ἑνώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἑνόω
ἐνῴκησε, ἐνῴκησεν
ἐνώπια
ἐνώπιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Prep (followed by Gen)
 • Preposition Meaning
  • before, in front of [spatial not temporal]
 • Root: ἐνώπιος
ἐνώπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • before, in front of [spatial not temporal]
  • found in full view of the public
  • in person, face to face, in the eye (as in "look me in the eyes")
  • in the presence of, in full view of
  • in person
  • straightforward, trustworthy
  • evident, displayed, presentation
  • in the view, judgment of
 • Forms:
ἐνωπίους
ἐνωπίῳ
ἐνωπλισμένοι
ἐνωπλισμένος
ἑνώσεως
ἕνωσι, ἕνωσιν
ἕνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: union, unity, combination into one
ἐνώτια
ἐνωτιεῖται
ἐνωτίζεσθε
ἐνωτίζομαι
 • Meaning: to give ear, pay attention, listen
 • Forms:
  • ἠνωτίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνωτιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνωτίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐνωτίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐνώτισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐνωτίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐνωτίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνωτίσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἐνωτισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἠνωτίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἠνωτίσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
ἐνωτίζου
ἐνώτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ear-ring
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνώτιονἐνώτια
GENἐνωτίουἐνωτίων
DATἐνωτίῳἐνωτίοις
ACCἐνώτιονἐνώτια
ἐνώτισαι
ἐνωτίσασθε
ἐνωτίσατο
ἐνωτίσῃ
ἐνωτισθήσονται
ἐνωτίων