αβακ
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew:
 • Meaning: fine white linen
ἀβαναύσως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unselfishly
  • not in narrow-minded fashion
  • nobly
 • Compare: βάναυσος = base, vulgar
 • Concord:

  Apostolic Fathers: 1Clem 44:3

ἀβαρεῖ
ἀβαρεῖς
ἀβαρές
ἀβαρέσι(ν)
ἀβαρῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀβαρής (weightless)
ἀβαρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • weightless, without weight, not heavy
  • not burdensome, not offensive
  • easy (to lift and carry)
 • Compare: βαρύς = heavy
 • Concord:

  NT: 2Cor 11:9

 • Forms:
ἀβαροῦς
ἀβαρῶν
αβαρκηνιν
 • Parse: Transliterated Hebrew plural noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • thorn bushes
  • brambles
ἀβασάνιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • not tortured, untortured
  • unexamined
 • Compare: βασανισμός = torment, torture
 • Forms:
ἀβασανίστως
ἀβασίλευτον
ἀβασίλευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not ruled by a king
  • without a king
  • having no ruler

   ἀβασίλευτόν ἐστιν ἡ ἀκρὶς
   the locust have no king (Prov 30:27)

 • Concord:

  LXX: Prov 30:27

 • Forms:
ἀβάστακτον
ἀβάστακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not to be carried
 • Forms:
ἀβάτοις
ἄβατον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄβατος (impassable)
ἄβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • inaccessible, not fordable (e.g., a river or stream that cannot be easily crossed)
  • impassable (e.g., a desert devoid of water)
  • impassable (e.g., a distance so great that you would die before reaching its end)
  • impassable (e.g., a rocky area over which you couldn't walk)
  • untrodden
  • trackless
  • not permitted, off limits (e.g., an area forbidden by religious or legal authorities)
 • Substantival Meaning:
  • land that is not easily open for travel
  • deserted and unproductive land
 • Compare: βατός = passable, accessible
 • Concord:

  LXX: Lev 16:22; Job 38:27; Ps 63(62):2; 107(106):40; Jer 2:6; 6:8; 12:10; LXX (28:43; 29:14,18; 30:2,11; 31:9; 32:4,24; 33:18; 39:43; 41:22; 49:18; 51:6,22)

 • Forms:
ἀβάτους
ἀβατόω
 • Active Meaning:
  • to be unattainable
  • to make impassable
 • Passive Meaning:
  • to be laid waste
 • Concord:

  LXX: Jer 29:21 LXX

 • Forms:
  • ἀβατωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἀβάτῳ
ἀβατωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀβατόω (to be unattained)
Ἀββᾶ, Ἀββά, Ἀββα, Ἀββᾶ
 • Parse: Transliterated Aramaic singular noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • Abba
  • father
 • Concord:

  NT: Mar 14:36; Rom 8:15; Gal 4:6

ἀβέβαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unreliable
 • Forms:
αβεδηριν
 • Parse: Transliterated Hebrew plural noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • records
  • words
  • annals
ἀβιρά
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • court
  • fortified town
  • the citadel
 • Note: Gen 25:4 has
 • Concord:

  LXX: Neh 1:1

ἀβίωτον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἀβίωτος (insupportable)
ἀβίωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: insupportable, not to be lived, not worth living
 • Forms:
ἀβλαβεῖς
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ἀβλαβής (harmless)
ἀβλαβῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀβλαβής (harmless)
ἀβλαβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • harmless
  • unhurt
  • causing no harm
  • suffering no harm
 • Compare: βλάπτω = to harm, injure, hinder
 • Forms:
ἀβοηθησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • helplessness
  • want of help
 • Compare: βοήθεια = help, aid and βοηθέω = to help, aid
 • Forms:
ἀβοηθησίας
ἀβοήθητον
ἀβοήθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • without help
  • helpless
  • unhelpful
  • cut off from help
 • Compare: βοηθός = help, helper; βοηθέω = to help
 • Concord:

  LXX: Ps 87:5

 • Forms:
ἀβοηθήτων
ἀβουλεύτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ill-advisedly
  • inconsiderately
  • recklessly
  • indiscreetly
  • against sound judgment
 • Compare: βουλεύω = to plan
ἀβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inconsideration
  • ill-advisedness
  • thoughtlessness
  • recklessness
  • irresolution
  • indecision
 • Concord:

  LXX: Prov 14:17

 • Forms:
ἀβουλίαν
ἀβουλίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀβουλία (thoughtless)
ἀβούλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inconsiderately
ἅβρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • favourite slave
  • female attendant
  • maiden
  • maid
  • female personal servant
  • lady-in-waiting
 • Concord:

  LXX: Gen 24:61; Ex 2:5,5; Est 2:9; 4:4,16

 • Forms:
ἅβρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἅβρα (maid)
ἅβραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ἅβρα (maid)
ἅβραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ἅβρα (maid)
ἅβραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἅβρα (maid)
ἅβρας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἅβρα (maid)
ἁβρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: splendour, luxury
ἁβρότητι
ἀβροχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lack of rain
  • drought
  • prolonged want of rain
 • Compare: βρέχω = to rain, wet
 • Concord:

  LXX: Jer 14:1 LXX; 17:8 LXX

ἀβροχίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀβροχία (drought)
ἄβρωτα
ἄβρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not edible
  • inedible
  • divine
  • not eaten (by worms)
 • Concord:

  LXX: Prov 24:23

 • Forms:
ἀβρώτους
ἄβυσσοι
ἀβύσσοις
ἄβυσσον
ἄβυσσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hole
   • deep
   • bottomless
   • unfathomed pit
   • abyss
   • underworld
  • water
   • aquifer
   • underground water source
   • fountain of the deep
   • river source
 • Concord:

  NT: Luke 8:31; Rom 10:7; Rev 9:1,2,11; 11:7; 17:8; 20:1,3
  LXX: Gen 1:2; 7:11; 8:2; Deut 8:7; 33:13; Job 28:14; 36:16; 38:16; 41:22,23,23; Ps 33(32):7; 36(35):7; 42(41):8,8; 71(70):20,21; 77(76):17; 78(77):15; 104(103):6; 106(105):9; 107(106):26; 135(134):6; 148:7; Prov 3:20; 8:24; Isa 44:27; 51:10; 63:13; Eze 26:19; 31:4,15; Amos 7:4; Jonah 2:6; Hab 3:10

 • Forms:
ἀβύσσου
ἀβύσσους
ἀβύσσῳ
ἀβύσσων