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • γεγένησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • γεγένηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γέγονα Verb: Perfect, Act Ind 1st Sing
 • γεγόναμεν Verb: Perf Act Ind 1st. Plur
 • γέγοναν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur contracted form
 • γέγονας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • γεγόνασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • γεγόνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • γεγόνατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • γέγονε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • γεγόνει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • γέγονεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • γεγονέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐγεγόνειν Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐγεγόνει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Perfect Participle
 • γεγενημένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • γεγενημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Neut
 • γεγενημένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • γεγενημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • γεγενημένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • γεγονός
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • γεγονόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • γεγονότα Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • γεγονότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • γεγονότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • γεγονότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Neut
 • γεγονότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • γεγονότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Neut
 • γεγονυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • γεγονυῖαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
 • γεγονυίας Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
 • γεγονώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
γινόμεθα
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: γίνομαι
γινόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γινόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • Root: γίνομαι
γινομέναις
γινομένας
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Fem
 • Root: γίνομαι
γινομένη
γινομένῃ
γινομένην
γινομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
 • Root: γίνομαι
γινόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: γίνομαι
γινομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γινόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: γίνομαι
γινόμενος
γινομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Neut
 • Root: γίνομαι
γινομένους
γινομένῳ
γινομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γίνονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: γίνομαι
γίνου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: γίνομαι
γινώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Plur
 • Root: γίνομαι
γίνωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
 • Root: γίνομαι
γίνωσκε
γινώσκει
γινώσκειν
γινώσκεις
γινώσκεται
γινώσκετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γινώσκω
γινωσκέτω
γινωσκέτωσαν
γινώσκῃ
γινώσκητε
γινώσκομαι
γινώσκομεν
γινωσκομένη
γινώσκοντά
γινώσκοντας
γινώσκοντες
γινώσκουσα
γινώσκουσαν
γινώσκουσι
γινώσκουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γινώσκω
γινώσκονται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γινώσκω
γινώσκοντι
 • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γινώσκω
γινώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to know
  • to come to know, find out by observation, find out by inquiry
  • to arrive at a solution of (a puzzle, riddle, etc.)
  • to have in the mind, have learned
  • to become closely acquainted with, have personal knowledge of
  • to recognize, admit to acquaintance with
  • to experience (e.g., to know disappointment)
  • to be aware, become aware
  • to recognize as one's own
  • to understand, comprehend
  • to perceive, notice, realize
  • to acknowledge, recognize (someone's authority or relationship)
  • to identify
  • to acknowledge as true, admit as important
  • to take note of, not neglect someone needy
  • to take an interest in, concern oneself with
  • to admit to the veracity of (a proposition)
  • to have sexual intercourse
 • Note: Classical spelling is γιγνώσκω
 • Cognates: ἀναγινώσκω, ἀπογινώσκω, γινώσκω, διαγινώσκω, ἐπιγινώσκω, καταγινώσκω, προγινώσκω
 • Forms:
 • Present
 • γινώσκοντι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut γινώσκω
 • γινώσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur γινώσκω
 • γινώσκηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing γινώσκω
 • γίγνωσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing γινώσκω
 • γιγνώσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing γινώσκω
 • γιγνώσκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc γινώσκω
 • γίνωσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • γινώσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • γινώσκειν Verb: Pres Act Infin
 • γινώσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • γινώσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γινώσκετε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • γινωσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • γινωσκέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • γινώσκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • γινώσκητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • γινώσκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γινώσκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • γινωσκομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • γινώσκοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut γινώσκω
 • γινώσκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • γινώσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • γινώσκουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • γινώσκουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing fem γινώσκω
 • γινώσκουσι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • γινώσκουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • γινώσκωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • γινώσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • γινώσκωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • γινώσκωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • γινωσκούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Imperfect
 • ἐγίνωσκε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐγίνωσκεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐγίνωσκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • γνώσεις Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • γνώσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • γνώσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • γνώσῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • γνωσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • γνωσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • γνωσθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • γνωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • γνώσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
 • γνωσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • γνώσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • γνοῖ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • γνοίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • γνόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
 • γνόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • γνούς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • γνῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • γνῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • γνῴην Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • γνώθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • γνῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • γνῶναι Verb: 2Aor Act Infin
 • γνῷς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • γνωσθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • γνωσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γνωσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • γνώσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • γνωσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • γνωσθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • γνῶσιν
 • γνῶτε
  • Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • γνώτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • γνώτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔγνω Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔγνωμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔγνων Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔγνως Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔγνωσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγνώσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐγνώσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἔγνωτε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Perfect
 • ἔγνωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐγνώκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἔγνωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἔγνωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐγνώκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐγνώκειτε Verb: Pluperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἔγνωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἔγνωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐγνωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐγνωκος Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐγνωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἐγνωκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἐγνωκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἔγνωσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
γινωσκούσας
γινώσκωμεν
γινώσκων
γινώσκωσι
γινώσκωσιν
γιώρας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • resident alien, someone who has citizenship in one country but is a permanent resident in another
  • sojourner
  • proselyte
 • Note: Also spelled γειώρας