ἀνεγείραντος
ἀνεγείρω
 • Meaning:
  • to raise up again, wake up
  • to help rise up again, rebuild
 • Forms:
  • ἀνεγείραντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
ἀνεγίγνωσκε, ἀνεγίγνωσκεν
ἀνεγιγνώσκοντο
ἀνεγίνωσκε, ἀνεγίνωσκεν
ἀνεγινώσκετο
ἀνεγίνωσκον
ἀνεγκλησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blamelessness
 • Forms:
ἀνέγκλητοι
ἀνέγκλητον
ἀνέγκλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: blameless, unaccused, irreproachable, not accused, innocent, without reproach, void of offence, called innocent
 • Forms:
ἀνεγκλήτους
ἀνεγκλήτων
ἀνέγνω
ἀνέγνων
ἀνεγνωρισάμην
ἀνεγνωρίσθη
ἀνεγνωρίζετο
ἀνέγνωσαν
ἀνεγνώσθη
ἀνεγνώσθησαν
ἀνεγνωσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
ἀνεγνωσμένῳ
ἀνέγνωτε
ἀνεγράψαμεν
ἀνέγραψε, ἀνέγραψεν