ἀνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grief, sorrow, distress, trouble
ἀνίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: grief
 • Root: ἀνία
ἀνίατα
ἀνίατον
ἀνίατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • incurable, unrepairable
  • unbeatable
  • inescapable
  • rotten (wood)
 • Forms:
ἀνιάτῳ
ἀνιέναι
ἀνιέντες
ἀνιερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Meaning:
  • to dedicate, devote
  • to treat as sacred
  • to confiscate for religious purposes
 • Forms:
  • ἀνιερώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀνιερωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ἀνιερωθήσονται
ἀνιερώσαντες
ἀνίεται
ἀνίημι
 • Active Meaning:
  • to let loose; to run wild; to let (someone/something) run free without restraint
  • to lift up (the voice) without hindrance
  • to let go, let go unpunished
  • to leave unused (e.g., fallow land, uncultivated land) and not benefit from it
  • to leave uncared for, leave unattended
  • to stop (something); to cease doing

   ἄνες τὴν χεῖρά σου
   stop your hand (i.e., stop the action of your hand) (2Sam 24:16)

  • to slacken; to relax; to release the tension; to reduce the intensity; to ease
  • to allow (to do); to permit (something without interference or bother); to concede
  • to leave alone (to leave without hindrance)
  • to neglect (to do); to discontinue; to call off a plan

   ἀνῇ Σαοὺλ τοῦ ζητεῖν με
   Saul should discontinue seeking me (1Sam 27:1)

  • to spread forth
  • to forsake, leave
  • to unfasten, loosen, leave undone
  • to loosen, withhold
  • to forgive
 • Middle Meaning:
  • to relax, slacken
  • to deal gently
 • Passive Meaning:
  • to be left to oneself
  • to be ruined
  • to be calmed
  • to be allowed to run wild
 • Forms:
Present
 • ἀνιέναι Verb: Pres Act Infin
 • ἀνιέντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀνίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνιόντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀνῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
Future
 • ἀνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀνήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀνέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνείς Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀνέντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἄνες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνῆκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνῆκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
Perfect
 • ἀνειμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀνειμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἀνειμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἀνειμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνειμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀνειμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀνίκητοι
ἀνίκητον
ἀνίκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unconquered, unconquerable, invincible
 • Forms:
ἀνικήτου
ἀνικήτους
ἀνίλεως
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: without mercy, inexorable
ἀνιμάω
 • Meaning:
  • to draw up (water from a well)
  • to raise
ἀνιμήσασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to draw up, raise
 • Root: ἀνιμάω
ἀνιόντος
ἀνίπταμαι
 • Meaning: to fly up, fly away, fly upward
 • Forms:
  • ἀνιπταμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
ἀνιπτάμενοι
ἀνιπταμένου
ἀνίπτοις
ἄνιπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwashed, without ablution
 • Forms:
ἀνιστᾷ
ἀνιστάμενοι
ἀνιστάμενος
ἀνιστᾶν
ἀνίστανται
ἀνίστασθαι
ἀνίσταται
ἀνίστημι
 • Active Meaning:
  • to stand up, rise
  • to rise to go
  • to set up, hold upright
  • to build, rear up, erect
  • to assign (to an office or a task)
  • to establish (anew)
  • to resist, stand up against
  • to confirm (something)
  • to restore (something)
  • to re-establish (something)
  • to cause to come into existence, help become reality
  • to cause to become alive after death
  • to make an appearance
  • to present oneself
  • to come true
 • Middle Meaning:
  • to rise (from the dead)
  • to stand
  • to arise, rise
 • Forms:
Present
 • ἀνιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνιστάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀνιστάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀνιστᾶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀνίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνιστῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀναστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναστήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἀναστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀναστήσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ἀναστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναστήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀναστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναστήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναστησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀναστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀναστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀναστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀναστήσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
Aorist
 • ἀναστήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀναστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναστῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀναστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναστῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀνέστην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέστης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνέστησα Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέστημεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνέστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀναστήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
Aorist Imperative
 • ἀνάστητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀνάστα Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing, Apocopated form
 • ἀνάστησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναστήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀναστήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀνάστηθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀνάστητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
Aorist Subjunctive
 • ἀναστῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀνασταθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀνασταθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀναστῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναστήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀναστῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀναστῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναστῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀναστῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀνέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
Aorist Participles
 • ἀναστάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἀναστάν Part: 2Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναστάντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἀναστάντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀναστάντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀναστάντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναστάντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀναστάς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναστᾶσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀναστᾶσαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • ἀναστήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • ἀνέστακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἀνίστησιν
ἀνιστῶν
ἀνίσχυες
ἄνισχυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without strength, lacking strength
 • Forms:
  • ἀνίσχυες Adj: Nom Plur Masc/Fem
ἀνισχύω
 • Meaning: to be without strength