κοπάζω
 • Meaning:
  • to lose strength and cease to be troublesome
  • to cease, stop what one is doing
  • to abate, still, rest, reduce
  • to relax, decrease, diminish, subside
 • Forms:
  • ἐκόπασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκόπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκόπακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κοπάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κοπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κοπάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κόπασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κοπάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κοπάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κοπανίζον
κοπανίζω
 • Meaning: to grind, pound, bray (grain meal)
 • Forms:
  • κεκοπανισμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
  • κοπανίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
κοπάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κοπάζω
κοπάσει
κοπάσῃ
κόπασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοπάζω
κοπάσουσι, κοπάσουσιν
κοπάσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: κοπάζω
κοπείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: κόπτω
κοπέντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κοπετόν
κοπετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lamentation; mourning (properly, by beating the chest)
κοπετοῦ
κοπετῷ
κοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • military strike (against someone)
  • slaughter, defeat, cutting, i.e., carnage
 • Forms:
κοπήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κοπή
κοπῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: κοπή
κοπῇς
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κόπτω
κοπήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κοπήτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κόπτω
κοπιᾷ
κοπιάζω
 • Meaning: to become weary, grow weary
κοπιᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κοπιάω
κοπιᾶσαι, κοπιάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κοπιάω
κοπιάσαντες
κοπιάσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: κοπιάω
κοπιάσει
κοπιάσεις
κοπιάσῃ
κοπιάσουσι, κοπιάσουσιν
κοπιᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοπιάω
κοπιάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κοπιάω
κοπιάω
 • Meaning:
  • to become exhausted physically
  • to become weary, be tired
  • to work hard, toil, strive, struggle
 • Forms:
Present
 • κοπιάσας Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • κοπιάσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • κοπιᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κοπιᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κοπιάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • κοπιῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • κοπιῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • κοπιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κοπιῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κοπιῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κοπιῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κοπιῶντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • κοπιώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κοπιώσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • κοπιῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐκοπίων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκοπίων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κοπιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κοπιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κοπιάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • κοπιάσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κοπιάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐκοπίας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκοπίασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκοπιάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκοπίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκοπίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκοπιάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκοπίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκοπίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κοπιᾶσαι Verb: Aor Act Infin
 • κοπιάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κοπιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • κεκοπίακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κεκοπίακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • κεκοπιάκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • κεκοπιάκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • κεκοπιάκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • κεκοπίακες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • κεκοπιακώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
κοπιῶ
κοπιῶμεν
κοπιῶν
κοπιῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κοπιάω
κοπιῶντας
κοπιῶντες
κοπιῶντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κοπιάω
κοπιώντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κοπιάω
κοπιώσας
κοπιῶσι, κοπιῶσιν
κόποι
κόποις
κόπον
κόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hardship, struggles, adversity
  • mental: annoyance, nuisance, pain in the neck
  • trouble, difficulty, bother
  • suffering, distressful situation
  • work, labour, toil
  • plural: product of toil
κόπου
κόπους
κοπόω
 • Meaning:
  • to make tired
  • to be weary, be exhausted
 • Forms:
  • ἐκόπωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κεκοπωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κοπώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κοπρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dunghill, manure pile
  • rubbish heap
  • rubbish, refuse
 • Forms:
κοπρίᾳ
κόπρια
κοπρίαν
κοπρίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κόπρια
κόπριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: manure, dung, feces, filth, excrement, fertilizer
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκόπριονκόπρια
GENκοπρίουκοπρίων
DATκοπρίῳκοπρίοις
ACCκόπριονκόπρια
κοπριῶν
κοπρίων
κόπρον
κόπρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dung, manure, feces, excrement
 • Forms:
κόπρου
κόπρῳ
κοπρών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: place for dung
 • Forms:
κόπτειν
κόπτεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κοπτόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κόπτω
κοπτομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κόπτονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: κόπτω
κόπτοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κόπτω
κόπτοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κόπτω
κοπτόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:κόπτω
κόπτουσι, κόπτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόπτω
 • Active Meaning:
  • to cut, cut down, fell, chop
  • to smite, hit, strike
  • to slaughter
  • to tire out
  • to make havoc, destroy
 • Middle Meaning:
  • to beat oneself from grief (e.g., beat the chest in grief)
  • to mourn for, lament
 • Passive Meaning:
  • to be mourned for
 • Forms:
Present
 • κοπτόντων
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • κόπτειν Verb: Pres Act Infin
 • κόπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • κόπτετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κοπτόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κόπτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κόπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κόπτοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κόπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κόπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κοπτομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • κόπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
Imperfect
 • ἔκοπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔκοπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔκοπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐκόπτοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • κοπήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κόψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • κόψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • κόψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κόψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • κοπείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • κοπέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • κοπέντων Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • κόψῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • κοπῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἔκοψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκόψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔκοψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κοπήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • κόψαι Verb: Aor Act Infin
 • κόψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κόψασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • κόψασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • κόψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κοψάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐκόψαντο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐκόψασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐκόψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔκοψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κόψησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • κόψωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • κόψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • κεκομμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκομμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκομμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • κεκομμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • κεκομμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • κεκομμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • κεκομμένας Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • κεκομμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
κόπτων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κόπτω
κόπῳ
κόπων
κοπώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κοπόω
κόπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hard, physical labour
  • weariness