ἑνί
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: εἷς
ἔνι
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔνειμι
 • ——
 • Parse #2: Preposition
 • Meaning: in, poetic form of ἐν
ἔνια
ἔνιαι
ἐνίαις
ἐνίας
ἐνιαύσιαι
ἐνιαυσίαν
ἐνιαυσίας
ἐνιαύσιοι
ἐνιαυσίοις
ἐνιαύσιον
ἐνιαύσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: yearling, of a year, one year old
 • Forms:
ἐνιαυσίους
ἐνιαυτόν
ἐνιαυτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • year, one year
  • anniversary
  • within a year, during a year
  • year after year

   ἐνιαυτὸς ἐχόμενος ἐνιαυτοῦ
   year after year (2Sam 21:1)

ἐνιαυτοῦ
ἐνιαυτούς
ἐνιαυτῷ
ἐνιαυτῶν
ἐνιβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw in
 • Note: Like ἐμβάλλω
ἐνίδρυσε
ἐνιδρύω
 • Meaning:
  • to place (someone) in
  • to establish (someone) in
 • Forms:
  • ἐνίδρυσε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνιδών
ἐνιέντες
ἐνίεσθαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to send in, implant, inspire
 • Root: ἐνίημι
ἐνίημι
 • Meaning:
  • to let go in
  • to send in, send into, instill
  • to evoke, inspire
  • to infuse gradually
 • Forms:
  • ἐνῆκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐνιέντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἐνίκα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: νικάω
ἐνικήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νικάω
ἐνικήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: νικάω
ἐνίκησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: νικάω
ἐνίκησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: νικάω
ἐνίκησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: νικάω
ἐνίκησε, ἐνίκησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: νικάω
ἔνιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: some (out of group)
 • Forms:
Plural
 MascFemNeut
NOMἔνιοιἔνιαιἔνια
GENἐνίων
DATἐνίοιςἐνίαιςἐνίοις
ACCἐνίουςἐνίαςἔνια
ἐνίοις
ἐνίοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sometimes, at times
ἐνίους
ἐνίπτοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νίπτω
ἐνισταμένου
ἐνίστατο
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning: to put, place in
 • Root: ἐνίστημι
ἐνίστημι
 • Active Meaning:
  • Past tenses: to be present, have come
  • Other tenses: to impend, be imminent, intend
 • Middle Meaning:
  • to begin
  • to bring against
 • Forms:
Present
 • ἐνισταμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐνστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐνέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνστάντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐνστάσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • ἐνστασῶν Part: Aor Act Gen Plur Fem
 • ἐνστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐνεστώτων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἐνέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεστηκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐνεστηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • ἐνεστός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐνεστῶσαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • ἐνεστώσης Part: Perf Act Gen Sing Fem
 • ἐνεστῶσι(ν) Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
 • ἐνεστῶτα Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐνεστῶτος Part: Perf Act Gen Sing Masc
ἐνισχύθη
ἐνίσχυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom Sing Neut
 • Root: ἐνισχύω
ἐνισχύοντος
ἐνισχυόντων
ἐνισχύουσα
ἐνίσχυσα
ἐνισχῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐνισχύω
ἐνίσχυσαν
ἐνίσχυσας
ἐνισχύσας
ἐνισχύσατε
ἐνισχυσάτωσαν
ἐνίσχυσε, ἐνίσχυσεν
ἐνισχύσει
ἐνισχύσεις
ἐνισχύσῃς
ἐνισχύσητε
ἐνίσχυσον
ἐνισχύσουσι, ἐνισχύσουσιν
ἐνισχύσω
ἐνισχύσωμεν
ἐνισχύω
 • Meaning:
  • Intransitive:
   • to show oneself to be stronger than (someone)

    ἐνισχύσει αὐτῷ Ἰακώβ
    Jacob will prevail over him (Hos. 10:11)

   • to display strength (+μετὰ = against someone)
   • to fight against
   • to exert strong pressure (upon someone)
   • to grow in intensity and severity; to gain strength
   • to exert oneself; to make physical effort
   • to grow strong, regain one's strength, prevail, intensify
   • to hold firmly and devotedly to
  • Transitive:
   • to strengthen, give strength to (+accusative person)
   • to support, insist, urge (something) insistently
 • Forms:
Present
 • ἐνισχυόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἐνισχύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐνισχύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐνισχύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνίσχυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνίσχυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐνισχύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐνισχύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐνισχύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐνισχύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐνισχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνίσχυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνισχῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐνίσχυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνίσχυσας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐνισχύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐνισχύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐνισχυσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐνίσχυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνίσχυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνισχύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐνισχύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐνίσχυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνισχύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἐνισχύων
ἔνιψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: νίπτω
ἐνιψάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: νίπτω
ἐνίψαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: νίπτω
ἐνίψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: νίπτω
ἔνιψε, ἔνιψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: νίπτω
ἐνίων