ἐγαμήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: γαμέω
ἐγάμησε, ἐγάμησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
ἐγαμίζοντο
ἐγάμουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
ἐγαυρίασαν
ἐγαυριῶντο