εἴα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐάω
εἰάθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐάω
εἰάθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐάω
εἴακα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐάω
εἴαμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐάω
εἰ ἄρα
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: if then, if on the other hand
 • Concord:

  NT: Mark 11:13; Acts 7:1TR; 8:22; 17:27
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

εἴασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐάω
εἴασαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐάω
εἰάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐάω
εἴασε, εἴασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐάω